निजामती सेवा दिवस

निजामती सेवा दिवस, आरक्षण र असमावेशी पुरस्कार

निजामती सेवा दिवस, आरक्षण र असमावेशी पुरस्कार

आज भदौ २२ । निजामती कर्मचारी कानुन लागू भएकोलाई आधार मानी भदौ २२ का...