मनुस्मृति

मनुस्मृति, शूद्र (दलित) र समाधान

मनुस्मृति, शूद्र (दलित) र समाधान

इतिहास कथित उच्च जातका व्यक्तिहरू (सबैले होइन) ले २१ औं शताब्दीमा पनि दलितहरूलाई किन...