+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 पपुवा न्यूगिनी VS युगान्डा

Papua New Guinea vs Uganda ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 9th Match

२०८१ जेठ २४, बिहीबार
05:15 am
पपुवा न्यूगिनी
७७/१०
१९.१ overs
VS
युगान्डा
७८/७
१८.२ overs
Uganda beat Papua New Guinea by 3 wickets
Providence Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Adrian Holdstock, Rashid Riaz
पपुवा न्यूगिनी युगान्डा

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१८.१
2

चार्ल्स अमिनि को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - २ रन

१८ ओभर समाप्त - ७६ रन केन्नेथ वाइस्वा: ५ रिआजत अली साह: ३३
युगान्डा: ७६-७ लक्ष्यः ७८
१७.६
w

नोर्मान भानुवा को बलमा ब्रायन मसाबा - वाइड

१७.६
.

नोर्मान भानुवा को बलमा ब्रायन मसाबा - नो रन

१७.५
W

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - आउट

१७.४
.

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१७.३
1

नोर्मान भानुवा को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - १ रन

१७.२
.

नोर्मान भानुवा को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

१७.१
w

नोर्मान भानुवा को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - वाइड

१७.१
.

नोर्मान भानुवा को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

१७ ओभर समाप्त - ७३ रन रिआजत अली साह: ३३ केन्नेथ वाइस्वा: ४
युगान्डा: ७३-६ लक्ष्यः ७८
१६.६
.

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१६.५
1

चाद सोपर को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - १ रन

१६.४
.

चाद सोपर को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

१६.३
1

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

१६.२
.

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१६.१
.

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१६ ओभर समाप्त - ७१ रन रिआजत अली साह: ३२ केन्नेथ वाइस्वा: ३
युगान्डा: ७१-६ लक्ष्यः ७८
१५.६
.

नोर्मान भानुवा को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

१५.५
.

नोर्मान भानुवा को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

१५.४
.

नोर्मान भानुवा को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

१५.३
2

नोर्मान भानुवा को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - २ रन

१५.२
1

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

१५.१
2

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - २ रन

१५.१
w

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - वाइड

१५ ओभर समाप्त - ६५ रन केन्नेथ वाइस्वा: १ रिआजत अली साह: २९
युगान्डा: ६५-६ लक्ष्यः ७८
१४.६
1

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

१४.५
1

जोन कारिको को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - १ रन

१४.४
.

जोन कारिको को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

१४.३
.

जोन कारिको को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

१४.२
.

जोन कारिको को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

१४.१
.

जोन कारिको को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

१४ ओभर समाप्त - ६३ रन जुमा मियागी: १३ रिआजत अली साह: २८
युगान्डा: ६३-६ लक्ष्यः ७८
१३.६
.

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१३.५
2

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - २ रन

१३.४
1

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

१३.३
.

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१३.२
1

एली नाओ को बलमा जुमा मियागी - १ रन

१३.१
.

एली नाओ को बलमा जुमा मियागी - नो रन

१३ ओभर समाप्त - ५९ रन जुमा मियागी: १२ रिआजत अली साह: २५
युगान्डा: ५९-५ लक्ष्यः ७८
१२.६
.

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१२.५
2

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - २ रन

१२.४
1

जोन कारिको को बलमा जुमा मियागी - १ रन

१२.३
.

जोन कारिको को बलमा जुमा मियागी - नो रन

१२.२
1

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

१२.१
1

जोन कारिको को बलमा जुमा मियागी - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ५४ रन जुमा मियागी: १० रिआजत अली साह: २२
युगान्डा: ५४-५ लक्ष्यः ७८
११.६
.

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

११.५
.

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

११.४
2

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - २ रन

११.३
2

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - २ रन

११.२
1

चाद सोपर को बलमा जुमा मियागी - १ रन

११.१
.

चाद सोपर को बलमा जुमा मियागी - नो रन

११ ओभर समाप्त - ४९ रन जुमा मियागी: ९ रिआजत अली साह: १८
युगान्डा: ४९-५ लक्ष्यः ७८
१०.६
.

असाद भाला को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१०.५
.

असाद भाला को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१०.४
.

असाद भाला को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१०.३
4

असाद भाला को बलमा रिआजत अली साह - चौका

१०.२
.

