+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 बंगलादेश VS नेदरल्याण्ड्स

Bangladesh vs Netherlands ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 27th Match

२०८१ जेठ ३१, बिहीबार
08:33 pm
बंगलादेश
१५९/५
२०.० overs
VS
नेदरल्याण्ड्स
१३४/८
२०.० overs
Bangladesh beat Netherlands by 25 runs
Arnos Vale Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Chris Brown, Jayaraman Madanagopal
बंगलादेश नेदरल्याण्ड्स

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
२० ओभर समाप्त - १३४ रन आर्यन दत्त: १५ टिम प्रिन्गल: १
नेदरल्याण्ड्स: १३४-८ लक्ष्यः १६०
१९.६
W

तस्किन अहमद को बलमा टिम प्रिन्गल - आउट

१९.५
1

तस्किन अहमद को बलमा आर्यन दत्त - १ रन

१९.४
4

तस्किन अहमद को बलमा आर्यन दत्त - चौका

१९.३
1

तस्किन अहमद को बलमा टिम प्रिन्गल - १ रन

१९.२
1

तस्किन अहमद को बलमा आर्यन दत्त - १ रन

१९.१
.

तस्किन अहमद को बलमा आर्यन दत्त - नो रन

१९ ओभर समाप्त - १२७ रन आर्यन दत्त: ९ टिम प्रिन्गल: ०
नेदरल्याण्ड्स: १२७-७ लक्ष्यः १६०
१८.६
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा टिम प्रिन्गल - नो रन

१८.५
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा टिम प्रिन्गल - नो रन

१८.४
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा टिम प्रिन्गल - नो रन

१८.३
0lb

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा आर्यन दत्त - लेग बाई

१८.२
2

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा आर्यन दत्त - २ रन

१८.१
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा आर्यन दत्त - नो रन

१८ ओभर समाप्त - १२४ रन लोगन भान बिक: २ टिम प्रिन्गल: ०
नेदरल्याण्ड्स: १२४-७ लक्ष्यः १६०
१७.६
1

रिशाद हुसैन को बलमा आर्यन दत्त - १ रन

१७.५
.

रिशाद हुसैन को बलमा आर्यन दत्त - नो रन

१७.४
6

रिशाद हुसैन को बलमा आर्यन दत्त - छक्का

१७.३
.

रिशाद हुसैन को बलमा आर्यन दत्त - नो रन

१७.२
.

रिशाद हुसैन को बलमा आर्यन दत्त - नो रन

१७.१
W

रिशाद हुसैन को बलमा लोगन भान बिक - आउट

१७ ओभर समाप्त - ११७ रन स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): २५ लोगन भान बिक: २
नेदरल्याण्ड्स: ११७-६ लक्ष्यः १६०
१६.६
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा टिम प्रिन्गल - नो रन

१६.५
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा टिम प्रिन्गल - नो रन

१६.४
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा टिम प्रिन्गल - नो रन

१६.३
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा टिम प्रिन्गल - नो रन

१६.२
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा टिम प्रिन्गल - नो रन

१६.१
w

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - वाइड

१६.१
W

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - आउट

१६ ओभर समाप्त - ११६ रन स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): २५ लोगन भान बिक: २
नेदरल्याण्ड्स: ११६-५ लक्ष्यः १६०
१५.६
1

सकिब अल हसन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१५.५
.

सकिब अल हसन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

१५.४
1

सकिब अल हसन को बलमा लोगन भान बिक - १ रन

१५.३
1

सकिब अल हसन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१५.२
1

सकिब अल हसन को बलमा लोगन भान बिक - १ रन

१५.१
1

सकिब अल हसन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१५ ओभर समाप्त - १११ रन स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): २२ सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: ३३
नेदरल्याण्ड्स: १११-५ लक्ष्यः १६०
१४.६
W

रिशाद हुसैन को बलमा बास डि लिडे - आउट

१४.५
.

रिशाद हुसैन को बलमा बास डि लिडे - नो रन

१४.४
W

रिशाद हुसैन को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - आउट

१४.३
1

रिशाद हुसैन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१४.२
4

रिशाद हुसैन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - चौका

१४.१
2

रिशाद हुसैन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - २ रन

१४ ओभर समाप्त - १०४ रन स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): १५ सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: ३३
नेदरल्याण्ड्स: १०४-३ लक्ष्यः १६०
१३.६
2

सकिब अल हसन को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - २ रन

१३.५
1

सकिब अल हसन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१३.४
.

सकिब अल हसन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

१३.३
.

सकिब अल हसन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

१३.२
2

सकिब अल हसन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - २ रन

१३.१
.

सकिब अल हसन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

१३ ओभर समाप्त - ९९ रन स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): १२ सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: ३१
नेदरल्याण्ड्स: ९९-३ लक्ष्यः १६०
१२.६
.

तस्किन अहमद को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - नो रन

१२.५
6

तस्किन अहमद को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - छक्का

१२.४
.

तस्किन अहमद को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - नो रन

१२.३
4

तस्किन अहमद को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - चौका

१२.२
1

तस्किन अहमद को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१२.१
.

तस्किन अहमद को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

१२ ओभर समाप्त - ८८ रन स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): ११ सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: २१
नेदरल्याण्ड्स: ८८-३ लक्ष्यः १६०
११.६
.

रिशाद हुसैन को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - नो रन

११.५
2

रिशाद हुसैन को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - २ रन

११.४
2

रिशाद हुसैन को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - २ रन

११.३
1

रिशाद हुसैन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

११.२
.

रिशाद हुसैन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

११.१
.

रिशाद हुसैन को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

११ ओभर समाप्त - ८३ रन स्कट एडवार्ड्स (कप्तान): १० सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: १७
नेदरल्याण्ड्स: ८३-३ लक्ष्यः १६०
१०.६
.

तान्जिम हसन सकिब को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - नो रन

१०.५
2

तान्जिम हसन सकिब को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - २ रन

१०.४
.

तान्जिम हसन सकिब को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - नो रन

१०.३
2

तान्जिम हसन सकिब को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - २ रन

१०.२
1

तान्जिम हसन सकिब को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

१०.१
4

तान्जिम हसन सकिब को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - चौका

१० ओभर समाप्त - ७४ रन सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: १३ विक्रमजित सिंह: २६
नेदरल्याण्ड्स: ७४-३ लक्ष्यः १६०
९.६
1

महमुदूल्लाह रियाद को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - १ रन

९.५
4

महमुदूल्लाह रियाद को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - चौका

९.४
.

महमुदूल्लाह रियाद को बलमा स्कट एडवार्ड्स (कप्तान) - नो रन

९.३
W

महमुदूल्लाह रियाद को बलमा विक्रमजित सिंह - आउट

९.२
.

महमुदूल्लाह रियाद को बलमा विक्रमजित सिंह - नो रन

९.१
1

महमुदूल्लाह रियाद को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - १ रन

९ ओभर समाप्त - ६८ रन विक्रमजित सिंह: २६ सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: १२
नेदरल्याण्ड्स: ६८-२ लक्ष्यः १६०
८.६
2

रिशाद हुसैन को बलमा विक्रमजित सिंह - २ रन

८.५
1

रिशाद हुसैन को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - १ रन

८.४
4

रिशाद हुसैन को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - चौका

८.३
.

रिशाद हुसैन को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - नो रन

८.२
1

रिशाद हुसैन को बलमा विक्रमजित सिंह - १ रन

८.१
6

रिशाद हुसैन को बलमा विक्रमजित सिंह - छक्का

८ ओभर समाप्त - ५४ रन सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: ७ विक्रमजित सिंह: १७
नेदरल्याण्ड्स: ५४-२ लक्ष्यः १६०
७.६
1

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा विक्रमजित सिंह - १ रन

७.५
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा विक्रमजित सिंह - नो रन

७.४
1

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - १ रन

७.३
1

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा विक्रमजित सिंह - १ रन

७.२
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा विक्रमजित सिंह - नो रन

७.१
1

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - १ रन

७ ओभर समाप्त - ५० रन विक्रमजित सिंह: १५ सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट: ५
नेदरल्याण्ड्स: ५०-२ लक्ष्यः १६०
६.६
6

सकिब अल हसन को बलमा विक्रमजित सिंह - छक्का

६.५
6

सकिब अल हसन को बलमा विक्रमजित सिंह - छक्का

६.४
.

सकिब अल हसन को बलमा विक्रमजित सिंह - नो रन

६.३
.

सकिब अल हसन को बलमा विक्रमजित सिंह - नो रन

६.२
1

सकिब अल हसन को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - १ रन

६.१
1

सकिब अल हसन को बलमा विक्रमजित सिंह - १ रन

६ ओभर समाप्त - ३६ रन विक्रमजित सिंह: २ म्याक्स ओडाउड: १२
नेदरल्याण्ड्स: ३६-२ लक्ष्यः १६०
५.६
4

तान्जिम हसन सकिब को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - चौका

५.५
.

तान्जिम हसन सकिब को बलमा सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट - नो रन

५.४
W

तान्जिम हसन सकिब को बलमा म्याक्स ओडाउड - आउट

५.३
.

तान्जिम हसन सकिब को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

५.२
4

तान्जिम हसन सकिब को बलमा म्याक्स ओडाउड - चौका

५.१
1

तान्जिम हसन सकिब को बलमा विक्रमजित सिंह - १ रन

५ ओभर समाप्त - २७ रन माइकल लेभिट: १८ म्याक्स ओडाउड: ८
नेदरल्याण्ड्स: २७-१ लक्ष्यः १६०
४.६
4

तस्किन अहमद को बलमा म्याक्स ओडाउड - चौका

४.५
.

तस्किन अहमद को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

४.४
.

तस्किन अहमद को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

४.३
1

तस्किन अहमद को बलमा विक्रमजित सिंह - १ रन

४.२
W

तस्किन अहमद को बलमा माइकल लेभिट - आउट

४.१
.

