+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 अफगानिस्तान VS पपुवा न्यूगिनी

Afghanistan vs Papua New Guinea ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 29th Match

२०८१ जेठ ३२, शुक्रबार
06:15 am
अफगानिस्तान
१०१/३
१५.१ overs
VS
पपुवा न्यूगिनी
९५/१०
१९.५ overs
Afghanistan beat Papua New Guinea by 7 wickets
Brian Lara Cricket Academy ICC Men's T20 World Cup, 2024 Alex Wharf, Michael Gough
पपुवा न्यूगिनी अफगानिस्तान

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१५.१
6

चाद सोपर को बलमा गुलबुद्दिन नायब - छक्का

१५ ओभर समाप्त - ९५ रन गुलबुद्दिन नायब: ४३ मोहम्मद नाबी: १६
अफगानिस्तान: ९५-३ लक्ष्यः ९६
१४.६
0b

एली नाओ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - बाई

१४.५
1

एली नाओ को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

१४.४
1

एली नाओ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

१४.३
2

एली नाओ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - २ रन

१४.२
2

एली नाओ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - २ रन

१४.१
6

एली नाओ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - छक्का

१४ ओभर समाप्त - ८२ रन मोहम्मद नाबी: १५ गुलबुद्दिन नायब: ३२
अफगानिस्तान: ८२-३ लक्ष्यः ९६
१३.६
.

जोन कारिको को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

१३.५
.

जोन कारिको को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

१३.४
1

जोन कारिको को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

१३.३
1

जोन कारिको को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

१३.२
.

जोन कारिको को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

१३.१
4

जोन कारिको को बलमा मोहम्मद नाबी - चौका

१३ ओभर समाप्त - ७६ रन गुलबुद्दिन नायब: ३१ मोहम्मद नाबी: १०
अफगानिस्तान: ७६-३ लक्ष्यः ९६
१२.६
1

नोर्मान भानुवा को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

१२.५
1

नोर्मान भानुवा को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

१२.४
.

नोर्मान भानुवा को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

१२.३
1

नोर्मान भानुवा को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

१२.२
1

नोर्मान भानुवा को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

१२.१
4

नोर्मान भानुवा को बलमा गुलबुद्दिन नायब - चौका

१२ ओभर समाप्त - ६८ रन गुलबुद्दिन नायब: २५ मोहम्मद नाबी: ८
अफगानिस्तान: ६८-३ लक्ष्यः ९६
११.६
.

जोन कारिको को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

११.५
.

जोन कारिको को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

११.४
1

जोन कारिको को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

११.३
.

जोन कारिको को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

११.२
0lb

जोन कारिको को बलमा मोहम्मद नाबी - लेग बाई

११.१
1

जोन कारिको को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

११ ओभर समाप्त - ६५ रन मोहम्मद नाबी: ८ गुलबुद्दिन नायब: २३
अफगानिस्तान: ६५-३ लक्ष्यः ९६
१०.६
.

चाद सोपर को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

१०.५
.

चाद सोपर को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

१०.४
2

चाद सोपर को बलमा मोहम्मद नाबी - २ रन

१०.३
2

चाद सोपर को बलमा मोहम्मद नाबी - २ रन

१०.२
1

चाद सोपर को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

१०.१
1

चाद सोपर को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

१० ओभर समाप्त - ५९ रन मोहम्मद नाबी: ३ गुलबुद्दिन नायब: २२
अफगानिस्तान: ५९-३ लक्ष्यः ९६
९.६
1

सिमाे कमिया को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

९.५
.

सिमाे कमिया को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

९.४
.

सिमाे कमिया को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

९.३
1

सिमाे कमिया को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

९.२
1

सिमाे कमिया को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

९.१
.

सिमाे कमिया को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

९ ओभर समाप्त - ५६ रन अजमतुल्लाह उमरजई: १३ गुलबुद्दिन नायब: २१
अफगानिस्तान: ५६-३ लक्ष्यः ९६
८.६
1

नोर्मान भानुवा को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

८.५
.

नोर्मान भानुवा को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

८.४
W

नोर्मान भानुवा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - आउट

८.३
1

नोर्मान भानुवा को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

८.२
1

नोर्मान भानुवा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

८.१
.

नोर्मान भानुवा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

८ ओभर समाप्त - ५३ रन अजमतुल्लाह उमरजई: १२ गुलबुद्दिन नायब: २०
अफगानिस्तान: ५३-२ लक्ष्यः ९६
७.६
.

जोन कारिको को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

७.५
1

जोन कारिको को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

७.४
.

जोन कारिको को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

७.३
4

जोन कारिको को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - चौका

७.२
1

जोन कारिको को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

७.१
1

जोन कारिको को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

७ ओभर समाप्त - ४६ रन अजमतुल्लाह उमरजई: ६ गुलबुद्दिन नायब: १९
अफगानिस्तान: ४६-२ लक्ष्यः ९६
६.६
.

नोर्मान भानुवा को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

६.५
4

नोर्मान भानुवा को बलमा गुलबुद्दिन नायब - चौका

६.४
1

नोर्मान भानुवा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

६.३
.

नोर्मान भानुवा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

६.२
2

नोर्मान भानुवा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - २ रन

६.१
.

नोर्मान भानुवा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

६ ओभर समाप्त - ३९ रन अजमतुल्लाह उमरजई: ३ गुलबुद्दिन नायब: १५
अफगानिस्तान: ३९-२ लक्ष्यः ९६
५.६
.

चाद सोपर को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

५.५
.

चाद सोपर को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

५.४
4

चाद सोपर को बलमा गुलबुद्दिन नायब - चौका

५.३
2

चाद सोपर को बलमा गुलबुद्दिन नायब - २ रन

५.२
.

