सुजन दाहाल

देश युवाको, सत्ता वृद्धको

देश युवाको, सत्ता वृद्धको

घरले जा जा र घाटले आईज आईज भनेका, आइरन गर्नुपर्ने गरी छाला चाउरी परेका,...