+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 वेष्ट इण्डिज VS युगान्डा

West Indies vs Uganda ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 18th Match

२०८१ जेठ २७, आइतबार
06:15 am
वेष्ट इण्डिज
१७३/५
२०.० overs
VS
युगान्डा
३९/१०
१२.० overs
West Indies won by 134 runs
Providence Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Kumar Dharmasena, Rashid Riaz
वेष्ट इण्डिज युगान्डा

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१२ ओभर समाप्त - ३९ रन जुमा मियागी: १३ फ्रेंक न्सुबुगा: ०
युगान्डा: ३९-१० लक्ष्यः १७४
११.६
W

अल्जारी जोसेफ को बलमा फ्रेंक न्सुबुगा - आउट

११.५
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा जुमा मियागी - १ रन

११.४
2

अल्जारी जोसेफ को बलमा जुमा मियागी - २ रन

११.३
0lb

अल्जारी जोसेफ को बलमा फ्रेंक न्सुबुगा - लेग बाई

११.२
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा फ्रेंक न्सुबुगा - नो रन

११.१
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा जुमा मियागी - १ रन

११ ओभर समाप्त - ३४ रन जुमा मियागी: ९ कस्मास केइवुता: १
युगान्डा: ३४-९ लक्ष्यः १७४
१०.६
W

गुडाकेश मोती को बलमा कस्मास केइवुता - आउट

१०.५
1

गुडाकेश मोती को बलमा जुमा मियागी - १ रन

१०.४
.

गुडाकेश मोती को बलमा जुमा मियागी - नो रन

१०.३
.

गुडाकेश मोती को बलमा जुमा मियागी - नो रन

१०.२
.

गुडाकेश मोती को बलमा जुमा मियागी - नो रन

१०.१
2

गुडाकेश मोती को बलमा जुमा मियागी - २ रन

१० ओभर समाप्त - ३१ रन जुमा मियागी: ६ कस्मास केइवुता: १
युगान्डा: ३१-८ लक्ष्यः १७४
९.६
1

रोमारियो शेर्फड को बलमा जुमा मियागी - १ रन

९.५
.

रोमारियो शेर्फड को बलमा जुमा मियागी - नो रन

९.४
1

रोमारियो शेर्फड को बलमा कस्मास केइवुता - १ रन

९.३
.

रोमारियो शेर्फड को बलमा कस्मास केइवुता - नो रन

९.२
1

रोमारियो शेर्फड को बलमा जुमा मियागी - १ रन

९.१
.

रोमारियो शेर्फड को बलमा जुमा मियागी - नो रन

९ ओभर समाप्त - २८ रन जुमा मियागी: ४ कस्मास केइवुता: ०
युगान्डा: २८-८ लक्ष्यः १७४
८.६
.

गुडाकेश मोती को बलमा कस्मास केइवुता - नो रन

८.५
1

गुडाकेश मोती को बलमा जुमा मियागी - १ रन

८.४
.

गुडाकेश मोती को बलमा जुमा मियागी - नो रन

८.३
2

गुडाकेश मोती को बलमा जुमा मियागी - २ रन

८.२
.

गुडाकेश मोती को बलमा जुमा मियागी - नो रन

८.१
.

गुडाकेश मोती को बलमा जुमा मियागी - नो रन

८ ओभर समाप्त - २५ रन ब्रायन मसाबा: १ जुमा मियागी: १
युगान्डा: २५-८ लक्ष्यः १७४
७.६
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा कस्मास केइवुता - नो रन

७.५
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा कस्मास केइवुता - नो रन

७.४
W

अल्जारी जोसेफ को बलमा ब्रायन मसाबा - आउट

७.३
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा जुमा मियागी - १ रन

७.२
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा जुमा मियागी - नो रन

७.१
0lb

अल्जारी जोसेफ को बलमा ब्रायन मसाबा - लेग बाई

७ ओभर समाप्त - २३ रन दिनेश नाक्रानी: ० केन्नेथ वाइस्वा: १
युगान्डा: २३-७ लक्ष्यः १७४
६.६
.

अकिल हुसैन को बलमा जुमा मियागी - नो रन

६.५
W

अकिल हुसैन को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - आउट

६.४
.

अकिल हुसैन को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

६.३
1

अकिल हुसैन को बलमा ब्रायन मसाबा - १ रन

६.२
.

अकिल हुसैन को बलमा ब्रायन मसाबा - नो रन

६.१
W

अकिल हुसैन को बलमा दिनेश नाक्रानी - आउट

६ ओभर समाप्त - २२ रन केन्नेथ वाइस्वा: १ दिनेश नाक्रानी: ०
युगान्डा: २२-५ लक्ष्यः १७४
५.६
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

५.५
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

५.४
w

अल्जारी जोसेफ को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - वाइड

५.४
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

५.३
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

५.२
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

५.१
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

५ ओभर समाप्त - २१ रन रिआजत अली साह: ३ केन्नेथ वाइस्वा: १
युगान्डा: २१-५ लक्ष्यः १७४
४.६
1

अकिल हुसैन को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - १ रन

४.५
0lb

अकिल हुसैन को बलमा दिनेश नाक्रानी - लेग बाई

४.४
W

अकिल हुसैन को बलमा रिआजत अली साह - आउट

४.३
.

अकिल हुसैन को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

४.२
.

अकिल हुसैन को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

४.१
.

अकिल हुसैन को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

४ ओभर समाप्त - १९ रन रोबिन्सन ओबुया: ६ केन्नेथ वाइस्वा: ०
युगान्डा: १९-४ लक्ष्यः १७४
३.६
.

