+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 अमेरिका VS भारत

United States of America vs India ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 25th Match

२०८१ जेठ ३०, बुधबार
08:15 pm
अमेरिका
११०/८
२०.० overs
VS
भारत
१११/३
१८.२ overs
India won by 7 wickets
Nassau County International Cricket Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Paul Reiffel, Sam J Nogajski
अमेरिका भारत

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१८.२
w

अली खान को बलमा शिवम दुबे - वाइड

१८.२
2

अली खान को बलमा शिवम दुबे - २ रन

१८.१
1

अली खान को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

१८ ओभर समाप्त - १०७ रन सूर्यकुमार यादव: ४९ शिवम दुबे: २९
भारत: १०७-३ लक्ष्यः १११
१७.६
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

१७.५
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

१७.४
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

१७.३
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा शिवम दुबे - १ रन

१७.२
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

१७.१
2

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - २ रन

१७ ओभर समाप्त - १०२ रन सूर्यकुमार यादव: ४५ शिवम दुबे: २८
भारत: १०२-३ लक्ष्यः १११
१६.६
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

१६.५
2

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - २ रन

१६.४
4

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - चौका

१६.३
6

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - छक्का

१६.२
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शिवम दुबे - १ रन

१६.१
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

१६ ओभर समाप्त - ८७ रन शिवम दुबे: २७ सूर्यकुमार यादव: ३१
भारत: ८७-३ लक्ष्यः १११
१५.६
.

जसदिप सिंह को बलमा शिवम दुबे - नो रन

१५.५
1

जसदिप सिंह को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

१५.४
1

जसदिप सिंह को बलमा शिवम दुबे - १ रन

१५.३
1

जसदिप सिंह को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

१५.२
1

जसदिप सिंह को बलमा शिवम दुबे - १ रन

१५.१
2

जसदिप सिंह को बलमा शिवम दुबे - २ रन

१५ ओभर समाप्त - ८१ रन शिवम दुबे: २३ सूर्यकुमार यादव: २९
भारत: ८१-३ लक्ष्यः १११
१४.६
1

कोरे एण्डरसन को बलमा शिवम दुबे - १ रन

१४.५
1

कोरे एण्डरसन को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

१४.४
.

कोरे एण्डरसन को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

१४.३
1

कोरे एण्डरसन को बलमा शिवम दुबे - १ रन

१४.२
6

कोरे एण्डरसन को बलमा शिवम दुबे - छक्का

१४.१
.

कोरे एण्डरसन को बलमा शिवम दुबे - नो रन

१४ ओभर समाप्त - ६७ रन शिवम दुबे: १५ सूर्यकुमार यादव: २८
भारत: ६७-३ लक्ष्यः १११
१३.६
4

अली खान को बलमा सूर्यकुमार यादव - चौका

१३.५
1

अली खान को बलमा शिवम दुबे - १ रन

१३.४
.

अली खान को बलमा शिवम दुबे - नो रन

१३.३
1

अली खान को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

१३.२
1

अली खान को बलमा शिवम दुबे - १ रन

१३.१
.

अली खान को बलमा शिवम दुबे - नो रन

१३ ओभर समाप्त - ६० रन शिवम दुबे: १३ सूर्यकुमार यादव: २३
भारत: ६०-३ लक्ष्यः १११
१२.६
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

१२.५
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शिवम दुबे - १ रन

१२.४
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

१२.३
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शिवम दुबे - १ रन

१२.२
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

१२.१
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शिवम दुबे - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ५५ रन सूर्यकुमार यादव: २१ शिवम दुबे: १०
भारत: ५५-३ लक्ष्यः १११
११.६
.

कोरे एण्डरसन को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

११.५
.

कोरे एण्डरसन को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

११.४
.

कोरे एण्डरसन को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

११.३
1

कोरे एण्डरसन को बलमा शिवम दुबे - १ रन

११.२
.

कोरे एण्डरसन को बलमा शिवम दुबे - नो रन

११.१
1

कोरे एण्डरसन को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

११ ओभर समाप्त - ५३ रन शिवम दुबे: ९ सूर्यकुमार यादव: २०
भारत: ५३-३ लक्ष्यः १११
१०.६
4

जसदिप सिंह को बलमा शिवम दुबे - चौका

१०.५
.

