विकास

स्तरोन्नतिको टेको ढल्ने जोखिम

स्तरोन्नतिको टेको ढल्ने जोखिम

कुल प्रतिव्यक्ति आय, वातावरणीय जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा मापदण्डमा केवल दुईवटा मापदण्ड...