+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 अफगानिस्तान VS अष्ट्रेलिया

Afghanistan vs Australia ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 8th Match

२०८१ असार ९, आइतबार
06:15 am
अफगानिस्तान
१४८/६
२०.० overs
VS
अष्ट्रेलिया
१२७/१०
१९.२ overs
Afghanistan beat Australia by 21 runs
Arnos Vale Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Ahsan Raza, Kumar Dharmasena
अफगानिस्तान अष्ट्रेलिया

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१९.२
W

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा एडम जाम्पा - आउट

१९.१
2

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा एडम जाम्पा - २ रन

१९ ओभर समाप्त - १२५ रन जोश हेजलवुड: ५ एडम जाम्पा: ७
अष्ट्रेलिया: १२५-९ लक्ष्यः १४९
१८.६
2nb

फजलहक फारुकी को बलमा जोश हेजलवुड - नो बल

१८.६
.

फजलहक फारुकी को बलमा जोश हेजलवुड - नो रन

१८.५
1

फजलहक फारुकी को बलमा एडम जाम्पा - १ रन

१८.४
4

फजलहक फारुकी को बलमा एडम जाम्पा - चौका

१८.३
.

फजलहक फारुकी को बलमा एडम जाम्पा - नो रन

१८.२
1

फजलहक फारुकी को बलमा जोश हेजलवुड - १ रन

१८.१
.

फजलहक फारुकी को बलमा जोश हेजलवुड - नो रन

१८ ओभर समाप्त - ११६ रन एश्टन अगर: २ एडम जाम्पा: २
अष्ट्रेलिया: ११६-९ लक्ष्यः १४९
१७.६
1

नवीन उलहक को बलमा जोश हेजलवुड - १ रन

१७.५
.

नवीन उलहक को बलमा जोश हेजलवुड - नो रन

१७.४
1

नवीन उलहक को बलमा एडम जाम्पा - १ रन

१७.३
1

नवीन उलहक को बलमा जोश हेजलवुड - १ रन

१७.२
W

नवीन उलहक को बलमा एश्टन अगर - आउट

१७.१
.

नवीन उलहक को बलमा एश्टन अगर - नो रन

१७ ओभर समाप्त - ११३ रन पेट कमिन्स: ३ एश्टन अगर: २
अष्ट्रेलिया: ११३-८ लक्ष्यः १४९
१६.६
1

गुलबुद्दिन नायब को बलमा एश्टन अगर - १ रन

१६.५
.

गुलबुद्दिन नायब को बलमा एश्टन अगर - नो रन

१६.४
1

गुलबुद्दिन नायब को बलमा एडम जाम्पा - १ रन

१६.३
W

गुलबुद्दिन नायब को बलमा पेट कमिन्स - आउट

१६.२
.

गुलबुद्दिन नायब को बलमा पेट कमिन्स - नो रन

१६.१
.

गुलबुद्दिन नायब को बलमा पेट कमिन्स - नो रन

१६ ओभर समाप्त - १११ रन म्याथ्यू वेड: ५ पेट कमिन्स: ३
अष्ट्रेलिया: १११-७ लक्ष्यः १४९
१५.६
1

राशिद खान को बलमा पेट कमिन्स - १ रन

१५.५
w

राशिद खान को बलमा पेट कमिन्स - वाइड

१५.५
.

राशिद खान को बलमा पेट कमिन्स - नो रन

१५.४
w

राशिद खान को बलमा पेट कमिन्स - वाइड

१५.४
.

राशिद खान को बलमा पेट कमिन्स - नो रन

१५.३
.

राशिद खान को बलमा पेट कमिन्स - नो रन

१५.२
1

राशिद खान को बलमा एश्टन अगर - १ रन

१५.१
W

राशिद खान को बलमा म्याथ्यू वेड - आउट

१५ ओभर समाप्त - १०८ रन म्याथ्यू वेड: ५ ग्लेन म्याक्सवेल: ५९
अष्ट्रेलिया: १०८-६ लक्ष्यः १४९
१४.६
.

