+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 इंग्ल्याण्ड VS वेष्ट इण्डिज

England vs West Indies ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 2nd Match

२०८१ असार ६, बिहीबार
06:15 am
इंग्ल्याण्ड
१८१/२
१७.३ overs
VS
वेष्ट इण्डिज
१८०/४
२०.० overs
England won by 8 wickets
Daren Sammy Cricket Ground ICC Men's T20 World Cup, 2024 Nitin Menon, Ahsan Raza
वेष्ट इण्डिज इंग्ल्याण्ड

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१७.३
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

१७.२
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा फिल साल्ट - १ रन

१७.१
2

अल्जारी जोसेफ को बलमा फिल साल्ट - २ रन

१७ ओभर समाप्त - १७७ रन जोनी बेयरस्टो: ४७ फिल साल्ट: ८४
इंग्ल्याण्ड: १७७-२ लक्ष्यः १८१
१६.६
.

गुडाकेश मोती को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

१६.५
.

गुडाकेश मोती को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

१६.४
.

गुडाकेश मोती को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

१६.३
1

गुडाकेश मोती को बलमा फिल साल्ट - १ रन

१६.२
4

गुडाकेश मोती को बलमा फिल साल्ट - चौका

१६.१
1

गुडाकेश मोती को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

१६ ओभर समाप्त - १७१ रन फिल साल्ट: ७९ जोनी बेयरस्टो: ४६
इंग्ल्याण्ड: १७१-२ लक्ष्यः १८१
१५.६
4

रोमारियो शेर्फड को बलमा फिल साल्ट - चौका

१५.५
6

रोमारियो शेर्फड को बलमा फिल साल्ट - छक्का

१५.४
6

रोमारियो शेर्फड को बलमा फिल साल्ट - छक्का

१५.३
4

रोमारियो शेर्फड को बलमा फिल साल्ट - चौका

१५.२
6

रोमारियो शेर्फड को बलमा फिल साल्ट - छक्का

१५.१
4

रोमारियो शेर्फड को बलमा फिल साल्ट - चौका

१५ ओभर समाप्त - १४१ रन फिल साल्ट: ४९ जोनी बेयरस्टो: ४६
इंग्ल्याण्ड: १४१-२ लक्ष्यः १८१
१४.६
w

अकिल हुसैन को बलमा जोनी बेयरस्टो - वाइड

१४.६
.

अकिल हुसैन को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

१४.५
4

अकिल हुसैन को बलमा जोनी बेयरस्टो - चौका

१४.४
6

अकिल हुसैन को बलमा जोनी बेयरस्टो - छक्का

१४.३
4

अकिल हुसैन को बलमा जोनी बेयरस्टो - चौका

१४.२
.

अकिल हुसैन को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

१४.१
1

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - १ रन

१४ ओभर समाप्त - १२५ रन जोनी बेयरस्टो: ३२ फिल साल्ट: ४८
इंग्ल्याण्ड: १२५-२ लक्ष्यः १८१
१३.६
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा फिल साल्ट - १ रन

१३.५
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

१३.४
2

अल्जारी जोसेफ को बलमा जोनी बेयरस्टो - २ रन

१३.३
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

१३.२
4

अल्जारी जोसेफ को बलमा जोनी बेयरस्टो - चौका

१३.१
6

अल्जारी जोसेफ को बलमा जोनी बेयरस्टो - छक्का

१३ ओभर समाप्त - १११ रन जोनी बेयरस्टो: १९ फिल साल्ट: ४७
इंग्ल्याण्ड: १११-२ लक्ष्यः १८१
१२.६
1

गुडाकेश मोती को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

१२.५
4

गुडाकेश मोती को बलमा जोनी बेयरस्टो - चौका

१२.४
2

गुडाकेश मोती को बलमा जोनी बेयरस्टो - २ रन

१२.३
1

गुडाकेश मोती को बलमा फिल साल्ट - १ रन

१२.२
.

गुडाकेश मोती को बलमा फिल साल्ट - नो रन

१२.१
1

गुडाकेश मोती को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

१२ ओभर समाप्त - १०२ रन फिल साल्ट: ४६ जोनी बेयरस्टो: ११
इंग्ल्याण्ड: १०२-२ लक्ष्यः १८१
११.६
1

रोश्टन चेश को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

११.५
4

रोश्टन चेश को बलमा जोनी बेयरस्टो - चौका

११.४
1

रोश्टन चेश को बलमा फिल साल्ट - १ रन

११.३
1

रोश्टन चेश को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

११.२
1

रोश्टन चेश को बलमा फिल साल्ट - १ रन

११.१
w

रोश्टन चेश को बलमा फिल साल्ट - वाइड

११.१
1

रोश्टन चेश को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

११ ओभर समाप्त - ९१ रन मोइन अली: १३ फिल साल्ट: ४४
इंग्ल्याण्ड: ९१-२ लक्ष्यः १८१
१०.६
1

