ठेकी

ठेकी बनाउने पेसा संकटमा

ठेकी बनाउने पेसा संकटमा

काठको सामग्री बनाउनका लागि दार, पँयले, लोठसल्ला, मौवा, कटहरलगायत रुखको काठ उपयोगी हुने बताइन्छ...