कृष्णहरि बास्कोटा

स्थानीय निर्वाचन २०७९ : अमूल्य मत, अमूल्य क्षण

स्थानीय निर्वाचन २०७९ : अमूल्य मत, अमूल्य क्षण

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका अधिकार दिएको छ । यी...