विकास

कस्तो विकास, कसको विकास ?

कस्तो विकास, कसको विकास ?

हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन नगरी गरिने यस्तो विकासले केवल आर्थिक विषमता बढ्न जान्छ...