+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 दक्षिण अफ्रिका VS बंगलादेश

South Africa vs Bangladesh ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 21st Match

२०८१ जेठ २८, सोमबार
08:15 pm
दक्षिण अफ्रिका
११३/६
२०.० overs
VS
बंगलादेश
१०९/७
२०.० overs
South Africa beat Bangladesh by 4 runs
Nassau County International Cricket Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Sam J Nogajski, Michael Gough
दक्षिण अफ्रिका बंगलादेश

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
२० ओभर समाप्त - १०९ रन महमुदूल्लाह रियाद: २० जाकेर अली: ८
बंगलादेश: १०९-७ लक्ष्यः ११४
१९.६
1

केशव महाराज को बलमा तस्किन अहमद - १ रन

१९.५
W

केशव महाराज को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - आउट

१९.४
0lb

केशव महाराज को बलमा रिशाद हुसैन - लेग बाई

१९.३
W

केशव महाराज को बलमा जाकेर अली - आउट

१९.२
2

केशव महाराज को बलमा जाकेर अली - २ रन

१९.१
1

केशव महाराज को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१९.१
w

केशव महाराज को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - वाइड

१९ ओभर समाप्त - १०३ रन महमुदूल्लाह रियाद: १९ जाकेर अली: ६
बंगलादेश: १०३-५ लक्ष्यः ११४
१८.६
2

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा जाकेर अली - २ रन

१८.५
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१८.४
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा जाकेर अली - १ रन

१८.३
2

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा जाकेर अली - २ रन

१८.२
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१८.१
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१८ ओभर समाप्त - ९६ रन तौहिद हृदोय: ३७ महमुदूल्लाह रियाद: १७
बंगलादेश: ९६-५ लक्ष्यः ११४
१७.६
1

कगिसो रबाडा को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१७.५
1

कगिसो रबाडा को बलमा जाकेर अली - १ रन

१७.४
.

कगिसो रबाडा को बलमा जाकेर अली - नो रन

१७.३
.

कगिसो रबाडा को बलमा जाकेर अली - नो रन

१७.२
.

कगिसो रबाडा को बलमा जाकेर अली - नो रन

१७.१
W

कगिसो रबाडा को बलमा तौहिद हृदोय - आउट

१७ ओभर समाप्त - ९४ रन तौहिद हृदोय: ३७ महमुदूल्लाह रियाद: १६
बंगलादेश: ९४-४ लक्ष्यः ११४
१६.६
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१६.५
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

१६.४
4

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा तौहिद हृदोय - चौका

१६.३
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१६.२
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१६.१
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

१६ ओभर समाप्त - ८७ रन तौहिद हृदोय: ३१ महमुदूल्लाह रियाद: १५
बंगलादेश: ८७-४ लक्ष्यः ११४
१५.६
w

एनरिक नोर्किया को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - वाइड

१५.६
.

एनरिक नोर्किया को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१५.५
.

एनरिक नोर्किया को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१५.४
.

एनरिक नोर्किया को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१५.३
1

एनरिक नोर्किया को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

१५.२
1

एनरिक नोर्किया को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१५.१
1

एनरिक नोर्किया को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

१५ ओभर समाप्त - ८३ रन तौहिद हृदोय: २९ महमुदूल्लाह रियाद: १४
बंगलादेश: ८३-४ लक्ष्यः ११४
१४.६
1

मार्को यानसन को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

१४.५
1

मार्को यानसन को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१४.४
0lb

मार्को यानसन को बलमा तौहिद हृदोय - लेग बाई

१४.३
w

मार्को यानसन को बलमा तौहिद हृदोय - वाइड

१४.३
4

मार्को यानसन को बलमा तौहिद हृदोय - चौका

१४.२
.

मार्को यानसन को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

१४.१
.

मार्को यानसन को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

१४ ओभर समाप्त - ७५ रन तौहिद हृदोय: २४ महमुदूल्लाह रियाद: १३
बंगलादेश: ७५-४ लक्ष्यः ११४
१३.६
1

केशव महाराज को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

१३.५
.

केशव महाराज को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

१३.४
6

केशव महाराज को बलमा तौहिद हृदोय - छक्का

१३.३
.

केशव महाराज को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

१३.२
.

केशव महाराज को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

१३.१
.

केशव महाराज को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

१३ ओभर समाप्त - ६८ रन महमुदूल्लाह रियाद: १३ तौहिद हृदोय: १७
बंगलादेश: ६८-४ लक्ष्यः ११४
१२.६
1

कगिसो रबाडा को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

१२.५
.

कगिसो रबाडा को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

१२.४
1

कगिसो रबाडा को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१२.३
1

कगिसो रबाडा को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

१२.२
1

कगिसो रबाडा को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१२.१
.

