प्राकक्रिडा

यौन सुखका लागि प्राकक्रीडा

यौन सुखका लागि प्राकक्रीडा

यौन शारीरिक क्रिया हो । तर, यसमा हाम्रो भावना, कल्पना जस्ता मानसिक कुराले प्राथमिकता...