+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 वेष्ट इण्डिज VS अफगानिस्तान

West Indies vs Afghanistan ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 40th Match

२०८१ असार ४, मंगलबार
06:15 am
वेष्ट इण्डिज
२१८/५
२०.० overs
VS
अफगानिस्तान
११४/१०
१६.२ overs
West Indies beat Afghanistan by 104 runs
Daren Sammy Cricket Ground ICC Men's T20 World Cup, 2024 Allahudien Paleker, Chris Brown
वेष्ट इण्डिज अफगानिस्तान

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१६.२
W

आन्द्रे रसेल को बलमा राशिद खान - आउट

१६.१
6

आन्द्रे रसेल को बलमा राशिद खान - छक्का

१६ ओभर समाप्त - १०८ रन राशिद खान: १२ नवीन उलहक: ४
अफगानिस्तान: १०८-९ लक्ष्यः २१९
१५.६
w

अल्जारी जोसेफ को बलमा फजलहक फारुकी - वाइड

१५.६
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा फजलहक फारुकी - नो रन

१५.५
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा फजलहक फारुकी - नो रन

१५.४
W

अल्जारी जोसेफ को बलमा नवीन उलहक - आउट

१५.३
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा राशिद खान - १ रन

१५.२
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा राशिद खान - नो रन

१५.१
4

अल्जारी जोसेफ को बलमा राशिद खान - चौका

१५ ओभर समाप्त - १०२ रन नूर अहमद: २ राशिद खान: ७
अफगानिस्तान: १०२-८ लक्ष्यः २१९
१४.६
.

गुडाकेश मोती को बलमा नवीन उलहक - नो रन

१४.५
.

गुडाकेश मोती को बलमा नवीन उलहक - नो रन

१४.४
.

गुडाकेश मोती को बलमा नवीन उलहक - नो रन

१४.३
.

गुडाकेश मोती को बलमा नवीन उलहक - नो रन

१४.२
4

गुडाकेश मोती को बलमा नवीन उलहक - चौका

१४.१
W

गुडाकेश मोती को बलमा नूर अहमद - आउट

१४ ओभर समाप्त - ९८ रन राशिद खान: ७ नूर अहमद: २
अफगानिस्तान: ९८-७ लक्ष्यः २१९
१३.६
1

आन्द्रे रसेल को बलमा नूर अहमद - १ रन

१३.५
.

आन्द्रे रसेल को बलमा नूर अहमद - नो रन

१३.४
1

आन्द्रे रसेल को बलमा राशिद खान - १ रन

१३.३
1

आन्द्रे रसेल को बलमा नूर अहमद - १ रन

१३.२
1

आन्द्रे रसेल को बलमा राशिद खान - १ रन

१३.१
4

आन्द्रे रसेल को बलमा राशिद खान - चौका

१३ ओभर समाप्त - ९० रन अजमतुल्लाह उमरजई: २३ करिम जन्नत: १४
अफगानिस्तान: ९०-७ लक्ष्यः २१९
१२.६
1

अकिल हुसैन को बलमा राशिद खान - १ रन

१२.५
.

अकिल हुसैन को बलमा राशिद खान - नो रन

१२.४
.

अकिल हुसैन को बलमा राशिद खान - नो रन

१२.३
W

अकिल हुसैन को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - आउट

१२.२
1

अकिल हुसैन को बलमा करिम जन्नत - १ रन

१२.१
1

अकिल हुसैन को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ८७ रन अजमतुल्लाह उमरजई: २२ करिम जन्नत: १३
अफगानिस्तान: ८७-५ लक्ष्यः २१९
११.६
.

ओबेद म्याककोय को बलमा करिम जन्नत - नो रन

११.५
2

ओबेद म्याककोय को बलमा करिम जन्नत - २ रन

११.४
.

ओबेद म्याककोय को बलमा करिम जन्नत - नो रन

११.३
1

ओबेद म्याककोय को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

११.२
.

ओबेद म्याककोय को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

११.१
2

ओबेद म्याककोय को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - २ रन

११ ओभर समाप्त - ८२ रन करिम जन्नत: ११ अजमतुल्लाह उमरजई: १९
अफगानिस्तान: ८२-५ लक्ष्यः २१९
१०.६
1

गुडाकेश मोती को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

१०.५
6

गुडाकेश मोती को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - छक्का

१०.४
.

