कवि

कवि

कवि

गर्छस् के भन्दा भावनाको खेती गर्छु भन्छ खान्छस् के भन्दा शब्दहरू आहारा हुन् भन्छ...