डा. तोसिमा कार्की

सांसद डा. तोसिमाको बोली र सत्यको रूप

सांसद डा. तोसिमाको बोली र सत्यको रूप

हामी आफूमा धेरै खोट पालेर पृथ्वीमै सम्भव नहुने सर्वगुणसम्पन मानव खोज्छौं। के यो भुल...