+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 अष्ट्रेलिया VS ओमान

Australia vs Oman ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 10th Match

२०८१ जेठ २४, बिहीबार
06:15 am
अष्ट्रेलिया
१६४/५
२०.० overs
VS
ओमान
१२५/९
२०.० overs
Australia won by 39 runs
Kensington Oval ICC Men's T20 World Cup, 2024 Asif Yaqoob, Joel Wilson
अष्ट्रेलिया ओमान

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
२० ओभर समाप्त - १२५ रन शकील अहमद: ११ कलीमुल्लाह: ६
ओमान: १२५-९ लक्ष्यः १६५
१९.६
1

नाथन एसिस को बलमा कलीमुल्लाह - १ रन

१९.५
1

नाथन एसिस को बलमा बिलाल खान - १ रन

१९.४
.

नाथन एसिस को बलमा बिलाल खान - नो रन

१९.३
W

नाथन एसिस को बलमा शकील अहमद - आउट

१९.२
1

नाथन एसिस को बलमा कलीमुल्लाह - १ रन

१९.१
1

नाथन एसिस को बलमा शकील अहमद - १ रन

१९ ओभर समाप्त - १२१ रन शकील अहमद: १० मेहरान खान: २७
ओमान: १२१-८ लक्ष्यः १६५
१८.६
2

मार्कस स्टोइनिस को बलमा कलीमुल्लाह - २ रन

१८.५
2

मार्कस स्टोइनिस को बलमा कलीमुल्लाह - २ रन

१८.४
W

मार्कस स्टोइनिस को बलमा मेहरान खान - आउट

१८.३
w

मार्कस स्टोइनिस को बलमा शकील अहमद - वाइड

१८.३
1

मार्कस स्टोइनिस को बलमा शकील अहमद - १ रन

१८.२
4

मार्कस स्टोइनिस को बलमा शकील अहमद - चौका

१८.१
2

मार्कस स्टोइनिस को बलमा शकील अहमद - २ रन

१८ ओभर समाप्त - १०९ रन मेहरान खान: २७ शकील अहमद: ३
ओमान: १०९-७ लक्ष्यः १६५
१७.६
w

नाथन एसिस को बलमा मेहरान खान - वाइड

१७.६
2

नाथन एसिस को बलमा मेहरान खान - २ रन

१७.५
6

नाथन एसिस को बलमा मेहरान खान - छक्का

१७.४
1

नाथन एसिस को बलमा शकील अहमद - १ रन

१७.३
1

नाथन एसिस को बलमा मेहरान खान - १ रन

१७.२
1

नाथन एसिस को बलमा शकील अहमद - १ रन

१७.१
1

नाथन एसिस को बलमा मेहरान खान - १ रन

१७ ओभर समाप्त - ९६ रन मेहरान खान: १७ शकील अहमद: १
ओमान: ९६-७ लक्ष्यः १६५
१६.६
1

जोश हेजलवुड को बलमा मेहरान खान - १ रन

१६.५
.

जोश हेजलवुड को बलमा मेहरान खान - नो रन

१६.४
1

जोश हेजलवुड को बलमा शकील अहमद - १ रन

१६.३
.

जोश हेजलवुड को बलमा शकील अहमद - नो रन

१६.२
0lb

जोश हेजलवुड को बलमा मेहरान खान - लेग बाई

१६.१
4

जोश हेजलवुड को बलमा मेहरान खान - चौका

१६ ओभर समाप्त - ८९ रन आयान खान: ३६ मेहरान खान: १२
ओमान: ८९-७ लक्ष्यः १६५
१५.६
.

एडम जाम्पा को बलमा शकील अहमद - नो रन

१५.५
W

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - आउट

१५.४
6

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - छक्का

१५.३
1

एडम जाम्पा को बलमा मेहरान खान - १ रन

१५.२
1

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - १ रन

१५.१
6

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - छक्का

१५ ओभर समाप्त - ७५ रन आयान खान: २३ मेहरान खान: ११
ओमान: ७५-६ लक्ष्यः १६५
१४.६
1

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा आयान खान - १ रन

१४.५
1

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा मेहरान खान - १ रन

१४.४
w

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा आयान खान - वाइड

१४.४
1

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा आयान खान - १ रन

१४.३
1

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा मेहरान खान - १ रन

१४.२
1

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा आयान खान - १ रन

१४.१
w

मिचेल स्टार्क को बलमा आयान खान - वाइड

१४.१
.

