+
Home Sports Cricket Indian Premier League, 2024 राजस्थान रोयल्स VS पञ्जाब किङ्स

Rajasthan Royals vs Punjab Kings Indian Premier League, 2024 - 65th Match

2024-05-15
राजस्थान रोयल्स
१४४/९
20.0 overs
VS
पञ्जाब किङ्स
१४५/५
18.5 overs
Punjab Kings beat Rajasthan Royals by 5 wickets
ACA Stadium Indian Premier League, 2024 Anil Chaudhary, Rohan Pandit
राजस्थान रोयल्स पञ्जाब किङ्स

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१८.५
1

आभेश खान को बलमा आशुतोष शर्मा - १ रन

१८.४
6

आभेश खान को बलमा आशुतोष शर्मा - छक्का

१८.३
1

आभेश खान को बलमा सम कुरान - १ रन

१८.२
6

आभेश खान को बलमा सम कुरान - छक्का

१८.१
1

आभेश खान को बलमा आशुतोष शर्मा - १ रन

१८ ओभर समाप्त - १३० रन सम कुरान: ५६ आशुतोष शर्मा: ९
पञ्जाब किङ्स: १३०-५ लक्ष्यः १४५
१७.६
6

सन्दीप शर्मा को बलमा सम कुरान - छक्का

१७.५
1

सन्दीप शर्मा को बलमा आशुतोष शर्मा - १ रन

१७.४
.

सन्दीप शर्मा को बलमा आशुतोष शर्मा - नो रन

१७.३
1

सन्दीप शर्मा को बलमा सम कुरान - १ रन

१७.२
1

सन्दीप शर्मा को बलमा आशुतोष शर्मा - १ रन

१७.१
1

सन्दीप शर्मा को बलमा सम कुरान - १ रन

१७ ओभर समाप्त - १२० रन आशुतोष शर्मा: ७ सम कुरान: ४८
पञ्जाब किङ्स: १२०-५ लक्ष्यः १४५
१६.६
4

आभेश खान को बलमा आशुतोष शर्मा - चौका

१६.५
1

आभेश खान को बलमा सम कुरान - १ रन

१६.४
1

आभेश खान को बलमा आशुतोष शर्मा - १ रन

१६.३
1

आभेश खान को बलमा सम कुरान - १ रन

१६.२
.

आभेश खान को बलमा सम कुरान - नो रन

१६.१
1

आभेश खान को बलमा आशुतोष शर्मा - १ रन

१६ ओभर समाप्त - ११२ रन सम कुरान: ४६ जितेश शर्मा: २२
पञ्जाब किङ्स: ११२-५ लक्ष्यः १४५
१५.६
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा आशुतोष शर्मा - १ रन

१५.५
0

युजवेन्द्र चहल को बलमा आशुतोष शर्मा - ० रन

१५.५
.

युजवेन्द्र चहल को बलमा आशुतोष शर्मा - नो रन

१५.४
W

युजवेन्द्र चहल को बलमा जितेश शर्मा - आउट

१५.३
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - १ रन

१५.२
w

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - वाइड

१५.२
4

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - चौका

१५.१
2

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - २ रन

१५ ओभर समाप्त - १०३ रन जितेश शर्मा: २२ सम कुरान: ३९
पञ्जाब किङ्स: १०३-४ लक्ष्यः १४५
१४.६
1

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - १ रन

१४.५
.

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - नो रन

१४.४
6

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - छक्का

१४.३
1

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा जितेश शर्मा - १ रन

१४.२
6

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा जितेश शर्मा - छक्का

१४.१
.

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा जितेश शर्मा - नो रन

१४ ओभर समाप्त - ८९ रन सम कुरान: ३२ जितेश शर्मा: १५
पञ्जाब किङ्स: ८९-४ लक्ष्यः १४५
१३.६
1

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा जितेश शर्मा - १ रन

१३.५
1

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा सम कुरान - १ रन

१३.४
1

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा जितेश शर्मा - १ रन

१३.३
.

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा जितेश शर्मा - नो रन

१३.२
1

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा सम कुरान - १ रन

१३.१
4

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा सम कुरान - चौका

१३ ओभर समाप्त - ८१ रन सम कुरान: २६ जितेश शर्मा: १३
पञ्जाब किङ्स: ८१-४ लक्ष्यः १४५
१२.६
1

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - १ रन

१२.५
.

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - नो रन

१२.४
.

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - नो रन

१२.३
.

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - नो रन

१२.२
4

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - चौका

१२.१
.

