थोरोङ ला पास

सुन्दर पेन्टिङ जस्तो तिलिचो ताल

सुन्दर पेन्टिङ जस्तो तिलिचो ताल

कुनै चित्रकारले पोतेको सुन्दर पेन्टिङ झैं लाग्ने वरिपरि हिमालले घेरिएको तिलिचो तालमा पुग्दा संसार...