आयुर्वेद

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

आयुर्वेद अनुसार स्वस्थ जीवनको त्रय उपस्तम्भ मानिन्छ, निद्रा, आहार र ब्रम्हाचर्यलाई । यौन अनुशासन...