सामाजिक सुरक्षा

यसकारण बनाइयो एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना

यसकारण बनाइयो एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना

सरकारले श्रमिक, गरीबी, वञ्चितीकरण र जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने...