+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 श्रीलंका VS नेदरल्याण्ड्स

Sri Lanka vs Netherlands ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 38th Match

२०८१ असार ३, सोमबार
06:15 am
श्रीलंका
२०१/६
२०.० overs
VS
नेदरल्याण्ड्स
११८/१०
१६.४ overs
Sri Lanka won by 83 runs
Daren Sammy Cricket Ground ICC Men's T20 World Cup, 2024 Alex Wharf, Allahudien Paleker
श्रीलंका नेदरल्याण्ड्स

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१६.४
W

नुवान तुषारा को बलमा पाउल भान मिर्केन - आउट

१६.३
1

नुवान तुषारा को बलमा भिभियन किंग्मा - १ रन

१६.२
W

नुवान तुषारा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - आउट

१६.१
4

नुवान तुषारा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - चौका

१६ ओभर समाप्त - ११३ रन पाउल भान मिर्केन: ३ स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): २७
नेदरल्याण्ड्स: ११३-८ लक्ष्यः २०२
१५.६
1

महेश थीक्षणा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१५.५
6

महेश थीक्षणा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - छक्का

१५.४
1

महेश थीक्षणा को बलमा पाउल भान मिर्केन - १ रन

१५.३
1

महेश थीक्षणा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१५.२
w

महेश थीक्षणा को बलमा पाउल भान मिर्केन - वाइड

१५.२
1

महेश थीक्षणा को बलमा पाउल भान मिर्केन - १ रन

१५.१
.

महेश थीक्षणा को बलमा पाउल भान मिर्केन - नो रन

१५ ओभर समाप्त - १०२ रन आर्यन दत्त: १० स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): १९
नेदरल्याण्ड्स: १०२-८ लक्ष्यः २०२
१४.६
1

मथीशा पाथिराना को बलमा पाउल भान मिर्केन - १ रन

१४.५
.

मथीशा पाथिराना को बलमा पाउल भान मिर्केन - नो रन

१४.४
.

मथीशा पाथिराना को बलमा पाउल भान मिर्केन - नो रन

१४.३
1

मथीशा पाथिराना को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१४.२
0lb

मथीशा पाथिराना को बलमा पाउल भान मिर्केन - लेग बाई

१४.१
W

मथीशा पाथिराना को बलमा आर्यन दत्त - आउट

१४ ओभर समाप्त - ९९ रन आर्यन दत्त: १० स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): १८
नेदरल्याण्ड्स: ९९-७ लक्ष्यः २०२
१३.६
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा आर्यन दत्त - १ रन

१३.५
4

वानिन्दु हसरंगा को बलमा आर्यन दत्त - चौका

१३.४
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१३.३
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

१३.२
2

वानिन्दु हसरंगा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - २ रन

१३.१
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा आर्यन दत्त - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ९० रन आर्यन दत्त: ४ स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): १५
नेदरल्याण्ड्स: ९०-७ लक्ष्यः २०२
१२.६
w

नुवान तुषारा को बलमा आर्यन दत्त - वाइड

१२.६
1

नुवान तुषारा को बलमा आर्यन दत्त - १ रन

१२.५
1

नुवान तुषारा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१२.४
1

नुवान तुषारा को बलमा आर्यन दत्त - १ रन

१२.३
1

नुवान तुषारा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१२.२
.

नुवान तुषारा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

१२.१
w

नुवान तुषारा को बलमा आर्यन दत्त - वाइड

१२.१
1

नुवान तुषारा को बलमा आर्यन दत्त - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ८३ रन टिम प्रिन्गल: २ स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): १३
नेदरल्याण्ड्स: ८३-७ लक्ष्यः २०२
११.६
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा आर्यन दत्त - १ रन

११.५
W

वानिन्दु हसरंगा को बलमा टिम प्रिन्गल - आउट

११.४
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

११.३
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

११.२
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

११.१
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा टिम प्रिन्गल - १ रन

११ ओभर समाप्त - ८० रन स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): १२ टिम प्रिन्गल: १
नेदरल्याण्ड्स: ८०-६ लक्ष्यः २०२
१०.६
2

मथीशा पाथिराना को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - २ रन

१०.५
2

मथीशा पाथिराना को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - २ रन

१०.४
1

मथीशा पाथिराना को बलमा टिम प्रिन्गल - १ रन

१०.३
1

मथीशा पाथिराना को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१०.२
.

