+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 अष्ट्रेलिया VS स्कटल्याण्ड

Australia vs Scotland ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 35th Match

२०८१ असार २, आइतबार
06:15 am
अष्ट्रेलिया
१८६/५
१९.४ overs
VS
स्कटल्याण्ड
१८०/५
२०.० overs
Australia won by 5 wkts
Daren Sammy Cricket Ground ICC Men's T20 World Cup, 2024 Asif Yaqoob, Michael Gough
स्कटल्याण्ड अष्ट्रेलिया

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१९.४
6

ब्राड्ली ह्वील को बलमा टिम डेभिड - छक्का

१९.३
2

ब्राड्ली ह्वील को बलमा टिम डेभिड - २ रन

१९.२
1

ब्राड्ली ह्वील को बलमा म्याथ्यू वेड - १ रन

१९.१
1

ब्राड्ली ह्वील को बलमा टिम डेभिड - १ रन

१९ ओभर समाप्त - १७६ रन टिम डेभिड: १५ म्याथ्यू वेड: ३
अष्ट्रेलिया: १७६-५ लक्ष्यः १८१
१८.६
w

शफ्यान शरिफ को बलमा टिम डेभिड - वाइड

१८.६
1

शफ्यान शरिफ को बलमा टिम डेभिड - १ रन

१८.५
2

शफ्यान शरिफ को बलमा टिम डेभिड - २ रन

१८.४
1

शफ्यान शरिफ को बलमा म्याथ्यू वेड - १ रन

१८.३
.

शफ्यान शरिफ को बलमा म्याथ्यू वेड - नो रन

१८.२
2

शफ्यान शरिफ को बलमा म्याथ्यू वेड - २ रन

१८.१
1

शफ्यान शरिफ को बलमा टिम डेभिड - १ रन

१८ ओभर समाप्त - १६८ रन टिम डेभिड: ११ म्याथ्यू वेड: ०
अष्ट्रेलिया: १६८-५ लक्ष्यः १८१
१७.६
.

ब्राड्ली ह्वील को बलमा म्याथ्यू वेड - नो रन

१७.५
1

ब्राड्ली ह्वील को बलमा टिम डेभिड - १ रन

१७.४
4

ब्राड्ली ह्वील को बलमा टिम डेभिड - चौका

१७.३
4

ब्राड्ली ह्वील को बलमा टिम डेभिड - चौका

१७.२
4

ब्राड्ली ह्वील को बलमा टिम डेभिड - चौका

१७.१
.

ब्राड्ली ह्वील को बलमा टिम डेभिड - नो रन

१७ ओभर समाप्त - १५५ रन टिम डेभिड: २ मार्कस स्टोइनिस: ५९
अष्ट्रेलिया: १५५-५ लक्ष्यः १८१
१६.६
W

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - आउट

१६.५
4

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - चौका

१६.४
4

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - चौका

१६.३
.

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

१६.२
w

मार्क वाट को बलमा टिम डेभिड - वाइड

१६.२
1

मार्क वाट को बलमा टिम डेभिड - १ रन

१६.१
.

मार्क वाट को बलमा टिम डेभिड - नो रन

१६ ओभर समाप्त - १४५ रन ट्राभिस हेड: ६८ मार्कस स्टोइनिस: ५१
अष्ट्रेलिया: १४५-४ लक्ष्यः १८१
१५.६
4

शफ्यान शरिफ को बलमा मार्कस स्टोइनिस - चौका

१५.५
1

शफ्यान शरिफ को बलमा टिम डेभिड - १ रन

१५.४
W

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - आउट

१५.३
w

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - वाइड

१५.३
6

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - छक्का

१५.२
6

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - छक्का

१५.१
6

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - छक्का

१५ ओभर समाप्त - १२१ रन ट्राभिस हेड: ५० मार्कस स्टोइनिस: ४७
अष्ट्रेलिया: १२१-३ लक्ष्यः १८१
१४.६
1

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

१४.५
.

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

१४.४
1

क्रिस सोल को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

१४.३
4

क्रिस सोल को बलमा मार्कस स्टोइनिस - चौका

१४.२
4

क्रिस सोल को बलमा मार्कस स्टोइनिस - चौका

१४.१
1

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

१४ ओभर समाप्त - ११० रन मार्कस स्टोइनिस: ३८ ट्राभिस हेड: ४८
अष्ट्रेलिया: ११०-३ लक्ष्यः १८१
१३.६
4

माइकल लिस्क को बलमा मार्कस स्टोइनिस - चौका

१३.५
6

माइकल लिस्क को बलमा मार्कस स्टोइनिस - छक्का

१३.४
6

माइकल लिस्क को बलमा मार्कस स्टोइनिस - छक्का

१३.३
1

माइकल लिस्क को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

१३.२
.