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा आयान खान - नो रन

१४ ओभर समाप्त - ६८ रन आयान खान: २० मेहरान खान: ९
ओमान: ६८-६ लक्ष्यः १६५
१३.६
6

जोश हेजलवुड को बलमा मेहरान खान - छक्का

१३.५
.

जोश हेजलवुड को बलमा मेहरान खान - नो रन

१३.४
2

जोश हेजलवुड को बलमा मेहरान खान - २ रन

१३.३
1

जोश हेजलवुड को बलमा आयान खान - १ रन

१३.२
1

जोश हेजलवुड को बलमा मेहरान खान - १ रन

१३.१
1

जोश हेजलवुड को बलमा आयान खान - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ५७ रन आयान खान: १८ शोयब खान: ०
ओमान: ५७-६ लक्ष्यः १६५
१२.६
W

एडम जाम्पा को बलमा शोयब खान - आउट

१२.५
.

एडम जाम्पा को बलमा शोयब खान - नो रन

१२.४
.

एडम जाम्पा को बलमा शोयब खान - नो रन

१२.३
1

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - १ रन

१२.२
.

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - नो रन

१२.१
.

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - नो रन

१२ ओभर समाप्त - ५६ रन आयान खान: १७ खालिद काइल: ८
ओमान: ५६-५ लक्ष्यः १६५
११.६
.

मिचेल स्टार्क को बलमा शोयब खान - नो रन

११.५
W

मिचेल स्टार्क को बलमा खालिद काइल - आउट

११.४
.

मिचेल स्टार्क को बलमा खालिद काइल - नो रन

११.३
w

मिचेल स्टार्क को बलमा खालिद काइल - वाइड

११.३
.

मिचेल स्टार्क को बलमा खालिद काइल - नो रन

११.२
1

मिचेल स्टार्क को बलमा आयान खान - १ रन

११.१
.

मिचेल स्टार्क को बलमा आयान खान - नो रन

११ ओभर समाप्त - ५४ रन खालिद काइल: ८ आयान खान: १६
ओमान: ५४-४ लक्ष्यः १६५
१०.६
1

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - १ रन

१०.५
1

एडम जाम्पा को बलमा खालिद काइल - १ रन

१०.४
1

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - १ रन

१०.३
1

एडम जाम्पा को बलमा खालिद काइल - १ रन

१०.२
1

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - १ रन

१०.१
1

एडम जाम्पा को बलमा खालिद काइल - १ रन

१० ओभर समाप्त - ४८ रन आयान खान: १३ खालिद काइल: ५
ओमान: ४८-४ लक्ष्यः १६५
९.६
4

नाथन एसिस को बलमा आयान खान - चौका

९.५
.

नाथन एसिस को बलमा आयान खान - नो रन

९.४
1

नाथन एसिस को बलमा खालिद काइल - १ रन

९.३
1

नाथन एसिस को बलमा आयान खान - १ रन

९.२
4

नाथन एसिस को बलमा आयान खान - चौका

९.१
.

नाथन एसिस को बलमा आयान खान - नो रन

९ ओभर समाप्त - ३८ रन आयान खान: ४ खालिद काइल: ४
ओमान: ३८-४ लक्ष्यः १६५
८.६
1

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - १ रन

८.५
.

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - नो रन

८.४
2

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - २ रन

८.३
.

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - नो रन

८.२
.

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - नो रन

८.१
.

एडम जाम्पा को बलमा आयान खान - नो रन

८ ओभर समाप्त - ३५ रन जिसन मक्सुद: १ खालिद काइल: ४
ओमान: ३५-४ लक्ष्यः १६५
७.६
.

मार्कस स्टोइनिस को बलमा खालिद काइल - नो रन

७.५
1

मार्कस स्टोइनिस को बलमा आयान खान - १ रन

७.४
W

मार्कस स्टोइनिस को बलमा जिसन मक्सुद - आउट

७.३
.

