समर

वेल्कम समर !

वेल्कम समर !

तयार छन् खोलानालाका दह पोखरीहरू वनपाखाका झरझर झरनाहरू समुद्रका किनारा र छालहरू सहरभरका पानी...