सरिसृप

रगत छादेर मरेको नाटक गर्ने अनौठो सर्प

रगत छादेर मरेको नाटक गर्ने अनौठो सर्प

जनावरहरू आफ्नो शत्रुजीव वा सिकारीबाट बच्नका लागि आफू मरेको नाटक गर्दछन् । सिकारी जीवलाई...