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - नो रन

१२ ओभर समाप्त - ७६ रन जितेश शर्मा: १३ सम कुरान: २१
पञ्जाब किङ्स: ७६-४ लक्ष्यः १४५
११.६
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - १ रन

११.५
2

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - २ रन

११.४
4

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - चौका

११.३
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा जितेश शर्मा - १ रन

११.२
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - १ रन

११.१
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा जितेश शर्मा - १ रन

११ ओभर समाप्त - ६६ रन जितेश शर्मा: ११ सम कुरान: १३
पञ्जाब किङ्स: ६६-४ लक्ष्यः १४५
१०.६
1

आभेश खान को बलमा जितेश शर्मा - १ रन

१०.५
2

आभेश खान को बलमा जितेश शर्मा - २ रन

१०.४
.

आभेश खान को बलमा जितेश शर्मा - नो रन

१०.३
.

आभेश खान को बलमा जितेश शर्मा - नो रन

१०.२
.

आभेश खान को बलमा जितेश शर्मा - नो रन

१०.१
.

आभेश खान को बलमा जितेश शर्मा - नो रन

१० ओभर समाप्त - ६३ रन सम कुरान: १३ जितेश शर्मा: ८
पञ्जाब किङ्स: ६३-४ लक्ष्यः १४५
९.६
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा जितेश शर्मा - १ रन

९.५
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - १ रन

९.४
.

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - नो रन

९.३
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा जितेश शर्मा - १ रन

९.२
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - १ रन

९.१
4

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - चौका

९ ओभर समाप्त - ५५ रन सम कुरान: ७ जितेश शर्मा: ६
पञ्जाब किङ्स: ५५-४ लक्ष्यः १४५
८.६
.

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा जितेश शर्मा - नो रन

८.५
6

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा जितेश शर्मा - छक्का

८.४
.

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा जितेश शर्मा - नो रन

८.३
1

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - १ रन

८.२
.

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - नो रन

८.१
.

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - नो रन

८ ओभर समाप्त - ४८ रन जोनी बेयरस्टो: १४ सम कुरान: ६
पञ्जाब किङ्स: ४८-४ लक्ष्यः १४५
७.६
W

युजवेन्द्र चहल को बलमा जोनी बेयरस्टो - आउट

७.५
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - १ रन

७.४
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

७.३
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा सम कुरान - १ रन

७.२
1

युजवेन्द्र चहल को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

७.१
.

युजवेन्द्र चहल को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

७ ओभर समाप्त - ४४ रन जोनी बेयरस्टो: १२ सम कुरान: ४
पञ्जाब किङ्स: ४४-३ लक्ष्यः १४५
६.६
1

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

६.५
1

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - १ रन

६.४
1

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

६.३
1

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा सम कुरान - १ रन

६.२
1

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

६.१
.

रविचन्द्रन अश्वीन को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

६ ओभर समाप्त - ३९ रन सम कुरान: २ जोनी बेयरस्टो: ९
पञ्जाब किङ्स: ३९-३ लक्ष्यः १४५
५.६
1

सन्दीप शर्मा को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

५.५
.

सन्दीप शर्मा को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

५.४
.

सन्दीप शर्मा को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

५.३
.

सन्दीप शर्मा को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

५.२
1

सन्दीप शर्मा को बलमा सम कुरान - १ रन

५.१
.

सन्दीप शर्मा को बलमा सम कुरान - नो रन

५ ओभर समाप्त - ३७ रन जोनी बेयरस्टो: ८ रिले रोसोउ: २२
पञ्जाब किङ्स: ३७-३ लक्ष्यः १४५
४.६
1

आभेश खान को बलमा सम कुरान - १ रन

४.५
W

आभेश खान को बलमा शशांक सिंह - आउट

४.४
.

आभेश खान को बलमा शशांक सिंह - नो रन

४.३
W

आभेश खान को बलमा रिले रोसोउ - आउट

४.२
1

आभेश खान को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

४.१
.

आभेश खान को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

४ ओभर समाप्त - ३५ रन जोनी बेयरस्टो: ७ रिले रोसोउ: २२
पञ्जाब किङ्स: ३५-१ लक्ष्यः १४५
३.६
4

सन्दीप शर्मा को बलमा रिले रोसोउ - चौका

३.५
.

सन्दीप शर्मा को बलमा रिले रोसोउ - नो रन

३.४
4

सन्दीप शर्मा को बलमा रिले रोसोउ - चौका

३.३
1

सन्दीप शर्मा को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

३.२
.

सन्दीप शर्मा को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

३.१
.

सन्दीप शर्मा को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

३ ओभर समाप्त - २६ रन जोनी बेयरस्टो: ६ रिले रोसोउ: १४
पञ्जाब किङ्स: २६-१ लक्ष्यः १४५
२.६
.

