कृष्णहरि बास्कोटा

स्थानीय तहको बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने विषय

स्थानीय तहको बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने विषय

आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा क्रमागत योजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।...