बेरोजगार

बढी सुन्दर भएकै कारण बेरोजगार भइन् यी मोडेल

बढी सुन्दर भएकै कारण बेरोजगार भइन् यी मोडेल

मानिस बेरोजगार हुनुका कारण के के हुन सक्दछन् ? देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुनु,...