गुलबुद्दिन नायब को बलमा पेट कमिन्स - नो रन

१४.५
2

गुलबुद्दिन नायब को बलमा पेट कमिन्स - २ रन

१४.४
W

गुलबुद्दिन नायब को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - आउट

१४.३
.

गुलबुद्दिन नायब को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

१४.२
1

गुलबुद्दिन नायब को बलमा म्याथ्यू वेड - १ रन

१४.१
.

गुलबुद्दिन नायब को बलमा म्याथ्यू वेड - नो रन

१४ ओभर समाप्त - १०५ रन म्याथ्यू वेड: ४ ग्लेन म्याक्सवेल: ५९
अष्ट्रेलिया: १०५-५ लक्ष्यः १४९
१३.६
2

नवीन उलहक को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - २ रन

१३.५
2

नवीन उलहक को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - २ रन

१३.४
1

नवीन उलहक को बलमा म्याथ्यू वेड - १ रन

१३.३
1

नवीन उलहक को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

१३.२
4

नवीन उलहक को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - चौका

१३.१
1

नवीन उलहक को बलमा म्याथ्यू वेड - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ९४ रन ग्लेन म्याक्सवेल: ५० टिम डेभिड: २
अष्ट्रेलिया: ९४-५ लक्ष्यः १४९
१२.६
6

गुलबुद्दिन नायब को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - छक्का

१२.५
1

गुलबुद्दिन नायब को बलमा म्याथ्यू वेड - १ रन

१२.४
0b

गुलबुद्दिन नायब को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - बाई

१२.३
1

गुलबुद्दिन नायब को बलमा म्याथ्यू वेड - १ रन

१२.२
W

गुलबुद्दिन नायब को बलमा टिम डेभिड - आउट

१२.१
1

गुलबुद्दिन नायब को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ८४ रन टिम डेभिड: २ ग्लेन म्याक्सवेल: ४३
अष्ट्रेलिया: ८४-४ लक्ष्यः १४९
११.६
1

राशिद खान को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

११.५
.

राशिद खान को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

११.४
.

राशिद खान को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

११.३
6

राशिद खान को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - छक्का

११.२
1

राशिद खान को बलमा टिम डेभिड - १ रन

११.१
.

राशिद खान को बलमा टिम डेभिड - नो रन

११ ओभर समाप्त - ७६ रन ग्लेन म्याक्सवेल: ३६ मार्कस स्टोइनिस: ११
अष्ट्रेलिया: ७६-४ लक्ष्यः १४९
१०.६
4

गुलबुद्दिन नायब को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - चौका

१०.५
.

गुलबुद्दिन नायब को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

१०.४
1

गुलबुद्दिन नायब को बलमा टिम डेभिड - १ रन

१०.३
W

गुलबुद्दिन नायब को बलमा मार्कस स्टोइनिस - आउट

१०.२
1

गुलबुद्दिन नायब को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

१०.१
.

गुलबुद्दिन नायब को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

१० ओभर समाप्त - ७० रन ग्लेन म्याक्सवेल: ३१ मार्कस स्टोइनिस: ११
अष्ट्रेलिया: ७०-३ लक्ष्यः १४९
९.६
1

राशिद खान को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

९.५
4

राशिद खान को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - चौका

९.४
1

राशिद खान को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

९.३
1

राशिद खान को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

९.२
1

राशिद खान को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

९.१
1

राशिद खान को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

९ ओभर समाप्त - ६१ रन मार्कस स्टोइनिस: ९ ग्लेन म्याक्सवेल: २४
अष्ट्रेलिया: ६१-३ लक्ष्यः १४९
८.६
1

नूर अहमद को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

८.५
.

नूर अहमद को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

८.४
1

नूर अहमद को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

८.३
4

नूर अहमद को बलमा मार्कस स्टोइनिस - चौका

८.२
.

नूर अहमद को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

८.१
w

नूर अहमद को बलमा मार्कस स्टोइनिस - वाइड

८.१
.