मथीशा पाथिराना को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

१०.१
w

मथीशा पाथिराना को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - वाइड

१०.१
2

मथीशा पाथिराना को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - २ रन

१० ओभर समाप्त - ७१ रन बास डि लिडे: ३ स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): ५
नेदरल्याण्ड्स: ७१-६ लक्ष्यः २०२
९.६
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा टिम प्रिन्गल - नो रन

९.५
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा लोगन भान बिक - नो रन

९.४
W

वानिन्दु हसरंगा को बलमा बास डि लिडे - आउट

९.३
2

वानिन्दु हसरंगा को बलमा बास डि लिडे - २ रन

९.२
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा बास डि लिडे - नो रन

९.१
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा बास डि लिडे - नो रन

९ ओभर समाप्त - ६९ रन सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: ११ स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): ५
नेदरल्याण्ड्स: ६९-४ लक्ष्यः २०२
८.६
.

मथीशा पाथिराना को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

८.५
.

मथीशा पाथिराना को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

८.४
1

मथीशा पाथिराना को बलमा बास डि लिडे - १ रन

८.३
W

मथीशा पाथिराना को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - आउट

८.२
.

मथीशा पाथिराना को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - नो रन

८.१
.

मथीशा पाथिराना को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - नो रन

८ ओभर समाप्त - ६८ रन विक्रमजित सिंह: ७ सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: ११
नेदरल्याण्ड्स: ६८-३ लक्ष्यः २०२
७.६
4

दासुन शानका को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - चौका

७.५
1

दासुन शानका को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - १ रन

७.४
1

दासुन शानका को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

७.३
W

दासुन शानका को बलमा विक्रमजित सिंह - आउट

७.२
1

दासुन शानका को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - १ रन

७.१
3

दासुन शानका को बलमा विक्रमजित सिंह - ३ रन

७ ओभर समाप्त - ५८ रन विक्रमजित सिंह: ४ सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: ९
नेदरल्याण्ड्स: ५८-२ लक्ष्यः २०२
६.६
6

वानिन्दु हसरंगा को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - छक्का

६.५
2

वानिन्दु हसरंगा को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - २ रन

६.४
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा विक्रमजित सिंह - १ रन

६.३
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा विक्रमजित सिंह - नो रन

६.२
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - १ रन

६.१
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा विक्रमजित सिंह - १ रन

६ ओभर समाप्त - ४७ रन विक्रमजित सिंह: २ माइकल लेभिट: ३१
नेदरल्याण्ड्स: ४७-२ लक्ष्यः २०२
५.६
.

महेश थीक्षणा को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - नो रन

५.५
W

महेश थीक्षणा को बलमा माइकल लेभिट - आउट

५.४
1

महेश थीक्षणा को बलमा विक्रमजित सिंह - १ रन

५.३
.

महेश थीक्षणा को बलमा विक्रमजित सिंह - नो रन

५.२
.

महेश थीक्षणा को बलमा विक्रमजित सिंह - नो रन

५.१
.

महेश थीक्षणा को बलमा विक्रमजित सिंह - नो रन

५ ओभर समाप्त - ४६ रन माइकल लेभिट: ३१ म्याक्स ओडाउड: ११
नेदरल्याण्ड्स: ४६-१ लक्ष्यः २०२
४.६
.

नुवान तुषारा को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

४.५
.

नुवान तुषारा को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

४.४
1

नुवान तुषारा को बलमा विक्रमजित सिंह - १ रन

४.३
W

नुवान तुषारा को बलमा म्याक्स ओडाउड - आउट

४.२
1

नुवान तुषारा को बलमा माइकल लेभिट - १ रन

४.१
.

नुवान तुषारा को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

४ ओभर समाप्त - ४४ रन माइकल लेभिट: ३० म्याक्स ओडाउड: ११
नेदरल्याण्ड्स: ४४-० लक्ष्यः २०२
३.६
1

महेश थीक्षणा को बलमा माइकल लेभिट - १ रन

३.५
1

महेश थीक्षणा को बलमा म्याक्स ओडाउड - १ रन

३.४
1

महेश थीक्षणा को बलमा माइकल लेभिट - १ रन

३.३
6

महेश थीक्षणा को बलमा माइकल लेभिट - छक्का

३.२
.

