प्रणाली

सरकारी सफ्टवेयर र सूचना प्रणालीको सोर्स कोड न सेक्युरिटी अडिट

सरकारी सफ्टवेयर र सूचना प्रणालीको सोर्स कोड न सेक्युरिटी अडिट

प्रणालीहरुलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न सरकारी सफ्टवेयर र सूचना प्रणालीको सोर्स कोड आफूसँगै राख्न सरकार...