नूर अहमद को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

८ ओभर समाप्त - ५० रन मार्कस स्टोइनिस: ४ ग्लेन म्याक्सवेल: २३
अष्ट्रेलिया: ५०-३ लक्ष्यः १४९
७.६
w

राशिद खान को बलमा मार्कस स्टोइनिस - वाइड

७.६
1

राशिद खान को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

७.५
.

राशिद खान को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

७.४
.

राशिद खान को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

७.३
1

राशिद खान को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

७.२
0lb

राशिद खान को बलमा मार्कस स्टोइनिस - लेग बाई

७.१
.

राशिद खान को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

७ ओभर समाप्त - ४६ रन मार्कस स्टोइनिस: ३ ग्लेन म्याक्सवेल: २२
अष्ट्रेलिया: ४६-३ लक्ष्यः १४९
६.६
6

नाङ्ग्याल खरोती को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - छक्का

६.५
.

नाङ्ग्याल खरोती को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

६.४
4

नाङ्ग्याल खरोती को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - चौका

६.३
1

नाङ्ग्याल खरोती को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

६.२
1

नाङ्ग्याल खरोती को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

६.१
1

नाङ्ग्याल खरोती को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

६ ओभर समाप्त - ३३ रन डेभिड वार्नर: ३ ग्लेन म्याक्सवेल: ११
अष्ट्रेलिया: ३३-३ लक्ष्यः १४९
५.६
.

मोहम्मद नाबी को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

५.५
.

मोहम्मद नाबी को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

५.४
1

मोहम्मद नाबी को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

५.३
.

मोहम्मद नाबी को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

५.२
.

मोहम्मद नाबी को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

५.१
W

मोहम्मद नाबी को बलमा डेभिड वार्नर - आउट

५ ओभर समाप्त - ३२ रन डेभिड वार्नर: ३ ग्लेन म्याक्सवेल: ११
अष्ट्रेलिया: ३२-२ लक्ष्यः १४९
४.६
.

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

४.५
.

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

४.४
4

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - चौका

४.३
.

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

४.२
4

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - चौका

४.१
0b

अजमतुल्लाह उमरजई को बलमा डेभिड वार्नर - बाई

४ ओभर समाप्त - २३ रन डेभिड वार्नर: ३ ग्लेन म्याक्सवेल: ३
अष्ट्रेलिया: २३-२ लक्ष्यः १४९
३.६
2

फजलहक फारुकी को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - २ रन

३.५
.

फजलहक फारुकी को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

३.४
.

फजलहक फारुकी को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

३.३
1

फजलहक फारुकी को बलमा डेभिड वार्नर - १ रन

३.२
1

फजलहक फारुकी को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

३.१
1

फजलहक फारुकी को बलमा डेभिड वार्नर - १ रन

३ ओभर समाप्त - १८ रन मिचेल मार्श: १२ डेभिड वार्नर: १
अष्ट्रेलिया: १८-२ लक्ष्यः १४९
२.६
.

नवीन उलहक को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

२.५
1

नवीन उलहक को बलमा डेभिड वार्नर - १ रन

२.४
0lb

नवीन उलहक को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - लेग बाई

२.३
W

नवीन उलहक को बलमा मिचेल मार्श - आउट

२.२
.

नवीन उलहक को बलमा मिचेल मार्श - नो रन

२.१
4

नवीन उलहक को बलमा मिचेल मार्श - चौका

२ ओभर समाप्त - १२ रन मिचेल मार्श: ८ डेभिड वार्नर: ०
अष्ट्रेलिया: १२-१ लक्ष्यः १४९
१.६
.

फजलहक फारुकी को बलमा डेभिड वार्नर - नो रन

१.५
.

फजलहक फारुकी को बलमा डेभिड वार्नर - नो रन

१.४
1

फजलहक फारुकी को बलमा मिचेल मार्श - १ रन

१.३
4

फजलहक फारुकी को बलमा मिचेल मार्श - चौका

१.२
2

फजलहक फारुकी को बलमा मिचेल मार्श - २ रन

१.१
0lb

फजलहक फारुकी को बलमा मिचेल मार्श - लेग बाई

१ ओभर समाप्त - १ रन ट्राभिस हेड: ० डेभिड वार्नर: ०
अष्ट्रेलिया: १-१ लक्ष्यः १४९
०.६
.

