धुनिया जाति

धुनिया जाति : शिरक डसना बनाउने परम्परागत काम

धुनिया जाति : शिरक डसना बनाउने परम्परागत काम

काठमाडौंमा धनुहै र जिस्ताको ट्वार्रर्र ट्वार्रर्र आवाज बजाउँदै टोलटोलमा पुगेर शिरक र डसना बनाउनेहरुलाई...