शासन

नेताबाट, नेताका लागि, नेताको शासन

नेताबाट, नेताका लागि, नेताको शासन

‘जनताबाट, जनताका लागि, जनताको सरकार’ भनिने जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको परिभाषा नेपालको हकमा ठीक उल्टो...