हिति प्रणाली

हिति प्रणाली : पानी व्यवस्थापनको मौलिक विधि

हिति प्रणाली : पानी व्यवस्थापनको मौलिक विधि

हिति प्रणाली पानीलाई संकलन गर्ने, जम्मा गर्ने र वितरण गर्ने परम्परागत मौलिक तरिका हो...