चरमोत्कर्ष

दाम्पत्य सुख : यौनमा चरमोत्कर्ष

दाम्पत्य सुख : यौनमा चरमोत्कर्ष

यौन सम्बन्धका क्रममा हुने चरम सुखको प्राप्तिलाई नै अर्गेज्म भन्ने गरिन्छ । जसको अनुभव...