नीति शास्त्र

नीति र स्मृति शास्त्रका केही प्रेरणादायी भनाइहरू

नीति र स्मृति शास्त्रका केही प्रेरणादायी भनाइहरू

वेदलाई श्रुति र धर्मशास्त्रलाई स्मृति भन्ने गरिन्छ । त्यसकारण मनुद्वारा बनाइएको स्मृतिलाई मनुस्मृति, यज्ञवाल्क्यद्वारा...