माइकल लिस्क को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

१३.२
.

माइकल लिस्क को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

१३.१
1

माइकल लिस्क को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ९२ रन ट्राभिस हेड: ४७ मार्कस स्टोइनिस: २१
अष्ट्रेलिया: ९२-३ लक्ष्यः १८१
१२.६
1

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

१२.५
.

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

१२.४
.

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

१२.३
4

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - चौका

१२.२
.

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

१२.१
1

मार्क वाट को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ८६ रन मार्कस स्टोइनिस: १६ ट्राभिस हेड: ४६
अष्ट्रेलिया: ८६-३ लक्ष्यः १८१
११.६
1

क्रिस ग्रेभ्स को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

११.५
.

क्रिस ग्रेभ्स को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

११.४
1

क्रिस ग्रेभ्स को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

११.३
1

क्रिस ग्रेभ्स को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

११.२
.

क्रिस ग्रेभ्स को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

११.१
1

क्रिस ग्रेभ्स को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

११ ओभर समाप्त - ८२ रन मार्कस स्टोइनिस: १४ ट्राभिस हेड: ४४
अष्ट्रेलिया: ८२-३ लक्ष्यः १८१
१०.६
.

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

१०.५
.

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

१०.४
1

शफ्यान शरिफ को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

१०.३
1

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

१०.२
w

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - वाइड

१०.२
4

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - चौका

१०.१
1

शफ्यान शरिफ को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

१० ओभर समाप्त - ७४ रन मार्कस स्टोइनिस: १२ ट्राभिस हेड: ३९
अष्ट्रेलिया: ७४-३ लक्ष्यः १८१
९.६
1

माइकल लिस्क को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

९.५
.

माइकल लिस्क को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

९.४
1

माइकल लिस्क को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

९.३
1

माइकल लिस्क को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

९.२
.

माइकल लिस्क को बलमा मार्कस स्टोइनिस - नो रन

९.१
4

माइकल लिस्क को बलमा मार्कस स्टोइनिस - चौका

९ ओभर समाप्त - ६७ रन ट्राभिस हेड: ३८ ग्लेन म्याक्सवेल: ११
अष्ट्रेलिया: ६७-३ लक्ष्यः १८१
८.६
1

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

८.५
1

मार्क वाट को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

८.४
1

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - १ रन

८.३
4

मार्क वाट को बलमा मार्कस स्टोइनिस - चौका

८.२
W

मार्क वाट को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - आउट

स्पिनर मार्क वाटको बलमा ग्लेन म्याक्सवेल ११ रनमा बोल्ड ।

८.१
1

मार्क वाट को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

८ ओभर समाप्त - ५९ रन ग्लेन म्याक्सवेल: ११ ट्राभिस हेड: ३६
अष्ट्रेलिया: ५९-२ लक्ष्यः १८१
७.६
6

माइकल लिस्क को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - छक्का

७.५
2

माइकल लिस्क को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - २ रन

७.४
1

माइकल लिस्क को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

७.३
.

माइकल लिस्क को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

७.२
2

माइकल लिस्क को बलमा ट्राभिस हेड - २ रन

७.१
1

माइकल लिस्क को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

७ ओभर समाप्त - ४७ रन ट्राभिस हेड: ३३ ग्लेन म्याक्सवेल: २
अष्ट्रेलिया: ४७-२ लक्ष्यः १८१
६.६
1

क्रिस सोल को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

६.५
1

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

६.४
2

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - २ रन

६.३
w

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - वाइड

६.३
6

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - छक्का

६.२
.

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

६.१
.

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

६ ओभर समाप्त - ३६ रन मिचेल मार्श: ८ ट्राभिस हेड: २४
अष्ट्रेलिया: ३६-२ लक्ष्यः १८१
५.६
.

शफ्यान शरिफ को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

५.५
.

शफ्यान शरिफ को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - नो रन

५.४
1

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

५.३
.

