धर्म-संस्कार

गीता ज्ञान : कर्मबन्धनबाट छुट्ने आध्यात्मिक मार्ग के हो ?

गीता ज्ञान : कर्मबन्धनबाट छुट्ने आध्यात्मिक मार्ग के हो ?

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय । बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः  अर्थात्, हे अर्जुन ! ज्ञानयोगको...