+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 पाकिस्तान VS क्यानडा

Pakistan vs Canada ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 22nd Match

२०८१ जेठ २९, मंगलबार
08:15 pm
पाकिस्तान
१०७/३
१७.३ overs
VS
क्यानडा
१०६/७
२०.० overs
Pakistan won by 7 wickets
Nassau County International Cricket Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Adrian Holdstock, Kumar Dharmasena
क्यानडा पाकिस्तान

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१७.३
w

जेरेमी गोर्डोन को बलमा उस्मान खान - वाइड

१७.३
2

जेरेमी गोर्डोन को बलमा उस्मान खान - २ रन

१७.२
W

जेरेमी गोर्डोन को बलमा फखार जमान - आउट

१७.१
1

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१७ ओभर समाप्त - १०३ रन मोहम्मद रिजवान: ५२ फखार जमान: ४
पाकिस्तान: १०३-२ लक्ष्यः १०७
१६.६
3

डिलोन हेलिगर को बलमा मोहम्मद रिजवान - ३ रन

१६.५
1

डिलोन हेलिगर को बलमा फखार जमान - १ रन

१६.४
1

डिलोन हेलिगर को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१६.३
1

डिलोन हेलिगर को बलमा फखार जमान - १ रन

१६.२
.

डिलोन हेलिगर को बलमा फखार जमान - नो रन

१६.१
1

डिलोन हेलिगर को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१६ ओभर समाप्त - ९६ रन मोहम्मद रिजवान: ४७ फखार जमान: २
पाकिस्तान: ९६-२ लक्ष्यः १०७
१५.६
1

जुनैद सिद्दिकी को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१५.५
1

जुनैद सिद्दिकी को बलमा फखार जमान - १ रन

१५.४
1

जुनैद सिद्दिकी को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१५.३
.

जुनैद सिद्दिकी को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

१५.२
2

जुनैद सिद्दिकी को बलमा मोहम्मद रिजवान - २ रन

१५.१
6

जुनैद सिद्दिकी को बलमा मोहम्मद रिजवान - छक्का

१४.४
W

डिलोन हेलिगर को बलमा बाबर आजम - आउट

१४.३
.

डिलोन हेलिगर को बलमा बाबर आजम - नो रन

१४.२
2

डिलोन हेलिगर को बलमा बाबर आजम - २ रन

१४.१
.

डिलोन हेलिगर को बलमा बाबर आजम - नो रन

१४ ओभर समाप्त - ८१ रन बाबर आजम: ३१ मोहम्मद रिजवान: ३६
पाकिस्तान: ८१-१ लक्ष्यः १०७
१३.६
.

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

१३.५
2

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - २ रन

१३.४
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा बाबर आजम - १ रन

१३.३
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१३.२
.

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

१३.१
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा बाबर आजम - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ७६ रन मोहम्मद रिजवान: ३३ बाबर आजम: २९
पाकिस्तान: ७६-१ लक्ष्यः १०७
१२.६
1

कलिम साना को बलमा बाबर आजम - १ रन

१२.५
4

कलिम साना को बलमा बाबर आजम - चौका

१२.४
.

कलिम साना को बलमा बाबर आजम - नो रन

१२.३
2

कलिम साना को बलमा बाबर आजम - २ रन

१२.२
.

कलिम साना को बलमा बाबर आजम - नो रन

१२.१
1

कलिम साना को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ६८ रन बाबर आजम: २२ मोहम्मद रिजवान: ३२
पाकिस्तान: ६८-१ लक्ष्यः १०७
११.६
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

११.५
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा बाबर आजम - १ रन

११.४
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

११.३
.

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

११.२
.

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

११.१
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा बाबर आजम - १ रन

११ ओभर समाप्त - ६४ रन बाबर आजम: २० मोहम्मद रिजवान: ३०
पाकिस्तान: ६४-१ लक्ष्यः १०७
१०.६
1

डिलोन हेलिगर को बलमा बाबर आजम - १ रन

१०.५
1

डिलोन हेलिगर को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१०.४
1

डिलोन हेलिगर को बलमा बाबर आजम - १ रन

१०.३
1

डिलोन हेलिगर को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१०.२
1

डिलोन हेलिगर को बलमा बाबर आजम - १ रन

१०.१
.

डिलोन हेलिगर को बलमा बाबर आजम - नो रन

१० ओभर समाप्त - ५९ रन बाबर आजम: १७ मोहम्मद रिजवान: २८
पाकिस्तान: ५९-१ लक्ष्यः १०७
९.६
1

जुनैद सिद्दिकी को बलमा बाबर आजम - १ रन

९.५
1

जुनैद सिद्दिकी को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

९.४
2

जुनैद सिद्दिकी को बलमा मोहम्मद रिजवान - २ रन

९.३
1

जुनैद सिद्दिकी को बलमा बाबर आजम - १ रन

९.२
.

जुनैद सिद्दिकी को बलमा बाबर आजम - नो रन

९.१
6

जुनैद सिद्दिकी को बलमा बाबर आजम - छक्का

९ ओभर समाप्त - ४८ रन बाबर आजम: ९ मोहम्मद रिजवान: २५
पाकिस्तान: ४८-१ लक्ष्यः १०७
८.६
4

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - चौका

८.५
.

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

८.४
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा बाबर आजम - १ रन

८.३
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

८.२
.

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

८.१
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा बाबर आजम - १ रन

८ ओभर समाप्त - ४१ रन बाबर आजम: ७ मोहम्मद रिजवान: २०
पाकिस्तान: ४१-१ लक्ष्यः १०७
७.६
.

