उचाइ

कसैलाई किन उचाइदेखि डर लाग्छ ?

कसैलाई किन उचाइदेखि डर लाग्छ ?

तपाईंलाई धेरै उचाइबाट तल हेर्दा डर लाग्छ ? लाग्छ भने यस्तो समस्या तपाईं जस्तै...