महेश थीक्षणा को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

३.१
4

महेश थीक्षणा को बलमा माइकल लेभिट - चौका

३ ओभर समाप्त - ३१ रन माइकल लेभिट: १८ म्याक्स ओडाउड: १०
नेदरल्याण्ड्स: ३१-० लक्ष्यः २०२
२.६
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

२.५
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

२.४
w

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा म्याक्स ओडाउड - वाइड

२.४
6

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा म्याक्स ओडाउड - छक्का

२.३
1

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा माइकल लेभिट - १ रन

२.२
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

२.१
6nb

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा माइकल लेभिट - नो बल

२.१
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

२ ओभर समाप्त - १६ रन माइकल लेभिट: ११ म्याक्स ओडाउड: ४
नेदरल्याण्ड्स: १६-० लक्ष्यः २०२
१.६
0lb

नुवान तुषारा को बलमा माइकल लेभिट - लेग बाई

१.५
.

नुवान तुषारा को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

१.४
.

नुवान तुषारा को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

१.३
6

नुवान तुषारा को बलमा माइकल लेभिट - छक्का

१.२
4

नुवान तुषारा को बलमा माइकल लेभिट - चौका

१.१
.

नुवान तुषारा को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

१ ओभर समाप्त - ५ रन माइकल लेभिट: १ म्याक्स ओडाउड: ४
नेदरल्याण्ड्स: ५-० लक्ष्यः २०२
०.६
2

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा म्याक्स ओडाउड - २ रन

०.५
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

०.४
2

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा म्याक्स ओडाउड - २ रन

०.३
1

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा माइकल लेभिट - १ रन

०.२
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

०.१
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

श्रीलंका नेदरल्याण्ड्स
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
पाथुम निसांका
Out 0 2 0 0 0
कुशल मेन्डिस
Out 46 29 5 0 158.62
कामिन्दु मेन्डिस
Out 17 20 1 1 85
धनन्जय डि सिल्भा
Out 34 26 3 1 130.77
चरिथ असलंका
Out 46 21 1 5 219.05
एन्जिलो म्याथ्युज
Not Out 30 15 1 2 200
दासुन शानका
Out 0 1 0 0 0
वानिन्दु हसरंगा
Not Out 20 6 1 2 333.33
बलिङ O M R W Econ
एन्जिलो म्याथ्युज
2.0 0 20 0 10
नुवान तुषारा
3.4 0 24 3 6.55
महेश थीक्षणा
3.0 0 25 1 8.33
वानिन्दु हसरंगा
4.0 0 25 2 6.25
दासुन शानका
1.0 0 10 1 10
मथीशा पाथिराना
3.0 0 12 2 4

ब्यटिङ नगरेका

दिलशान मदुशांका
दुनिथ वेलालागे
सदिरा समाविक्रमा
दुश्मन्था चमिरा
महेश थीक्षणा
नुवान तुषारा
मथीशा पाथिराना

विकेट गुमेका

पाथुम निसांका
कामिन्दु मेन्डिस
कुशल मेन्डिस
धनन्जय डि सिल्भा
चरिथ असलंका
दासुन शानका
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
माइकल लेभिट
Out 31 23 2 3 134.78
म्याक्स ओडाउड
Out 11 8 0 1 137.5
विक्रमजित सिंह
Out 7 10 0 0 70
सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट
Out 11 9 0 1 122.22
स्कट एडवार्ड्स (कप्तान)
Out 31 24 2 1 129.17
बास डि लिडे
Out 3 5 0 0 60
लोगन भान बिक
Out 0 1 0 0 0
टिम प्रिन्गल
Out 2 4 0 0 50
आर्यन दत्त
Out 10 8 1 0 125
पाउल भान मिर्केन
Out 3 8 0 0 37.5
भिभियन किंग्मा
Not Out 1 1 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
भिभियन किंग्मा
3.0 0 23 1 7.67
आर्यन दत्त
3.0 0 23 1 7.67
लोगन भान बिक
4.0 0 45 2 11.25
पाउल भान मिर्केन
3.0 0 37 1 12.33
टिम प्रिन्गल
4.0 0 41 1 10.25
बास डि लिडे
3.0 0 32 0 10.67

ब्यटिङ नगरेका

वेस्ली ब्यारेसी
सकिब जुल्फिकर
कायल केलिन
तेजा निडामानिरु

विकेट गुमेका

म्याक्स ओडाउड
माइकल लेभिट
विक्रमजित सिंह
सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट
बास डि लिडे
लोगन भान बिक
टिम प्रिन्गल
आर्यन दत्त
स्कट एडवार्ड्स (कप्तान)
पाउल भान मिर्केन

खेल तालिका र परिणाम