आन्द्रे रसेल को बलमा फिल साल्ट - १ रन

१०.५
1

आन्द्रे रसेल को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

१०.४
2

आन्द्रे रसेल को बलमा जोनी बेयरस्टो - २ रन

१०.३
1

आन्द्रे रसेल को बलमा फिल साल्ट - १ रन

१०.२
w

आन्द्रे रसेल को बलमा जोनी बेयरस्टो - वाइड

१०.२
1

आन्द्रे रसेल को बलमा जोनी बेयरस्टो - १ रन

१०.१
w

आन्द्रे रसेल को बलमा मोइन अली - वाइड

१०.१
W

आन्द्रे रसेल को बलमा मोइन अली - आउट

१० ओभर समाप्त - ८३ रन फिल साल्ट: ४२ मोइन अली: १३
इंग्ल्याण्ड: ८३-१ लक्ष्यः १८१
९.६
1

रोश्टन चेश को बलमा मोइन अली - १ रन

९.५
2

रोश्टन चेश को बलमा मोइन अली - २ रन

९.४
.

रोश्टन चेश को बलमा मोइन अली - नो रन

९.३
w

रोश्टन चेश को बलमा फिल साल्ट - वाइड

९.३
1

रोश्टन चेश को बलमा फिल साल्ट - १ रन

९.२
.

रोश्टन चेश को बलमा फिल साल्ट - नो रन

९.१
.

रोश्टन चेश को बलमा फिल साल्ट - नो रन

९ ओभर समाप्त - ७८ रन फिल साल्ट: ४१ मोइन अली: १०
इंग्ल्याण्ड: ७८-१ लक्ष्यः १८१
८.६
4

गुडाकेश मोती को बलमा मोइन अली - चौका

८.५
.

गुडाकेश मोती को बलमा मोइन अली - नो रन

८.४
2

गुडाकेश मोती को बलमा मोइन अली - २ रन

८.३
4

गुडाकेश मोती को बलमा मोइन अली - चौका

८.२
1

गुडाकेश मोती को बलमा फिल साल्ट - १ रन

८.१
.

गुडाकेश मोती को बलमा फिल साल्ट - नो रन

८ ओभर समाप्त - ६७ रन फिल साल्ट: ४० जस बटलर: २५
इंग्ल्याण्ड: ६७-१ लक्ष्यः १८१
७.६
.

रोश्टन चेश को बलमा मोइन अली - नो रन

७.५
.

रोश्टन चेश को बलमा मोइन अली - नो रन

७.४
W

रोश्टन चेश को बलमा जस बटलर - आउट

७.३
1

रोश्टन चेश को बलमा फिल साल्ट - १ रन

७.२
1

रोश्टन चेश को बलमा जस बटलर - १ रन

७.१
1

रोश्टन चेश को बलमा फिल साल्ट - १ रन

७ ओभर समाप्त - ६४ रन जस बटलर: २४ फिल साल्ट: ३८
इंग्ल्याण्ड: ६४-० लक्ष्यः १८१
६.६
.

गुडाकेश मोती को बलमा जस बटलर - नो रन

६.५
.

गुडाकेश मोती को बलमा जस बटलर - नो रन

६.४
2

गुडाकेश मोती को बलमा जस बटलर - २ रन

६.३
1

गुडाकेश मोती को बलमा फिल साल्ट - १ रन

६.२
2

गुडाकेश मोती को बलमा फिल साल्ट - २ रन

६.१
1

गुडाकेश मोती को बलमा जस बटलर - १ रन

६ ओभर समाप्त - ५८ रन फिल साल्ट: ३५ जस बटलर: २१
इंग्ल्याण्ड: ५८-० लक्ष्यः १८१
५.६
6

अल्जारी जोसेफ को बलमा फिल साल्ट - छक्का

५.५
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा जस बटलर - १ रन

५.४
.

अल्जारी जोसेफ को बलमा जस बटलर - नो रन

५.३
1

अल्जारी जोसेफ को बलमा फिल साल्ट - १ रन

५.२
2

अल्जारी जोसेफ को बलमा फिल साल्ट - २ रन

५.१
4

अल्जारी जोसेफ को बलमा फिल साल्ट - चौका

५ ओभर समाप्त - ४४ रन जस बटलर: २० फिल साल्ट: २२
इंग्ल्याण्ड: ४४-० लक्ष्यः १८१
४.६
.

अकिल हुसैन को बलमा जस बटलर - नो रन

४.५
1

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - १ रन

४.४
2

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - २ रन

४.३
4

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - चौका

४.२
.

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - नो रन

४.१
1

अकिल हुसैन को बलमा जस बटलर - १ रन

४ ओभर समाप्त - ३६ रन जस बटलर: १९ फिल साल्ट: १५
इंग्ल्याण्ड: ३६-० लक्ष्यः १८१
३.६
6

आन्द्रे रसेल को बलमा फिल साल्ट - छक्का

३.५
3

आन्द्रे रसेल को बलमा जस बटलर - ३ रन

३.४
.

