भ्याट

२५ वर्षमा भ्याट : दर र दायराको प्रश्न बाँकी नै

२५ वर्षमा भ्याट : दर र दायराको प्रश्न बाँकी नै

वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा नै कर जोड्ने, उपभोक्ताले तिरेको कर उद्योगी, व्यवसायीले उठाएर सरकारलाई...