असाद भाला को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१०.१
1

असाद भाला को बलमा जुमा मियागी - १ रन

१० ओभर समाप्त - ४४ रन रिआजत अली साह: १४ जुमा मियागी: ८
युगान्डा: ४४-५ लक्ष्यः ७८
९.६
2

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - २ रन

९.५
1

जोन कारिको को बलमा जुमा मियागी - १ रन

९.४
1

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

९.३
1

जोन कारिको को बलमा जुमा मियागी - १ रन

९.२
1

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

९.१
.

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

९ ओभर समाप्त - ३८ रन रिआजत अली साह: १० जुमा मियागी: ६
युगान्डा: ३८-५ लक्ष्यः ७८
८.६
1

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

८.५
1

चाद सोपर को बलमा जुमा मियागी - १ रन

८.४
.

चाद सोपर को बलमा जुमा मियागी - नो रन

८.३
1

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

८.२
.

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

८.१
.

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

८ ओभर समाप्त - ३५ रन रिआजत अली साह: ८ जुमा मियागी: ५
युगान्डा: ३५-५ लक्ष्यः ७८
७.६
1

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

७.५
1

जोन कारिको को बलमा जुमा मियागी - १ रन

७.४
1

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

७.३
1

जोन कारिको को बलमा जुमा मियागी - १ रन

७.२
1

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

७.१
.

जोन कारिको को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

७ ओभर समाप्त - ३० रन रिआजत अली साह: ५ दिनेश नाक्रानी: ०
युगान्डा: ३०-५ लक्ष्यः ७८
६.६
2

असाद भाला को बलमा जुमा मियागी - २ रन

६.५
1

असाद भाला को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

६.४
1

असाद भाला को बलमा जुमा मियागी - १ रन

६.३
W

असाद भाला को बलमा दिनेश नाक्रानी - आउट

६.२
.

असाद भाला को बलमा दिनेश नाक्रानी - नो रन

६.१
1

असाद भाला को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

६ ओभर समाप्त - २५ रन अल्पेश रामजानी: ८ रिआजत अली साह: ३
युगान्डा: २५-४ लक्ष्यः ७८
५.६
.

चाद सोपर को बलमा दिनेश नाक्रानी - नो रन

५.५
W

चाद सोपर को बलमा अल्पेश रामजानी - आउट

५.४
.

चाद सोपर को बलमा अल्पेश रामजानी - नो रन

५.३
1

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

५.२
.

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

५.२
w

चाद सोपर को बलमा रिआजत अली साह - वाइड

५.१
1

चाद सोपर को बलमा अल्पेश रामजानी - १ रन

५ ओभर समाप्त - २२ रन रिआजत अली साह: २ अल्पेश रामजानी: ७
युगान्डा: २२-३ लक्ष्यः ७८
४.६
w

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - वाइड

४.६
.

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

४.५
.

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

४.४
1

एली नाओ को बलमा अल्पेश रामजानी - १ रन

४.३
1

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

४.२
.

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

४.१
.

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

४ ओभर समाप्त - १५ रन अल्पेश रामजानी: ६ रिआजत अली साह: १
युगान्डा: १५-३ लक्ष्यः ७८
३.६
.

नोर्मान भानुवा को बलमा अल्पेश रामजानी - नो रन

३.५
.

नोर्मान भानुवा को बलमा अल्पेश रामजानी - नो रन

३.४
.

नोर्मान भानुवा को बलमा अल्पेश रामजानी - नो रन

३.३
4

नोर्मान भानुवा को बलमा अल्पेश रामजानी - चौका

३.२
w

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - वाइड

३.२
1

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

३.१
1

नोर्मान भानुवा को बलमा अल्पेश रामजानी - १ रन

३ ओभर समाप्त - ८ रन सिमोन सेसाजी: १ रिआजत अली साह: ०
युगान्डा: ८-३ लक्ष्यः ७८
२.६
.

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

२.५
.

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

२.४
w

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - वाइड

२.४
.

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

२.३
.

एली नाओ को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

२.२
1

एली नाओ को बलमा अल्पेश रामजानी - १ रन

२.१
W

एली नाओ को बलमा सिमोन सेसाजी - आउट

२ ओभर समाप्त - ६ रन सिमोन सेसाजी: १ रोबिन्सन ओबुया: १
युगान्डा: ६-२ लक्ष्यः ७८
१.६
.