गुडाकेश मोती को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

१०.३
1

गुडाकेश मोती को बलमा करिम जन्नत - १ रन

१०.२
6

गुडाकेश मोती को बलमा करिम जन्नत - छक्का

१०.१
2

गुडाकेश मोती को बलमा करिम जन्नत - २ रन

१० ओभर समाप्त - ६६ रन अजमतुल्लाह उमरजई: १२ मोहम्मद नाबी: १
अफगानिस्तान: ६६-५ लक्ष्यः २१९
९.६
.

ओबेद म्याककोय को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

९.५
1

ओबेद म्याककोय को बलमा करिम जन्नत - १ रन

९.४
1

ओबेद म्याककोय को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

९.३
1

ओबेद म्याककोय को बलमा करिम जन्नत - १ रन

९.२
W

ओबेद म्याककोय को बलमा मोहम्मद नाबी - आउट

९.१
1

ओबेद म्याककोय को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

९ ओभर समाप्त - ६२ रन अजमतुल्लाह उमरजई: १० मोहम्मद नाबी: १
अफगानिस्तान: ६२-४ लक्ष्यः २१९
८.६
.

गुडाकेश मोती को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

८.५
.

गुडाकेश मोती को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

८.४
1

गुडाकेश मोती को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

८.३
.

गुडाकेश मोती को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

८.२
1

गुडाकेश मोती को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

८.१
1

गुडाकेश मोती को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

८ ओभर समाप्त - ५९ रन अजमतुल्लाह उमरजई: ८ इब्राहिम जद्रान: ३८
अफगानिस्तान: ५९-४ लक्ष्यः २१९
७.६
W

ओबेद म्याककोय को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - आउट

७.५
.

ओबेद म्याककोय को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - नो रन

७.४
W

ओबेद म्याककोय को बलमा इब्राहिम जद्रान - आउट

७.३
1

ओबेद म्याककोय को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

७.२
4

ओबेद म्याककोय को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - चौका

७.१
0b

ओबेद म्याककोय को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - बाई

७ ओभर समाप्त - ५० रन गुलबुद्दिन नायब: ७ इब्राहिम जद्रान: ३८
अफगानिस्तान: ५०-२ लक्ष्यः २१९
६.६
.

गुडाकेश मोती को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

६.५
2

गुडाकेश मोती को बलमा इब्राहिम जद्रान - २ रन

६.४
1

गुडाकेश मोती को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

६.३
2

गुडाकेश मोती को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - २ रन

६.२
W

गुडाकेश मोती को बलमा गुलबुद्दिन नायब - आउट

६.१
.

गुडाकेश मोती को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

६ ओभर समाप्त - ४५ रन गुलबुद्दिन नायब: ७ इब्राहिम जद्रान: ३६
अफगानिस्तान: ४५-१ लक्ष्यः २१९
५.६
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

५.५
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा इब्राहिम जद्रान - १ रन

५.४
6

अल्जारी जोसेफ को बलमा इब्राहिम जद्रान - छक्का

५.३
2

अल्जारी जोसेफ को बलमा इब्राहिम जद्रान - २ रन

५.२
4

अल्जारी जोसेफ को बलमा इब्राहिम जद्रान - चौका

५.१
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

५ ओभर समाप्त - ३० रन इब्राहिम जद्रान: २३ गुलबुद्दिन नायब: ५
अफगानिस्तान: ३०-१ लक्ष्यः २१९
४.६
w

अकिल हुसैन को बलमा गुलबुद्दिन नायब - वाइड

४.६
.

अकिल हुसैन को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

४.५
1

अकिल हुसैन को बलमा इब्राहिम जद्रान - १ रन

४.४
4

अकिल हुसैन को बलमा इब्राहिम जद्रान - चौका

४.३
.

अकिल हुसैन को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

४.२
.

अकिल हुसैन को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

४.१
4

अकिल हुसैन को बलमा इब्राहिम जद्रान - चौका

४ ओभर समाप्त - १९ रन इब्राहिम जद्रान: १४ गुलबुद्दिन नायब: ५
अफगानिस्तान: १९-१ लक्ष्यः २१९
३.६
4

अल्जारी जोसेफ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - चौका

३.५
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा इब्राहिम जद्रान - १ रन

३.४
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

३.३
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

३.२
4

अल्जारी जोसेफ को बलमा इब्राहिम जद्रान - चौका

३.१
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

३ ओभर समाप्त - १० रन इब्राहिम जद्रान: ९ गुलबुद्दिन नायब: १
अफगानिस्तान: १०-१ लक्ष्यः २१९
२.६
1

अकिल हुसैन को बलमा इब्राहिम जद्रान - १ रन

२.५
.

अकिल हुसैन को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

२.४
1

अकिल हुसैन को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

२.३
.

