दूरदृष्टि

दूरदृष्टि 

दूरदृष्टि 

पहिले पहिले रामपुर गाउँमा घर बनाउँदा समेत गाउँलेले श्रमदान गर्थे । आफ्नो बनाउँदा अरु...