जसदिप सिंह को बलमा शिवम दुबे - नो रन

१०.४
.

जसदिप सिंह को बलमा शिवम दुबे - नो रन

१०.३
.

जसदिप सिंह को बलमा शिवम दुबे - नो रन

१०.२
.

जसदिप सिंह को बलमा शिवम दुबे - नो रन

१०.१
2

जसदिप सिंह को बलमा शिवम दुबे - २ रन

१० ओभर समाप्त - ४७ रन शिवम दुबे: ३ सूर्यकुमार यादव: २०
भारत: ४७-३ लक्ष्यः १११
९.६
.

कोरे एण्डरसन को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

९.५
1

कोरे एण्डरसन को बलमा शिवम दुबे - १ रन

९.४
w

कोरे एण्डरसन को बलमा शिवम दुबे - वाइड

९.४
.

कोरे एण्डरसन को बलमा शिवम दुबे - नो रन

९.३
1

कोरे एण्डरसन को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

९.२
2

कोरे एण्डरसन को बलमा सूर्यकुमार यादव - २ रन

९.१
1

कोरे एण्डरसन को बलमा शिवम दुबे - १ रन

९ ओभर समाप्त - ४१ रन सूर्यकुमार यादव: १७ शिवम दुबे: १
भारत: ४१-३ लक्ष्यः १११
८.६
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शिवम दुबे - १ रन

८.५
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शिवम दुबे - नो रन

८.४
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शिवम दुबे - नो रन

८.३
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

८.२
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

८.१
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

८ ओभर समाप्त - ३९ रन सूर्यकुमार यादव: १६ ऋषभ पन्त: १८
भारत: ३९-३ लक्ष्यः १११
७.६
.

अली खान को बलमा शिवम दुबे - नो रन

७.५
.

अली खान को बलमा शिवम दुबे - नो रन

७.४
.

अली खान को बलमा शिवम दुबे - नो रन

७.३
W

अली खान को बलमा ऋषभ पन्त - आउट

७.२
2

अली खान को बलमा ऋषभ पन्त - २ रन

७.१
1

अली खान को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

७ ओभर समाप्त - ३६ रन सूर्यकुमार यादव: १५ ऋषभ पन्त: १६
भारत: ३६-२ लक्ष्यः १११
६.६
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

६.५
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

६.४
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

६.३
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा ऋषभ पन्त - १ रन

६.२
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

६.१
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

६ ओभर समाप्त - ३३ रन सूर्यकुमार यादव: १३ ऋषभ पन्त: १५
भारत: ३३-२ लक्ष्यः १११
५.६
.

जसदिप सिंह को बलमा ऋषभ पन्त - नो रन

५.५
.

जसदिप सिंह को बलमा ऋषभ पन्त - नो रन

५.४
.

जसदिप सिंह को बलमा ऋषभ पन्त - नो रन

५.३
6

जसदिप सिंह को बलमा ऋषभ पन्त - छक्का

५.२
.

जसदिप सिंह को बलमा ऋषभ पन्त - नो रन

५.१
0nb

जसदिप सिंह को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो बल

५.१
1

जसदिप सिंह को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

५ ओभर समाप्त - २५ रन सूर्यकुमार यादव: १२ ऋषभ पन्त: ९
भारत: २५-२ लक्ष्यः १११
४.६
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा ऋषभ पन्त - नो रन

४.५
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

४.४
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

४.३
2

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - २ रन

४.२
6

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - छक्का

४.१
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

४ ओभर समाप्त - १६ रन ऋषभ पन्त: ९ सूर्यकुमार यादव: ३
भारत: १६-२ लक्ष्यः १११
३.६
.

जसदिप सिंह को बलमा ऋषभ पन्त - नो रन

३.५
1

जसदिप सिंह को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

३.४
.