नवीन उलहक को बलमा डेभिड वार्नर - नो रन

०.५
1

नवीन उलहक को बलमा मिचेल मार्श - १ रन

०.४
.

नवीन उलहक को बलमा मिचेल मार्श - नो रन

०.३
W

नवीन उलहक को बलमा ट्राभिस हेड - आउट

०.२
.

नवीन उलहक को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

०.१
.

नवीन उलहक को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

अफगानिस्तान अष्ट्रेलिया
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रहमानुल्लाह गुरबाज
Out 60 49 4 4 122.45
इब्राहिम जद्रान
Out 51 48 6 0 106.25
अजमतुल्लाह उमरजई
Out 2 3 0 0 66.67
करिम जन्नत
Out 13 9 0 1 144.44
राशिद खान
Out 2 5 0 0 40
मोहम्मद नाबी
Not Out 10 4 2 0 250
गुलबुद्दिन नायब
Out 0 1 0 0 0
नाङ्ग्याल खरोती
Not Out 1 1 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
नवीन उलहक
4.0 0 20 3 5
फजलहक फारुकी
3.0 0 21 0 7
अजमतुल्लाह उमरजई
1.2 0 10 1 7.5
मोहम्मद नाबी
1.0 0 1 1 1
नाङ्ग्याल खरोती
1.0 0 13 0 13
राशिद खान
4.0 0 23 1 5.75
नूर अहमद
1.0 0 11 0 11
गुलबुद्दिन नायब
4.0 0 20 4 5

ब्यटिङ नगरेका

Hazratullah Zazai
नवीन उलहक
फजलहक फारुकी
फरिद अहमद मलिक
नाजिबुल्लाह जद्रान
मोहम्मद इश्वाक
मुजिब उर रहमान
नूर अहमद
Mohammad Saleem Safi
Sediqullah Atal

विकेट गुमेका

रहमानुल्लाह गुरबाज
अजमतुल्लाह उमरजई
इब्राहिम जद्रान
राशिद खान
करिम जन्नत
गुलबुद्दिन नायब
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
ट्राभिस हेड
Out 0 3 0 0 0
डेभिड वार्नर
Out 3 8 0 0 37.5
मिचेल मार्श
Out 12 9 2 0 133.33
ग्लेन म्याक्सवेल
Out 59 41 6 3 143.9
मार्कस स्टोइनिस
Out 11 17 1 0 64.71
टिम डेभिड
Out 2 4 0 0 50
म्याथ्यू वेड
Out 5 7 0 0 71.43
पेट कमिन्स
Out 3 9 0 0 33.33
एश्टन अगर
Out 2 5 0 0 40
एडम जाम्पा
Out 9 7 1 0 128.57
जोश हेजलवुड
Not Out 5 7 0 0 71.43
बलिङ O M R W Econ
एश्टन अगर
4.0 1 17 0 4.25
जोश हेजलवुड
4.0 0 39 0 9.75
पेट कमिन्स
4.0 0 28 3 7
एडम जाम्पा
4.0 0 28 2 7
ग्लेन म्याक्सवेल
2.0 0 12 0 6
मार्कस स्टोइनिस
2.0 0 19 1 9.5

ब्यटिङ नगरेका

Matthew Short
जोश इंग्लिस
मिचेल स्टार्क
क्यामरुन ग्रीन
जेक फ्रेजर म्यागर्क
नाथन एसिस

विकेट गुमेका

ट्राभिस हेड
मिचेल मार्श
डेभिड वार्नर
मार्कस स्टोइनिस
टिम डेभिड
ग्लेन म्याक्सवेल
म्याथ्यू वेड
पेट कमिन्स
एश्टन अगर
एडम जाम्पा

खेल तालिका र परिणाम