गण्डकी गाउँपालिका

गण्डकी गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा ५० लाखको योजना अनिवार्य

गण्डकी गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा ५० लाखको योजना अनिवार्य

१८ माघ, गोरखा । गण्डकी गाउँपालिकाले साना योजनामा बजेट घटाउन प्रत्येक वडाले कम्तीमा ५०...