वातावरण

नेपालको वातावरणीय चुनौती र विपद् जोखिम व्यवस्थापन

नेपालको वातावरणीय चुनौती र विपद् जोखिम व्यवस्थापन

स्थानीय पहल र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको संयोजनबाट नेपालले वातावरण संरक्षणका जटिलतालाई कम गर्न सक्दछ र...