चाद सोपर को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

५.१
1

चाद सोपर को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

५ ओभर समाप्त - ३२ रन अजमतुल्लाह उमरजई: २ गुलबुद्दिन नायब: ९
अफगानिस्तान: ३२-२ लक्ष्यः ९६
४.६
.

एली नाओ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

४.५
.

एली नाओ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

४.४
.

एली नाओ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

४.३
1

एली नाओ को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

४.२
.

एली नाओ को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

४.१
.

एली नाओ को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

४ ओभर समाप्त - ३१ रन गुलबुद्दिन नायब: ९ अजमतुल्लाह उमरजई: १
अफगानिस्तान: ३१-२ लक्ष्यः ९६
३.६
4

सिमाे कमिया को बलमा गुलबुद्दिन नायब - चौका

३.५
.

सिमाे कमिया को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

३.४
1

सिमाे कमिया को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

३.३
.

सिमाे कमिया को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

३.२
w

सिमाे कमिया को बलमा गुलबुद्दिन नायब - वाइड

३.२
1

सिमाे कमिया को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

३.१
.

सिमाे कमिया को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

३ ओभर समाप्त - २३ रन गुलबुद्दिन नायब: ४ रहमानुल्लाह गुरबाज: ११
अफगानिस्तान: २३-२ लक्ष्यः ९६
२.६
w

एली नाओ को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - वाइड

२.६
.

एली नाओ को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

२.५
W

एली नाओ को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - आउट

२.४
.

एली नाओ को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - नो रन

२.३
6

एली नाओ को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - छक्का

२.२
1

एली नाओ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

२.१
2

एली नाओ को बलमा गुलबुद्दिन नायब - २ रन

२ ओभर समाप्त - १३ रन इब्राहिम जद्रान: ० रहमानुल्लाह गुरबाज: ५
अफगानिस्तान: १३-१ लक्ष्यः ९६
१.६
4

सिमाे कमिया को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - चौका

१.५
1

सिमाे कमिया को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

१.४
W

सिमाे कमिया को बलमा इब्राहिम जद्रान - आउट

१.३
.

सिमाे कमिया को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

१.२
.

सिमाे कमिया को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

१.१
.

सिमाे कमिया को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

१ ओभर समाप्त - ८ रन रहमानुल्लाह गुरबाज: १ इब्राहिम जद्रान: ०
अफगानिस्तान: ८-० लक्ष्यः ९६
०.६
.

एली नाओ को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - नो रन

०.५
0lb

एली नाओ को बलमा इब्राहिम जद्रान - लेग बाई

०.४
.

एली नाओ को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

०.३
w

एली नाओ को बलमा इब्राहिम जद्रान - वाइड

०.३
w

एली नाओ को बलमा इब्राहिम जद्रान - वाइड

०.३
.

एली नाओ को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

०.२
1

एली नाओ को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - १ रन

०.१
.

एली नाओ को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - नो रन

अफगानिस्तान पपुवा न्यूगिनी
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रहमानुल्लाह गुरबाज
Out 11 7 1 1 157.14
इब्राहिम जद्रान
Out 0 7 0 0 0
गुलबुद्दिन नायब
Not Out 49 36 4 2 136.11
अजमतुल्लाह उमरजई
Out 13 18 1 0 72.22
मोहम्मद नाबी
Not Out 16 23 1 0 69.57
बलिङ O M R W Econ
फजलहक फारुकी
4.0 0 16 3 4
मोहम्मद नाबी
1.0 0 9 0 9
नवीन उलहक
2.5 0 4 2 1.41
राशिद खान
4.0 0 25 0 6.25
नूर अहमद
4.0 0 14 1 3.5
अजमतुल्लाह उमरजई
2.0 1 5 0 2.5
करिम जन्नत
2.0 0 10 0 5

ब्यटिङ नगरेका

नाजिबुल्लाह जद्रान
नाङ्ग्याल खरोती
Mohammad Saleem Safi
राशिद खान
करिम जन्नत
फजलहक फारुकी
मुजिब उर रहमान
नवीन उलहक
नूर अहमद
Sediqullah Atal
Hazratullah Zazai
फरिद अहमद मलिक
मोहम्मद इश्वाक

विकेट गुमेका

इब्राहिम जद्रान
रहमानुल्लाह गुरबाज
अजमतुल्लाह उमरजई
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
टोनी उरा
Out 11 18 1 0 61.11
असाद भाला
Out 3 2 0 0 150
लेगा सिआका
Out 0 1 0 0 0
सेसे बाउ
Out 0 1 0 0 0
हिरि हिरि
Out 1 3 0 0 33.33
चाद सोपर
Out 9 26 0 0 34.62
किप्लिन डोरीगा
Out 27 32 2 0 84.38
नोर्मान भानुवा
Out 0 7 0 0 0
एली नाओ
Out 13 19 2 0 68.42
जोन कारिको
Not Out 4 7 1 0 57.14
सिमाे कमिया
Out 2 3 0 0 66.67
बलिङ O M R W Econ
एली नाओ
4.0 0 26 1 6.5
सिमाे कमिया
3.0 0 16 1 5.33
चाद सोपर
2.1 0 19 0 8.77
नोर्मान भानुवा
3.0 0 18 1 6
जोन कारिको
3.0 0 15 0 5

ब्यटिङ नगरेका

ज्याक गार्डनर
चार्ल्स अमिनि
हिला भार
कोबुवा मोरेवा

विकेट गुमेका

असाद भाला
लेगा सिआका
सेसे बाउ
हिरि हिरि
टोनी उरा
चाद सोपर
नोर्मान भानुवा
किप्लिन डोरीगा
एली नाओ
सिमाे कमिया

खेल तालिका र परिणाम