कगिसो रबाडा को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१२ ओभर समाप्त - ६४ रन तौहिद हृदोय: १५ महमुदूल्लाह रियाद: ११
बंगलादेश: ६४-४ लक्ष्यः ११४
११.६
1

एनरिक नोर्किया को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

११.५
4

एनरिक नोर्किया को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - चौका

११.४
.

एनरिक नोर्किया को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

११.३
.

एनरिक नोर्किया को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

११.२
.

एनरिक नोर्किया को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

११.१
0nb

एनरिक नोर्किया को बलमा तौहिद हृदोय - नो बल

११.१
1

एनरिक नोर्किया को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

११ ओभर समाप्त - ५७ रन तौहिद हृदोय: १४ महमुदूल्लाह रियाद: ६
बंगलादेश: ५७-४ लक्ष्यः ११४
१०.६
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१०.५
2

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - २ रन

१०.४
4

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - चौका

१०.३
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१०.२
1

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

१०.१
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

१० ओभर समाप्त - ५० रन तौहिद हृदोय: १३ नाज्मुल हसन सान्टो: १४
बंगलादेश: ५०-४ लक्ष्यः ११४
९.६
.

एनरिक नोर्किया को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

९.५
W

एनरिक नोर्किया को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - आउट

९.४
1

एनरिक नोर्किया को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

९.३
.

एनरिक नोर्किया को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

९.२
.

एनरिक नोर्किया को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

९.१
.

एनरिक नोर्किया को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

९ ओभर समाप्त - ४९ रन तौहिद हृदोय: १२ नाज्मुल हसन सान्टो: १४
बंगलादेश: ४९-३ लक्ष्यः ११४
८.६
.

केशव महाराज को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

८.५
1

केशव महाराज को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

८.४
.

केशव महाराज को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

८.३
2

केशव महाराज को बलमा तौहिद हृदोय - २ रन

८.२
6

केशव महाराज को बलमा तौहिद हृदोय - छक्का

८.१
.

केशव महाराज को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

८ ओभर समाप्त - ४० रन सकिब अल हसन: ३ नाज्मुल हसन सान्टो: १४
बंगलादेश: ४०-३ लक्ष्यः ११४
७.६
.

एनरिक नोर्किया को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

७.५
3

एनरिक नोर्किया को बलमा तौहिद हृदोय - ३ रन

७.४
W

एनरिक नोर्किया को बलमा सकिब अल हसन - आउट

७.३
1

एनरिक नोर्किया को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - १ रन

७.२
.

एनरिक नोर्किया को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

७.१
1

एनरिक नोर्किया को बलमा सकिब अल हसन - १ रन

७ ओभर समाप्त - ३५ रन लिटन दास: ९ नाज्मुल हसन सान्टो: १३
बंगलादेश: ३५-२ लक्ष्यः ११४
६.६
2

केशव महाराज को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - २ रन

६.५
1

केशव महाराज को बलमा सकिब अल हसन - १ रन

६.४
1

केशव महाराज को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - १ रन

६.४
w

केशव महाराज को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - वाइड

६.३
.

केशव महाराज को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

६.२
1

केशव महाराज को बलमा सकिब अल हसन - १ रन

६.१
W

केशव महाराज को बलमा लिटन दास - आउट

६ ओभर समाप्त - २९ रन लिटन दास: ९ नाज्मुल हसन सान्टो: १०
बंगलादेश: २९-१ लक्ष्यः ११४
५.६
1

कगिसो रबाडा को बलमा लिटन दास - १ रन

५.५
1

कगिसो रबाडा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - १ रन

५.४
.

कगिसो रबाडा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

५.३
1

कगिसो रबाडा को बलमा लिटन दास - १ रन

५.२
.

कगिसो रबाडा को बलमा लिटन दास - नो रन

५.१
2

कगिसो रबाडा को बलमा लिटन दास - २ रन

५ ओभर समाप्त - २४ रन लिटन दास: ५ नाज्मुल हसन सान्टो: ९
बंगलादेश: २४-१ लक्ष्यः ११४
४.६
.

मार्को यानसन को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

४.५
.

मार्को यानसन को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

४.४
1

मार्को यानसन को बलमा लिटन दास - १ रन

४.३
4

मार्को यानसन को बलमा लिटन दास - चौका

४.२
.

मार्को यानसन को बलमा लिटन दास - नो रन

४.१
.

मार्को यानसन को बलमा लिटन दास - नो रन

४ ओभर समाप्त - १९ रन नाज्मुल हसन सान्टो: ९ लिटन दास: ०
बंगलादेश: १९-१ लक्ष्यः ११४
३.६
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

३.५
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

३.४
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

३.३
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

३.२
.