आन्द्रे रसेल को बलमा केन्नेथ वाइस्वा - नो रन

३.५
1

आन्द्रे रसेल को बलमा रिआजत अली साह - १ रन

३.४
2

आन्द्रे रसेल को बलमा रिआजत अली साह - २ रन

३.३
.

आन्द्रे रसेल को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

३.२
w

आन्द्रे रसेल को बलमा रिआजत अली साह - वाइड

३.२
.

आन्द्रे रसेल को बलमा रिआजत अली साह - नो रन

३.१
W

आन्द्रे रसेल को बलमा रोबिन्सन ओबुया - आउट

३ ओभर समाप्त - १५ रन रोबिन्सन ओबुया: ६ अल्पेश रामजानी: ५
युगान्डा: १५-३ लक्ष्यः १७४
२.६
W

अकिल हुसैन को बलमा अल्पेश रामजानी - आउट

२.५
.

अकिल हुसैन को बलमा अल्पेश रामजानी - नो रन

२.४
4

अकिल हुसैन को बलमा अल्पेश रामजानी - चौका

२.३
.

अकिल हुसैन को बलमा अल्पेश रामजानी - नो रन

२.२
1

अकिल हुसैन को बलमा रोबिन्सन ओबुया - १ रन

२.१
.

अकिल हुसैन को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

२ ओभर समाप्त - १० रन सिमोन सेसाजी: ४ रोबिन्सन ओबुया: ५
युगान्डा: १०-२ लक्ष्यः १७४
१.६
.

रोमारियो शेर्फड को बलमा अल्पेश रामजानी - नो रन

१.५
1

रोमारियो शेर्फड को बलमा रोबिन्सन ओबुया - १ रन

१.४
1

रोमारियो शेर्फड को बलमा अल्पेश रामजानी - १ रन

१.३
W

रोमारियो शेर्फड को बलमा सिमोन सेसाजी - आउट

१.२
4

रोमारियो शेर्फड को बलमा सिमोन सेसाजी - चौका

१.१
.

रोमारियो शेर्फड को बलमा सिमोन सेसाजी - नो रन

१ ओभर समाप्त - ४ रन रोगर मुकासा: ० सिमोन सेसाजी: ०
युगान्डा: ४-१ लक्ष्यः १७४
०.६
.

अकिल हुसैन को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

०.५
4

अकिल हुसैन को बलमा रोबिन्सन ओबुया - चौका

०.४
.

अकिल हुसैन को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

०.३
.

अकिल हुसैन को बलमा रोबिन्सन ओबुया - नो रन

०.२
W

अकिल हुसैन को बलमा रोगर मुकासा - आउट

०.१
.

अकिल हुसैन को बलमा रोगर मुकासा - नो रन

वेष्ट इण्डिज युगान्डा
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
ब्रेन्डन किंग
Out 13 8 2 0 162.5
जोनसन चार्ल्स
Out 44 42 4 2 104.76
निकोलस पुरन
Out 22 17 0 3 129.41
रोभम्यान पावेल
Out 23 18 1 1 127.78
शेरफेन रदरफोर्ड
Out 22 16 2 1 137.5
आन्द्रे रसेल
Not Out 30 17 6 0 176.47
रोमारियो शेर्फड
Not Out 5 5 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
अकिल हुसैन
4.0 0 11 5 2.75
रोमारियो शेर्फड
2.0 0 9 1 4.5
आन्द्रे रसेल
1.0 0 4 1 4
अल्जारी जोसेफ
3.0 0 6 2 2
गुडाकेश मोती
2.0 0 6 1 3

ब्यटिङ नगरेका

Matthew Forde
शमर जोसेफ
काइल मेयर्स
Fabian Allen
अकिल हुसैन
रोश्टन चेश
Andre Fletcher
ओबेद म्याककोय
अल्जारी जोसेफ
शिम्रोन हेटमायर
शाई होप
Hayden Walsh
गुडाकेश मोती

विकेट गुमेका

ब्रेन्डन किंग
निकोलस पुरन
जोनसन चार्ल्स
रोभम्यान पावेल
शेरफेन रदरफोर्ड
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रोगर मुकासा
Out 0 2 0 0 0
सिमोन सेसाजी
Out 4 3 1 0 133.33
रोबिन्सन ओबुया
Out 6 8 1 0 75
अल्पेश रामजानी
Out 5 6 1 0 83.33
केन्नेथ वाइस्वा
Out 1 10 0 0 10
रिआजत अली साह
Out 3 8 0 0 37.5
दिनेश नाक्रानी
Out 0 2 0 0 0
ब्रायन मसाबा
Out 1 4 0 0 25
जुमा मियागी
Not Out 13 20 0 0 65
कस्मास केइवुता
Out 1 6 0 0 16.67
फ्रेंक न्सुबुगा
Out 0 3 0 0 0
बलिङ O M R W Econ
अल्पेश रामजानी
3.0 0 16 1 5.33
कस्मास केइवुता
4.0 0 42 1 10.5
जुमा मियागी
3.0 0 29 0 9.67
फ्रेंक न्सुबुगा
3.0 0 29 0 9.67
ब्रायन मसाबा
4.0 0 31 2 7.75
दिनेश नाक्रानी
3.0 0 20 1 6.67

ब्यटिङ नगरेका

बिलाल हसन
Innocent Mwebaze
फ्रेड अच्मेल
रौंनक पटेल
Ronald Lutaaya
हेनरी सेन्योन्डो

विकेट गुमेका

रोगर मुकासा
सिमोन सेसाजी
अल्पेश रामजानी
रोबिन्सन ओबुया
रिआजत अली साह
दिनेश नाक्रानी
केन्नेथ वाइस्वा
ब्रायन मसाबा
कस्मास केइवुता
फ्रेंक न्सुबुगा

खेल तालिका र परिणाम