अंग्रेजी

विज्ञानको परीक्षामा साइन्सको प्रश्नपत्र !

विज्ञानको परीक्षामा साइन्सको प्रश्नपत्र !

सिकेको माध्यम नेपाली तर प्रश्न अंग्रेजीमा सोधिन्छ भने हामी कति अन्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्दैछौं,...