जसदिप सिंह को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

३.३
1

जसदिप सिंह को बलमा ऋषभ पन्त - १ रन

३.२
1

जसदिप सिंह को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

३.१
1

जसदिप सिंह को बलमा ऋषभ पन्त - १ रन

३ ओभर समाप्त - १२ रन रोहित शर्मा: ३ ऋषभ पन्त: ७
भारत: १२-२ लक्ष्यः १११
२.६
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा ऋषभ पन्त - १ रन

२.५
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - १ रन

२.४
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

२.३
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा सूर्यकुमार यादव - नो रन

२.२
W

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा रोहित शर्मा - आउट

२.१
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा रोहित शर्मा - नो रन

२ ओभर समाप्त - १० रन ऋषभ पन्त: ६ रोहित शर्मा: ३
भारत: १०-१ लक्ष्यः १११
१.६
1

अली खान को बलमा रोहित शर्मा - १ रन

१.५
.

अली खान को बलमा रोहित शर्मा - नो रन

१.४
1

अली खान को बलमा ऋषभ पन्त - १ रन

१.३
1

अली खान को बलमा रोहित शर्मा - १ रन

१.२
0lb

अली खान को बलमा ऋषभ पन्त - लेग बाई

१.१
4

अली खान को बलमा ऋषभ पन्त - चौका

१ ओभर समाप्त - २ रन रोहित शर्मा: १ विराट कोहली: ०
भारत: २-१ लक्ष्यः १११
०.६
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा ऋषभ पन्त - १ रन

०.५
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा ऋषभ पन्त - नो रन

०.४
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा ऋषभ पन्त - नो रन

०.३
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा ऋषभ पन्त - नो रन

०.२
W

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा विराट कोहली - आउट

०.१
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा रोहित शर्मा - १ रन

अमेरिका भारत
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
शायन जहागिर
Out 0 1 0 0 0
स्टेभेन टेलर
Out 24 30 0 2 80
एन्ड्रिस गोस
Out 2 5 0 0 40
आरोन जोन्स
Out 11 22 0 1 50
नितिश कुमार
Out 27 23 2 1 117.39
कोरे एण्डरसन
Out 15 12 1 1 125
हर्मित सिंह
Out 10 10 0 1 100
श्याडली भान श्यालवाएक
Not Out 11 10 1 0 110
जसदिप सिंह
Out 2 7 0 0 28.57
बलिङ O M R W Econ
शौरभ नेत्रभाल्कर
4.0 0 18 2 4.5
अली खान
3.2 0 21 1 6.3
जसदिप सिंह
4.0 0 24 0 6
श्याडली भान श्यालवाएक
4.0 0 25 0 6.25
कोरे एण्डरसन
3.0 0 17 0 5.67

ब्यटिङ नगरेका

मिलिन्द कुमार
शौरभ नेत्रभाल्कर
मोनक पटेल
निशर्ग पटेल
अली खान
Gajanand Singh
नोसथुस केन्जिगे

विकेट गुमेका

शायन जहागिर
एन्ड्रिस गोस
आरोन जोन्स
स्टेभेन टेलर
नितिश कुमार
कोरे एण्डरसन
हर्मित सिंह
जसदिप सिंह
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रोहित शर्मा
Out 3 6 0 0 50
विराट कोहली
Out 0 1 0 0 0
ऋषभ पन्त
Out 18 20 1 1 90
सूर्यकुमार यादव
Not Out 50 49 2 2 102.04
शिवम दुबे
Not Out 31 35 1 1 88.57
बलिङ O M R W Econ
अर्शदीप सिंह
4.0 0 9 4 2.25
मोहम्मद सिराज
4.0 0 25 0 6.25
जसप्रित बुमरा
4.0 0 25 0 6.25
हार्दिक पाण्डेय
4.0 1 14 2 3.5
शिवम दुबे
1.0 0 11 0 11
अक्षर पटेल
3.0 0 25 1 8.33

ब्यटिङ नगरेका

मोहम्मद सिराज
सन्जु सामसन
यशस्वी जयसवाल
अक्षर पटेल
कुलदीप यादव
जसप्रित बुमरा
रवीन्द्र जडेजा
युजवेन्द्र चहल
अर्शदीप सिंह
हार्दिक पाण्डेय

विकेट गुमेका

विराट कोहली
रोहित शर्मा
ऋषभ पन्त

खेल तालिका र परिणाम