अकिल हुसैन को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

२.२
1

अकिल हुसैन को बलमा इब्राहिम जद्रान - १ रन

२.१
4

अकिल हुसैन को बलमा इब्राहिम जद्रान - चौका

२ ओभर समाप्त - ३ रन इब्राहिम जद्रान: ३ गुलबुद्दिन नायब: ०
अफगानिस्तान: ३-१ लक्ष्यः २१९
१.६
1

आन्द्रे रसेल को बलमा इब्राहिम जद्रान - १ रन

१.५
.

आन्द्रे रसेल को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

१.४
.

आन्द्रे रसेल को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

१.३
2

आन्द्रे रसेल को बलमा इब्राहिम जद्रान - २ रन

१.२
.

आन्द्रे रसेल को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

१.१
.

आन्द्रे रसेल को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

१ ओभर समाप्त - ० रन रहमानुल्लाह गुरबाज: ० इब्राहिम जद्रान: ०
अफगानिस्तान: ०-१ लक्ष्यः २१९
०.६
.

अकिल हुसैन को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

०.५
.

अकिल हुसैन को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

०.४
.

अकिल हुसैन को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

०.३
W

अकिल हुसैन को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - आउट

०.२
.

अकिल हुसैन को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - नो रन

०.१
.

अकिल हुसैन को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - नो रन

वेष्ट इण्डिज अफगानिस्तान
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
ब्रेन्डन किंग
Out 7 6 1 0 116.67
जोनसन चार्ल्स
Out 43 27 8 0 159.26
निकोलस पुरन
Out 98 53 6 8 184.91
शाई होप
Out 25 17 0 2 147.06
रोभम्यान पावेल
Out 26 15 1 2 173.33
आन्द्रे रसेल
Not Out 3 3 0 0 100
शेरफेन रदरफोर्ड
Not Out 1 1 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
अकिल हुसैन
4.0 1 21 2 5.25
आन्द्रे रसेल
2.2 0 17 1 7.29
अल्जारी जोसेफ
3.0 0 30 1 10
गुडाकेश मोती
4.0 0 28 2 7
ओबेद म्याककोय
3.0 0 14 3 4.67

ब्यटिङ नगरेका

Matthew Forde
Andre Fletcher
रोमारियो शेर्फड
ओबेद म्याककोय
गुडाकेश मोती
अल्जारी जोसेफ
अकिल हुसैन
Fabian Allen
शिम्रोन हेटमायर
रोश्टन चेश
काइल मेयर्स
Hayden Walsh
शमर जोसेफ

विकेट गुमेका

ब्रेन्डन किंग
जोनसन चार्ल्स
शाई होप
रोभम्यान पावेल
निकोलस पुरन
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रहमानुल्लाह गुरबाज
Out 0 3 0 0 0
इब्राहिम जद्रान
Out 38 28 5 1 135.71
गुलबुद्दिन नायब
Out 7 10 1 0 70
अजमतुल्लाह उमरजई
Out 23 19 1 1 121.05
नाजिबुल्लाह जद्रान
Out 0 2 0 0 0
मोहम्मद नाबी
Out 1 4 0 0 25
करिम जन्नत
Out 14 9 0 1 155.56
राशिद खान
Out 18 11 2 1 163.64
नूर अहमद
Out 2 4 0 0 50
नवीन उलहक
Out 4 6 1 0 66.67
फजलहक फारुकी
Not Out 0 2 0 0 0
बलिङ O M R W Econ
फजलहक फारुकी
3.0 0 38 0 12.67
अजमतुल्लाह उमरजई
2.0 0 41 1 20.5
राशिद खान
4.0 0 45 0 11.25
नवीन उलहक
4.0 0 41 1 10.25
नूर अहमद
4.0 0 20 0 5
मोहम्मद नाबी
1.0 0 15 0 15
गुलबुद्दिन नायब
2.0 0 14 2 7

ब्यटिङ नगरेका

Mohammad Saleem Safi
Hazratullah Zazai
फरिद अहमद मलिक
Sediqullah Atal
मुजिब उर रहमान
नाङ्ग्याल खरोती
मोहम्मद इश्वाक

विकेट गुमेका

रहमानुल्लाह गुरबाज
गुलबुद्दिन नायब
इब्राहिम जद्रान
नाजिबुल्लाह जद्रान
मोहम्मद नाबी
अजमतुल्लाह उमरजई
करिम जन्नत
नूर अहमद
नवीन उलहक
राशिद खान

खेल तालिका र परिणाम