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१.५
.

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१.४
.

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१.३
.

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१.२
.

नोर्मान भानुवा को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

१.१
w

नोर्मान भानुवा को बलमा रोबिन्सन ओबुया - वाइड

१.१
w

नोर्मान भानुवा को बलमा सिमोन सेसाजी - वाइड

१.१
W

नोर्मान भानुवा को बलमा रोबिन्सन ओबुया - आउट

१ ओभर समाप्त - ३ रन रोगर मुकासा: ० सिमोन सेसाजी: १
युगान्डा: ३-१ लक्ष्यः ७८
०.६
1

एली नाओ को बलमा सिमोन सेसाजी - १ रन

०.५
.

एली नाओ को बलमा सिमोन सेसाजी - नो रन

०.४
1

एली नाओ को बलमा रोबिन्सन ओबुया - १ रन

०.३
W

एली नाओ को बलमा रोगर मुकासा - आउट

०.२
.

एली नाओ को बलमा रोगर मुकासा - नो रन

०.१
w

एली नाओ को बलमा रोगर मुकासा - वाइड

०.१
.

एली नाओ को बलमा रोगर मुकासा - नो रन

पपुवा न्यूगिनी युगान्डा
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
असाद भाला
Out 0 2 0 0 0
टोनी उरा
Out 1 6 0 0 16.67
सेसे बाउ
Out 5 9 1 0 55.56
लेगा सिआका
Out 12 17 1 0 70.59
हिरि हिरि
Out 15 19 2 0 78.95
चार्ल्स अमिनि
Out 5 14 0 0 35.71
किप्लिन डोरीगा
Out 12 20 0 1 60
चाद सोपर
Out 4 11 0 0 36.36
नोर्मान भानुवा
Out 5 10 0 0 50
एली नाओ
Out 5 6 0 0 83.33
जोन कारिको
Not Out 0 2 0 0 0
बलिङ O M R W Econ
एली नाओ
4.0 0 16 2 4
नोर्मान भानुवा
4.0 0 19 2 4.75
चाद सोपर
4.0 0 13 1 3.25
असाद भाला
2.0 0 10 1 5
जोन कारिको
4.0 0 18 0 4.5
चार्ल्स अमिनि
0.2 0 2 0 6

ब्यटिङ नगरेका

ज्याक गार्डनर
सिमाे कमिया
कोबुवा मोरेवा
हिला भार

विकेट गुमेका

असाद भाला
सेसे बाउ
टोनी उरा
लेगा सिआका
चार्ल्स अमिनि
हिरि हिरि
किप्लिन डोरीगा
चाद सोपर
एली नाओ
नोर्मान भानुवा
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रोगर मुकासा
Out 0 3 0 0 0
सिमोन सेसाजी
Out 1 3 0 0 33.33
रोबिन्सन ओबुया
Out 1 2 0 0 50
रिआजत अली साह
Out 33 56 1 0 58.93
अल्पेश रामजानी
Out 8 10 1 0 80
दिनेश नाक्रानी
Out 0 3 0 0 0
जुमा मियागी
Out 13 16 0 0 81.25
केन्नेथ वाइस्वा
Not Out 7 16 0 0 43.75
ब्रायन मसाबा
Not Out 0 1 0 0 0
बलिङ O M R W Econ
अल्पेश रामजानी
4.0 1 17 2 4.25
कस्मास केइवुता
3.1 0 17 2 5.37
जुमा मियागी
4.0 0 10 2 2.5
ब्रायन मसाबा
4.0 0 17 1 4.25
फ्रेंक न्सुबुगा
4.0 2 4 2 1

ब्यटिङ नगरेका

फ्रेंक न्सुबुगा
रौंनक पटेल
हेनरी सेन्योन्डो
बिलाल हसन
कस्मास केइवुता
फ्रेड अच्मेल
Innocent Mwebaze
Ronald Lutaaya

विकेट गुमेका

रोगर मुकासा
रोबिन्सन ओबुया
सिमोन सेसाजी
अल्पेश रामजानी
दिनेश नाक्रानी
जुमा मियागी
रिआजत अली साह

खेल तालिका र परिणाम