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

३.१
6

ओट्निल ब्राटम्यान को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - छक्का

३ ओभर समाप्त - १३ रन नाज्मुल हसन सान्टो: ३ लिटन दास: ०
बंगलादेश: १३-१ लक्ष्यः ११४
२.६
.

मार्को यानसन को बलमा लिटन दास - नो रन

२.५
.

मार्को यानसन को बलमा लिटन दास - नो रन

२.५
w

मार्को यानसन को बलमा लिटन दास - वाइड

२.४
.

मार्को यानसन को बलमा लिटन दास - नो रन

२.३
.

मार्को यानसन को बलमा लिटन दास - नो रन

२.२
3

मार्को यानसन को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - ३ रन

२.१
.

मार्को यानसन को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

२ ओभर समाप्त - ९ रन तान्जिद हसन तमिम: ९ नाज्मुल हसन सान्टो: ०
बंगलादेश: ९-१ लक्ष्यः ११४
१.६
W

कगिसो रबाडा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - आउट

१.५
.

कगिसो रबाडा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - नो रन

१.४
.

कगिसो रबाडा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - नो रन

१.३
.

कगिसो रबाडा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - नो रन

१.२
4

कगिसो रबाडा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - चौका

१.१
4

कगिसो रबाडा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - चौका

१ ओभर समाप्त - १ रन तान्जिद हसन तमिम: १ नाज्मुल हसन सान्टो: ०
बंगलादेश: १-० लक्ष्यः ११४
०.६
.

मार्को यानसन को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

०.५
.

मार्को यानसन को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

०.४
.

मार्को यानसन को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

०.३
1

मार्को यानसन को बलमा तान्जिद हसन तमिम - १ रन

०.२
.

मार्को यानसन को बलमा तान्जिद हसन तमिम - नो रन

०.१
.

मार्को यानसन को बलमा तान्जिद हसन तमिम - नो रन

दक्षिण अफ्रिका बंगलादेश
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
क्विन्टन डीकक
Out 18 11 1 2 163.64
रिजा हेन्ड्रिक्स
Out 0 1 0 0 0
एडेन मार्कराम
Out 4 8 1 0 50
ट्रिस्टन स्टब्स
Out 0 5 0 0 0
हेनरिक क्लासेन
Out 46 44 2 3 104.55
डेविड मिलर
Out 29 38 1 1 76.32
मार्को यानसन
Not Out 5 5 0 0 100
केशव महाराज
Not Out 4 8 0 0 50
बलिङ O M R W Econ
मार्को यानसन
4.0 0 17 0 4.25
कगिसो रबाडा
4.0 0 19 2 4.75
ओट्निल ब्राटम्यान
4.0 0 27 0 6.75
केशव महाराज
4.0 0 27 3 6.75
एनरिक नोर्किया
4.0 0 17 2 4.25

ब्यटिङ नगरेका

एनरिक नोर्किया
जेराल्ड कोएट्जी
तबरेज शाम्सी
कगिसो रबाडा
रयान रिकेल्टन
ओट्निल ब्राटम्यान
ब्यूर्जोन फोर्टुइन

विकेट गुमेका

रिजा हेन्ड्रिक्स
क्विन्टन डीकक
एडेन मार्कराम
ट्रिस्टन स्टब्स
हेनरिक क्लासेन
डेविड मिलर
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
तान्जिद हसन तमिम
Out 9 9 2 0 100
नाज्मुल हसन सान्टो
Out 14 23 0 1 60.87
लिटन दास
Out 9 13 1 0 69.23
सकिब अल हसन
Out 3 4 0 0 75
तौहिद हृदोय
Out 37 34 2 2 108.82
महमुदूल्लाह रियाद
Out 20 27 2 0 74.07
जाकेर अली
Out 8 9 0 0 88.89
रिशाद हुसैन
Not Out 0 1 0 0 0
तस्किन अहमद
Not Out 1 1 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
तान्जिम हसन सकिब
4.0 0 18 3 4.5
तस्किन अहमद
4.0 0 19 2 4.75
मुश्ताफिजुर रहमान
4.0 0 18 0 4.5
रिशाद हुसैन
4.0 0 32 1 8
सकिब अल हसन
1.0 0 6 0 6
महमुदूल्लाह रियाद
3.0 0 17 0 5.67

ब्यटिङ नगरेका

तान्जिम हसन सकिब
मेहेदी हसन
तनवीर इस्लाम
शोरिफुल इस्लाम
सौम्य सरकार
मुश्ताफिजुर रहमान

विकेट गुमेका

तान्जिद हसन तमिम
लिटन दास
सकिब अल हसन
नाज्मुल हसन सान्टो
तौहिद हृदोय
जाकेर अली
महमुदूल्लाह रियाद

खेल तालिका र परिणाम