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा रिले रोसोउ - नो रन

२.५
4

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा रिले रोसोउ - चौका

२.४
4

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा रिले रोसोउ - चौका

२.३
1

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

२.२
4

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा जोनी बेयरस्टो - चौका

२.१
.

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

२ ओभर समाप्त - १३ रन जोनी बेयरस्टो: १ रिले रोसोउ: ६
पञ्जाब किङ्स: १३-१ लक्ष्यः १४५
१.६
.

सन्दीप शर्मा को बलमा रिले रोसोउ - नो रन

१.५
4

सन्दीप शर्मा को बलमा रिले रोसोउ - चौका

१.४
2

सन्दीप शर्मा को बलमा रिले रोसोउ - २ रन

१.३
.

सन्दीप शर्मा को बलमा रिले रोसोउ - नो रन

१.२
1

सन्दीप शर्मा को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

१.१
.

सन्दीप शर्मा को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

१ ओभर समाप्त - ६ रन प्रभसिमरन सिंह: ६ जोनी बेयरस्टो: ०
पञ्जाब किङ्स: ६-१ लक्ष्यः १४५
०.६
.

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा रिले रोसोउ - नो रन

०.५
.

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा रिले रोसोउ - नो रन

०.४
W

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा प्रभसिमरन सिंह - आउट

०.३
4

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा प्रभसिमरन सिंह - चौका

०.२
2

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा प्रभसिमरन सिंह - २ रन

०.१
.

ट्रेन्ट बोल्ट को बलमा प्रभसिमरन सिंह - नो रन

राजस्थान रोयल्स पञ्जाब किङ्स
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
यशस्वी जयसवाल
Out 4 4 1 0 100
टोम कोलर
Out 18 23 2 1 78.26
सन्जु सामसन
Out 18 15 3 0 120
रियान पराग
Out 48 34 6 0 141.18
रविचन्द्रन अश्वीन
Out 28 19 3 1 147.37
ध्रुव जुरेल
Out 0 1 0 0 0
रोभम्यान पावेल
Out 4 5 1 0 80
डोनोभन फरेरा
Out 7 8 0 0 87.5
ट्रेन्ट बोल्ट
Out 12 9 2 0 133.33
आभेश खान
Not Out 3 2 0 0 150
बलिङ O M R W Econ
ट्रेन्ट बोल्ट
3.0 0 27 1 9
सन्दीप शर्मा
4.0 0 28 0 7
आभेश खान
3.5 0 28 2 7.3
रविचन्द्रन अश्वीन
4.0 0 31 0 7.75
युजवेन्द्र चहल
4.0 0 31 2 7.75

ब्यटिङ नगरेका

तनुश कोटियन
जोस बट्लर
नन्द्रे बर्गर
कुलदीप सेन
शुभम दुबे
आबिद मुश्ताक
सन्दीप शर्मा
कुनाल सिंह राठौर
युजवेन्द्र चहल
नवदीप सैनी
शिम्रोन हेटमायर
केशव महाराज

विकेट गुमेका

यशस्वी जयसवाल
सन्जु सामसन
टोम कोलर
रविचन्द्रन अश्वीन
ध्रुव जुरेल
रोभम्यान पावेल
डोनोभन फरेरा
रियान पराग
ट्रेन्ट बोल्ट
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
प्रभसिमरन सिंह
Out 6 4 1 0 150
जोनी बेयरस्टो
Out 14 22 1 0 63.64
रिले रोसोउ
Out 22 13 5 0 169.23
शशांक सिंह
Out 0 2 0 0 0
सम कुरान
Not Out 63 41 5 3 153.66
जितेश शर्मा
Out 22 20 0 2 110
आशुतोष शर्मा
Not Out 17 11 1 1 154.55
बलिङ O M R W Econ
सम कुरान
3.0 0 24 2 8
अर्शदीप सिंह
4.0 0 31 1 7.75
नाथन एसिस
4.0 0 24 1 6
हर्षल पटेल
4.0 0 28 2 7
राहुल चहर
4.0 0 26 2 6.5
हरप्रीत ब्रार
1.0 0 10 0 10

ब्यटिङ नगरेका

विशवनाथ सिंह
विदवथ कवरप्पा
हर्षल पटेल
तनय त्यागराजन
राहुल चहर
कगिसो रबाडा
सिकन्दर राजा
हरप्रीत ब्रार
शिखर धवन
अथर्व तोयडे
शिवम सिंह
लियाम लिभिङस्टोन
हरप्रीत सिंह
नाथन एसिस
ऋषि धवन
प्रिन्स चौधरी
अर्शदीप सिंह
क्रिस वोक्स

विकेट गुमेका

प्रभसिमरन सिंह
रिले रोसोउ
शशांक सिंह
जोनी बेयरस्टो
जितेश शर्मा