मार्कस स्टोइनिस को बलमा जिसन मक्सुद - नो रन

७.२
.

मार्कस स्टोइनिस को बलमा जिसन मक्सुद - नो रन

७.१
.

मार्कस स्टोइनिस को बलमा जिसन मक्सुद - नो रन

७ ओभर समाप्त - ३४ रन जिसन मक्सुद: १ खालिद काइल: ४
ओमान: ३४-३ लक्ष्यः १६५
६.६
.

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा खालिद काइल - नो रन

६.५
.

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा खालिद काइल - नो रन

६.४
4

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा खालिद काइल - चौका

६.३
.

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा खालिद काइल - नो रन

६.२
1

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा जिसन मक्सुद - १ रन

६.१
.

ग्लेन म्याक्सवेल को बलमा जिसन मक्सुद - नो रन

६ ओभर समाप्त - २९ रन अकिब इलियास: १८ जिसन मक्सुद: ०
ओमान: २९-३ लक्ष्यः १६५
५.६
W

मार्कस स्टोइनिस को बलमा अकिब इलियास - आउट

५.५
.

मार्कस स्टोइनिस को बलमा अकिब इलियास - नो रन

५.४
6

मार्कस स्टोइनिस को बलमा अकिब इलियास - छक्का

५.३
.

मार्कस स्टोइनिस को बलमा अकिब इलियास - नो रन

५.२
.

मार्कस स्टोइनिस को बलमा अकिब इलियास - नो रन

५.१
.

मार्कस स्टोइनिस को बलमा अकिब इलियास - नो रन

५ ओभर समाप्त - २३ रन अकिब इलियास: १२ कश्यप प्रजापति: ७
ओमान: २३-२ लक्ष्यः १६५
४.६
.

नाथन एसिस को बलमा जिसन मक्सुद - नो रन

४.५
W

नाथन एसिस को बलमा कश्यप प्रजापति - आउट

४.४
.

नाथन एसिस को बलमा कश्यप प्रजापति - नो रन

४.३
.

नाथन एसिस को बलमा कश्यप प्रजापति - नो रन

४.२
.

नाथन एसिस को बलमा कश्यप प्रजापति - नो रन

४.१
1

नाथन एसिस को बलमा अकिब इलियास - १ रन

४ ओभर समाप्त - २२ रन कश्यप प्रजापति: ७ अकिब इलियास: ११
ओमान: २२-१ लक्ष्यः १६५
३.६
.

जोश हेजलवुड को बलमा कश्यप प्रजापति - नो रन

३.५
.

जोश हेजलवुड को बलमा कश्यप प्रजापति - नो रन

३.४
.

जोश हेजलवुड को बलमा कश्यप प्रजापति - नो रन

३.३
1

जोश हेजलवुड को बलमा अकिब इलियास - १ रन

३.२
.

जोश हेजलवुड को बलमा अकिब इलियास - नो रन

३.१
1

जोश हेजलवुड को बलमा कश्यप प्रजापति - १ रन

३ ओभर समाप्त - २० रन कश्यप प्रजापति: ६ अकिब इलियास: १०
ओमान: २०-१ लक्ष्यः १६५
२.६
.

मिचेल स्टार्क को बलमा अकिब इलियास - नो रन

२.५
4

मिचेल स्टार्क को बलमा अकिब इलियास - चौका

२.४
.

मिचेल स्टार्क को बलमा अकिब इलियास - नो रन

२.३
w

मिचेल स्टार्क को बलमा अकिब इलियास - वाइड

२.३
.

मिचेल स्टार्क को बलमा अकिब इलियास - नो रन

२.२
0lb

मिचेल स्टार्क को बलमा कश्यप प्रजापति - लेग बाई

२.१
.

मिचेल स्टार्क को बलमा कश्यप प्रजापति - नो रन

२ ओभर समाप्त - १४ रन अकिब इलियास: ६ कश्यप प्रजापति: ६
ओमान: १४-१ लक्ष्यः १६५
१.६
1

जोश हेजलवुड को बलमा कश्यप प्रजापति - १ रन

१.५
.