जुनैद सिद्दिकी को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

७.५
w

जुनैद सिद्दिकी को बलमा बाबर आजम - वाइड

७.५
1

जुनैद सिद्दिकी को बलमा बाबर आजम - १ रन

७.४
1

जुनैद सिद्दिकी को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

७.३
1

जुनैद सिद्दिकी को बलमा बाबर आजम - १ रन

७.२
1

जुनैद सिद्दिकी को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

७.१
1

जुनैद सिद्दिकी को बलमा बाबर आजम - १ रन

७ ओभर समाप्त - ३५ रन मोहम्मद रिजवान: १८ बाबर आजम: ४
पाकिस्तान: ३५-१ लक्ष्यः १०७
६.६
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा बाबर आजम - १ रन

६.५
2

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा बाबर आजम - २ रन

६.४
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

६.३
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा बाबर आजम - १ रन

६.२
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

६.१
w

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - वाइड

६.१
.

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

६ ओभर समाप्त - २८ रन मोहम्मद रिजवान: १६ बाबर आजम: ०
पाकिस्तान: २८-१ लक्ष्यः १०७
५.६
1

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

५.५
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

५.४
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

५.३
2

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - २ रन

५.२
4

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - चौका

५.१
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

४.३
w

डिलोन हेलिगर को बलमा बाबर आजम - वाइड

४.३
.

डिलोन हेलिगर को बलमा बाबर आजम - नो रन

४.२
W

डिलोन हेलिगर को बलमा सैम अयुब - आउट

४.१
1

डिलोन हेलिगर को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

४ ओभर समाप्त - १९ रन मोहम्मद रिजवान: ८ सैम अयुब: ६
पाकिस्तान: १९-० लक्ष्यः १०७
३.६
1

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

३.५
1

जेरेमी गोर्डोन को बलमा सैम अयुब - १ रन

३.४
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा सैम अयुब - नो रन

३.३
1

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

३.२
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

३.१
2

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - २ रन

३ ओभर समाप्त - १४ रन मोहम्मद रिजवान: ४ सैम अयुब: ५
पाकिस्तान: १४-० लक्ष्यः १०७
२.६
2

कलिम साना को बलमा सैम अयुब - २ रन

२.५
.

कलिम साना को बलमा सैम अयुब - नो रन

२.४
1

कलिम साना को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

२.३
1

कलिम साना को बलमा सैम अयुब - १ रन

२.२
.

कलिम साना को बलमा सैम अयुब - नो रन

२.१
1

कलिम साना को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

२ ओभर समाप्त - ९ रन मोहम्मद रिजवान: २ सैम अयुब: २
पाकिस्तान: ९-० लक्ष्यः १०७
१.६
1

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१.५
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

१.४
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

१.३
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

१.२
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

१.१
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

०.५
2

कलिम साना को बलमा सैम अयुब - २ रन

०.४
.

कलिम साना को बलमा सैम अयुब - नो रन

०.३
w

कलिम साना को बलमा सैम अयुब - वाइड

०.३
.

कलिम साना को बलमा सैम अयुब - नो रन

०.२
.

कलिम साना को बलमा सैम अयुब - नो रन

०.१
1

कलिम साना को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

पाकिस्तान क्यानडा
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
मोहम्मद रिजवान
Not Out 53 53 2 1 100
सैम अयुब
Out 6 12 0 0 50
बाबर आजम
Out 33 33 1 1 100
फखार जमान
Out 4 6 0 0 66.67
उस्मान खान
Not Out 2 1 0 0 200
बलिङ O M R W Econ
शाहिन शाह अफ्रिदी
4.0 0 21 1 5.25
नसिम शाह
4.0 0 24 1 6
मोहम्मद आमिर
4.0 0 13 2 3.25
हरिस रौफ
4.0 0 26 2 6.5
इमाद वासिम
4.0 0 19 0 4.75

ब्यटिङ नगरेका

आजम खान
हरिस रौफ
सादब खान
अब्बार अहमद
इमाद वासिम
मोहम्मद आमिर
नसिम शाह
शाहिन शाह अफ्रिदी
इफ्तिखर अहमद
अब्बास अफ्रिदी

विकेट गुमेका

सैम अयुब
बाबर आजम
फखार जमान
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
आरोन जोन्सन
Out 52 44 4 4 118.18
नवनित धलिवाल
Out 4 7 1 0 57.14
पर्गत सिंह
Out 2 6 0 0 33.33
निकोलस किर्टोन
Out 1 6 0 0 16.67
श्रेयास मोभ्भा
Out 2 9 0 0 22.22
रविन्दरपाल सिंह
Out 0 2 0 0 0
साद बिन जफर (कप्तान)
Out 10 21 1 0 47.62
कलिम साना
Not Out 13 14 0 1 92.86
डिलोन हेलिगर
Not Out 9 11 1 0 81.82
बलिङ O M R W Econ
कलिम साना
3.0 0 21 0 7
जेरेमी गोर्डोन
3.3 0 17 1 4.86
डिलोन हेलिगर
4.0 0 18 2 4.5
साद बिन जफर (कप्तान)
4.0 0 23 0 5.75
जुनैद सिद्दिकी
3.0 0 28 0 9.33

ब्यटिङ नगरेका

जेरेमी गोर्डोन
निखिल दत्त
रेयान पठान
दिलप्रित बाज्वा
जुनैद सिद्दिकी
ऋसिव जोशी

विकेट गुमेका

नवनित धलिवाल
पर्गत सिंह
निकोलस किर्टोन
श्रेयास मोभ्भा
रविन्दरपाल सिंह
आरोन जोन्सन
साद बिन जफर (कप्तान)

खेल तालिका र परिणाम