विजनेश -विचार

बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि योजना र तत्काल चाल्नुपर्ने कदम

बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि योजना र तत्काल चाल्नुपर्ने कदम

जोखिममा आधारित पूँजी कोष कायम गर्न लगाई बीमा कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा सबल र सक्षम...