आन्द्रे रसेल को बलमा जस बटलर - नो रन

३.३
2

आन्द्रे रसेल को बलमा जस बटलर - २ रन

३.२
1

आन्द्रे रसेल को बलमा फिल साल्ट - १ रन

३.१
1

आन्द्रे रसेल को बलमा जस बटलर - १ रन

३ ओभर समाप्त - २३ रन फिल साल्ट: ८ जस बटलर: १३
इंग्ल्याण्ड: २३-० लक्ष्यः १८१
२.६
1

अकिल हुसैन को बलमा जस बटलर - १ रन

२.५
1

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - १ रन

२.४
.

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - नो रन

२.३
4

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - चौका

२.२
.

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - नो रन

२.१
.

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - नो रन

२ ओभर समाप्त - १७ रन फिल साल्ट: ३ जस बटलर: १२
इंग्ल्याण्ड: १७-० लक्ष्यः १८१
१.६
4

रोमारियो शेर्फड को बलमा जस बटलर - चौका

१.५
1

रोमारियो शेर्फड को बलमा फिल साल्ट - १ रन

१.४
w

रोमारियो शेर्फड को बलमा फिल साल्ट - वाइड

१.४
.

रोमारियो शेर्फड को बलमा फिल साल्ट - नो रन

१.३
1

रोमारियो शेर्फड को बलमा जस बटलर - १ रन

१.२
4

रोमारियो शेर्फड को बलमा जस बटलर - चौका

१.१
0lb

रोमारियो शेर्फड को बलमा फिल साल्ट - लेग बाई

१ ओभर समाप्त - ५ रन फिल साल्ट: २ जस बटलर: ३
इंग्ल्याण्ड: ५-० लक्ष्यः १८१
०.६
1

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - १ रन

०.५
1

अकिल हुसैन को बलमा जस बटलर - १ रन

०.४
2

अकिल हुसैन को बलमा जस बटलर - २ रन

०.३
.

अकिल हुसैन को बलमा जस बटलर - नो रन

०.२
.

अकिल हुसैन को बलमा जस बटलर - नो रन

०.१
1

अकिल हुसैन को बलमा फिल साल्ट - १ रन

इंग्ल्याण्ड वेष्ट इण्डिज
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
फिल साल्ट
Not Out 87 47 7 5 185.11
जस बटलर
Out 25 22 2 0 113.64
मोइन अली
Out 13 10 2 0 130
जोनी बेयरस्टो
Not Out 48 26 5 2 184.62
बलिङ O M R W Econ
रिस टोप्ली
3.0 0 26 0 8.67
मार्क वुड
3.0 0 36 0 12
जोफ्रा आर्चर
4.0 0 34 1 8.5
साम करन
3.0 0 25 0 8.33
आदिल राशिद
4.0 0 21 1 5.25
मोइन अली
2.0 0 15 1 7.5
लियाम लिभिङस्टोन
1.0 0 20 1 20

ब्यटिङ नगरेका

आदिल राशिद
मार्क वुड
साम करन
ह्यारी ब्रुक
बेन डकेट
टम हार्टली
लियाम लिभिङस्टोन
क्रिस जोर्डन
रिस टोप्ली
जोफ्रा आर्चर
विल ज्याक्स

विकेट गुमेका

जस बटलर
मोइन अली
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
ब्रेन्डन किंग
Out 23 13 3 1 176.92
जोनसन चार्ल्स
Out 38 34 4 1 111.76
निकोलस पुरन
Out 36 32 4 1 112.5
रोभम्यान पावेल
Out 36 17 0 5 211.76
आन्द्रे रसेल
Out 1 2 0 0 50
शेरफेन रदरफोर्ड
Not Out 28 15 1 2 186.67
रोमारियो शेर्फड
Not Out 5 7 1 0 71.43
बलिङ O M R W Econ
अकिल हुसैन
4.0 0 35 0 8.75
रोमारियो शेर्फड
2.0 0 41 0 20.5
आन्द्रे रसेल
2.0 0 21 1 10.5
अल्जारी जोसेफ
2.3 0 32 0 12.8
गुडाकेश मोती
4.0 0 32 0 8
रोश्टन चेश
3.0 0 19 1 6.33

ब्यटिङ नगरेका

Andre Fletcher
Hayden Walsh
शाई होप
ओबेद म्याककोय
काइल मेयर्स
रोश्टन चेश
अल्जारी जोसेफ
शमर जोसेफ
अकिल हुसैन
Fabian Allen
शिम्रोन हेटमायर
गुडाकेश मोती
Matthew Forde

विकेट गुमेका

ब्रेन्डन किंग
जोनसन चार्ल्स
रोभम्यान पावेल
निकोलस पुरन
आन्द्रे रसेल

खेल तालिका र परिणाम