जोश हेजलवुड को बलमा कश्यप प्रजापति - नो रन

१.४
.

जोश हेजलवुड को बलमा कश्यप प्रजापति - नो रन

१.३
.

जोश हेजलवुड को बलमा कश्यप प्रजापति - नो रन

१.२
1

जोश हेजलवुड को बलमा अकिब इलियास - १ रन

१.१
.

जोश हेजलवुड को बलमा अकिब इलियास - नो रन

१ ओभर समाप्त - १२ रन कश्यप प्रजापति: ५ प्रतिक अथावले: ०
ओमान: १२-१ लक्ष्यः १६५
०.६
1

मिचेल स्टार्क को बलमा अकिब इलियास - १ रन

०.५
w

मिचेल स्टार्क को बलमा अकिब इलियास - वाइड

०.५
.

मिचेल स्टार्क को बलमा अकिब इलियास - नो रन

०.४
4

मिचेल स्टार्क को बलमा अकिब इलियास - चौका

०.३
W

मिचेल स्टार्क को बलमा प्रतिक अथावले - आउट

०.२
w

मिचेल स्टार्क को बलमा कश्यप प्रजापति - वाइड

०.२
1

मिचेल स्टार्क को बलमा कश्यप प्रजापति - १ रन

०.१
4

मिचेल स्टार्क को बलमा कश्यप प्रजापति - चौका

अष्ट्रेलिया ओमान
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
डेभिड वार्नर
Out 56 51 6 1 109.8
ट्राभिस हेड
Out 12 10 2 0 120
मिचेल मार्श
Out 14 21 2 0 66.67
ग्लेन म्याक्सवेल
Out 0 1 0 0 0
मार्कस स्टोइनिस
Not Out 67 36 2 6 186.11
टिम डेभिड
Out 9 4 2 0 225
बलिङ O M R W Econ
मिचेल स्टार्क
3.0 0 20 2 6.67
जोश हेजलवुड
4.0 0 21 0 5.25
नाथन एसिस
4.0 0 28 2 7
मार्कस स्टोइनिस
3.0 0 19 3 6.33
ग्लेन म्याक्सवेल
2.0 0 11 0 5.5
एडम जाम्पा
4.0 0 24 2 6

ब्यटिङ नगरेका

नाथन एसिस
क्यामरुन ग्रीन
जोश हेजलवुड
म्याथ्यू वेड
पेट कमिन्स
एडम जाम्पा
एश्टन अगर
मिचेल स्टार्क
जोश इंग्लिस

विकेट गुमेका

ट्राभिस हेड
मिचेल मार्श
ग्लेन म्याक्सवेल
डेभिड वार्नर
टिम डेभिड
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
कश्यप प्रजापति
Out 7 16 1 0 43.75
प्रतिक अथावले
Out 0 1 0 0 0
अकिब इलियास
Out 18 18 2 1 100
जिसन मक्सुद
Out 1 7 0 0 14.29
खालिद काइल
Out 8 12 1 0 66.67
आयान खान
Out 36 30 2 2 120
शोयब खान
Out 0 4 0 0 0
मेहरान खान
Out 27 16 1 2 168.75
शकील अहमद
Out 11 10 1 0 110
कलीमुल्लाह
Not Out 6 4 0 0 150
बिलाल खान
Not Out 1 2 0 0 50
बलिङ O M R W Econ
बिलाल खान
4.0 0 36 1 9
कलीमुल्लाह
3.0 0 30 1 10
शकील अहमद
4.0 0 28 0 7
मेहरान खान
4.0 0 38 2 9.5
अकिब इलियास
4.0 0 18 0 4.5
जिसन मक्सुद
1.0 0 12 0 12

ब्यटिङ नगरेका

मोहम्मद नदिम
रफिउल्लाह एम
फैयाज बट
नशीम खुसी

विकेट गुमेका

प्रतिक अथावले
कश्यप प्रजापति
अकिब इलियास
जिसन मक्सुद
खालिद काइल
शोयब खान
आयान खान
मेहरान खान
शकील अहमद

खेल तालिका र परिणाम