तस्किन अहमद को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

४ ओभर समाप्त - २२ रन माइकल लेभिट: १८ म्याक्स ओडाउड: ४
नेदरल्याण्ड्स: २२-० लक्ष्यः १६०
३.६
.

सकिब अल हसन को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

३.५
1

सकिब अल हसन को बलमा माइकल लेभिट - १ रन

३.४
.

सकिब अल हसन को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

३.३
.

सकिब अल हसन को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

३.२
4

सकिब अल हसन को बलमा माइकल लेभिट - चौका

३.१
.

सकिब अल हसन को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

३ ओभर समाप्त - १७ रन माइकल लेभिट: १३ म्याक्स ओडाउड: ४
नेदरल्याण्ड्स: १७-० लक्ष्यः १६०
२.६
.

तस्किन अहमद को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

२.५
.

तस्किन अहमद को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

२.४
.

तस्किन अहमद को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

२.३
1

तस्किन अहमद को बलमा माइकल लेभिट - १ रन

२.२
6

तस्किन अहमद को बलमा माइकल लेभिट - छक्का

२.१
.

तस्किन अहमद को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

२ ओभर समाप्त - १० रन माइकल लेभिट: ६ म्याक्स ओडाउड: ४
नेदरल्याण्ड्स: १०-० लक्ष्यः १६०
१.६
.

तान्जिम हसन सकिब को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

१.५
.

तान्जिम हसन सकिब को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

१.४
4

तान्जिम हसन सकिब को बलमा म्याक्स ओडाउड - चौका

१.३
.

तान्जिम हसन सकिब को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

१.२
.

तान्जिम हसन सकिब को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

१.१
1

तान्जिम हसन सकिब को बलमा माइकल लेभिट - १ रन

१ ओभर समाप्त - ५ रन माइकल लेभिट: ५ म्याक्स ओडाउड: ०
नेदरल्याण्ड्स: ५-० लक्ष्यः १६०
०.६
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा म्याक्स ओडाउड - नो रन

०.५
1

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा माइकल लेभिट - १ रन

०.४
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

०.३
4

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा माइकल लेभिट - चौका

०.२
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

०.१
.

मुश्ताफिजुर रहमान को बलमा माइकल लेभिट - नो रन

बंगलादेश नेदरल्याण्ड्स
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
तान्जिद हसन तमिम
Out 35 26 5 1 134.62
नाज्मुल हसन सान्टो
Out 1 3 0 0 33.33
लिटन दास
Out 1 2 0 0 50
सकिब अल हसन
Not Out 64 46 9 0 139.13
तौहिद हृदोय
Out 9 15 0 0 60
महमुदूल्लाह रियाद
Out 25 21 2 2 119.05
जाकेर अली
Not Out 14 7 3 0 200
बलिङ O M R W Econ
मुश्ताफिजुर रहमान
4.0 0 12 1 3
तान्जिम हसन सकिब
3.0 0 23 1 7.67
तस्किन अहमद
4.0 0 30 2 7.5
सकिब अल हसन
4.0 0 29 0 7.25
रिशाद हुसैन
4.0 0 33 3 8.25
महमुदूल्लाह रियाद
1.0 0 6 1 6

ब्यटिङ नगरेका

तनवीर इस्लाम
मुश्ताफिजुर रहमान
सौम्य सरकार
तान्जिम हसन सकिब
तस्किन अहमद
रिशाद हुसैन
शोरिफुल इस्लाम
मेहेदी हसन

विकेट गुमेका

नाज्मुल हसन सान्टो
लिटन दास
तान्जिद हसन तमिम
तौहिद हृदोय
महमुदूल्लाह रियाद
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
माइकल लेभिट
Out 18 16 2 1 112.5
म्याक्स ओडाउड
Out 12 16 3 0 75
विक्रमजित सिंह
Out 26 16 0 3 162.5
सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट
Out 33 22 3 1 150
स्कट एडवार्ड्स (कप्तान)
Out 25 23 3 0 108.7
बास डि लिडे
Out 0 2 0 0 0
लोगन भान बिक
Out 2 3 0 0 66.67
टिम प्रिन्गल
Out 1 10 0 0 10
आर्यन दत्त
Not Out 15 12 1 1 125
बलिङ O M R W Econ
भिभियन किंग्मा
2.0 0 20 0 10
आर्यन दत्त
4.0 0 17 2 4.25
पाउल भान मिर्केन
4.0 0 15 2 3.75
लोगन भान बिक
4.0 0 43 0 10.75
बास डि लिडे
3.0 0 31 0 10.33
टिम प्रिन्गल
3.0 0 26 1 8.67

ब्यटिङ नगरेका

सकिब जुल्फिकर
वेस्ली ब्यारेसी
पाउल भान मिर्केन
कायल केलिन
भिभियन किंग्मा
तेजा निडामानिरु

विकेट गुमेका

माइकल लेभिट
म्याक्स ओडाउड
विक्रमजित सिंह
सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट
बास डि लिडे
स्कट एडवार्ड्स (कप्तान)
लोगन भान बिक
टिम प्रिन्गल

खेल तालिका र परिणाम