शफ्यान शरिफ को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

५.२
1

शफ्यान शरिफ को बलमा ग्लेन म्याक्सवेल - १ रन

५.१
W

शफ्यान शरिफ को बलमा मिचेल मार्श - आउट

कप्तान मिचेल मार्श डीप मिडविकेटमा क्याच आउट भएका छन् । तीव्र गतिका बलर शफ्यान शरिफको बलमा ठूलो सट खेलेका उनी वैकल्पिक फिल्डर टियरबाट क्याच आउट भएका हुन् । स्कटल्यान्डलाई यो ठूलो सफलता ।

५ ओभर समाप्त - ३४ रन मिचेल मार्श: ८ ट्राभिस हेड: २३
अष्ट्रेलिया: ३४-१ लक्ष्यः १८१
४.६
2

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - २ रन

४.५
4

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - चौका

४.४
.

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

४.३
2

क्रिस सोल को बलमा ट्राभिस हेड - २ रन

४.२
1

क्रिस सोल को बलमा मिचेल मार्श - १ रन

४.१
2

क्रिस सोल को बलमा मिचेल मार्श - २ रन

१.४
0lb

ब्राड्ली ह्वील को बलमा मिचेल मार्श - लेग बाई

१.३
.

ब्राड्ली ह्वील को बलमा मिचेल मार्श - नो रन

१.२
W

ब्राड्ली ह्वील को बलमा डेभिड वार्नर - आउट

१.१
.

ब्राड्ली ह्वील को बलमा डेभिड वार्नर - नो रन

१ ओभर समाप्त - २ रन ट्राभिस हेड: १ डेभिड वार्नर: १
अष्ट्रेलिया: २-० लक्ष्यः १८१
०.६
.

माइकल लिस्क को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

०.५
1

माइकल लिस्क को बलमा डेभिड वार्नर - १ रन

०.४
.

माइकल लिस्क को बलमा डेभिड वार्नर - नो रन

०.३
1

माइकल लिस्क को बलमा ट्राभिस हेड - १ रन

०.२
.

माइकल लिस्क को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

०.१
.

माइकल लिस्क को बलमा ट्राभिस हेड - नो रन

अष्ट्रेलिया स्कटल्याण्ड
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
ट्राभिस हेड
Out 68 49 5 4 138.78
डेभिड वार्नर
Out 1 4 0 0 25
मिचेल मार्श
Out 8 9 1 0 88.89
ग्लेन म्याक्सवेल
Out 11 8 0 1 137.5
मार्कस स्टोइनिस
Out 59 29 9 2 203.45
टिम डेभिड
Not Out 24 14 2 1 171.43
म्याथ्यू वेड
Not Out 4 5 0 0 80
बलिङ O M R W Econ
एश्टन अगर
4.0 0 39 1 9.75
मिचेल स्टार्क
4.0 0 31 0 7.75
नाथन एसिस
4.0 0 34 1 8.5
ग्लेन म्याक्सवेल
4.0 0 44 2 11
एडम जाम्पा
4.0 0 30 1 7.5

ब्यटिङ नगरेका

जोश इंग्लिस
Matthew Short
मिचेल स्टार्क
नाथन एसिस
जेक फ्रेजर म्यागर्क
क्यामरुन ग्रीन
जोश हेजलवुड
एडम जाम्पा
एश्टन अगर
पेट कमिन्स

विकेट गुमेका

डेभिड वार्नर
मिचेल मार्श
ग्लेन म्याक्सवेल
ट्राभिस हेड
मार्कस स्टोइनिस
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
जर्ज मुन्शे
Out 35 23 2 3 152.17
माइकल जोन्स
Out 2 3 0 0 66.67
ब्रेन्डन म्याकमुलेन
Out 60 34 2 6 176.47
रिची बेरिंग्टन
Not Out 42 31 1 2 135.48
म्याथ्यु क्रस
Out 18 11 1 1 163.64
माइकल लिस्क
Out 5 8 0 0 62.5
क्रिस ग्रेभ्स
Not Out 9 10 0 0 90
बलिङ O M R W Econ
माइकल लिस्क
4.0 0 39 0 9.75
ब्राड्ली ह्वील
3.4 1 28 1 7.64
मार्क वाट
4.0 0 34 2 8.5
क्रिस सोल
3.0 0 33 0 11
शफ्यान शरिफ
4.0 0 42 2 10.5
क्रिस ग्रेभ्स
1.0 0 4 0 4

ब्यटिङ नगरेका

मार्क वाट
चार्ली टेअर
क्रिस सोल
ब्राड्ली कुरी
ब्राड्ली ह्वील
शफ्यान शरिफ
ज्याक जार्विस
ओली हरिस

विकेट गुमेका

माइकल जोन्स
जर्ज मुन्शे
ब्रेन्डन म्याकमुलेन
म्याथ्यु क्रस
माइकल लिस्क

खेल तालिका र परिणाम