स्थानीय तह

प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च अभ्यास संघीयताको मर्म विपरीत

प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च अभ्यास संघीयताको मर्म विपरीत

पूँजीगत खर्च कम हुनु तथा पूँजीगत खर्च भित्र पनि पूँजी निर्माणमा तुलनात्मक रूपमा कम...