क्रोहन रोग

क्रोहन रोग : कारण, लक्षण र उपचार

क्रोहन रोग : कारण, लक्षण र उपचार

क्रोहन रोग आन्द्रासँग सम्बन्धित एक इन्फ्लामेटरी समस्या हो, जसलाई क्रोनिक रोगको श्रेणीमा राखिन्छ ।...