भागी विवाह

चोरको स्वर : भागी विवाहको घतलाग्दो दृश्यान्तर

चोरको स्वर : भागी विवाहको घतलाग्दो दृश्यान्तर

‘सेवारो ! तपाईंहरूको गाउँ-घरमा एउटा सुन्दर फूल फुलेको रहेछ । फूलको सुवास हाम्रो गाउँसम्म...