मृत्यु

मृत्यु बोकेको मान्छे

मृत्यु बोकेको मान्छे

हे मृत्यु, तँ किन डराएको मसँग हे मृत्यु, तँ किन डराएको मसँग म त...