+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 अमेरिका VS दक्षिण अफ्रिका

United States of America vs South Africa ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 1st Match

२०८१ असार ५, बुधबार
08:15 pm
अमेरिका
१७६/६
२०.० overs
VS
दक्षिण अफ्रिका
१९४/४
२०.० overs
South Africa won by 18 runs
Sir Vivian Richards Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Chris Gaffaney, Richard Kettleborough
दक्षिण अफ्रिका अमेरिका

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
२० ओभर समाप्त - १७६ रन एन्ड्रिस गोस: ८० जसदिप सिंह: २
अमेरिका: १७६-६ लक्ष्यः १९५
१९.६
.

एनरिक नोर्किया को बलमा जसदिप सिंह - नो रन

१९.५
1

एनरिक नोर्किया को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१९.४
4

एनरिक नोर्किया को बलमा एन्ड्रिस गोस - चौका

१९.३
.

एनरिक नोर्किया को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

१९.२
1

एनरिक नोर्किया को बलमा जसदिप सिंह - १ रन

१९.१
1

एनरिक नोर्किया को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१९ ओभर समाप्त - १६९ रन हर्मित सिंह: ३८ एन्ड्रिस गोस: ७४
अमेरिका: १६९-६ लक्ष्यः १९५
१८.६
.

कगिसो रबाडा को बलमा जसदिप सिंह - नो रन

१८.५
1

कगिसो रबाडा को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१८.४
1

कगिसो रबाडा को बलमा जसदिप सिंह - १ रन

१८.३
.

कगिसो रबाडा को बलमा जसदिप सिंह - नो रन

१८.२
.

कगिसो रबाडा को बलमा जसदिप सिंह - नो रन

१८.१
W

कगिसो रबाडा को बलमा हर्मित सिंह - आउट

१८ ओभर समाप्त - १६७ रन एन्ड्रिस गोस: ७३ हर्मित सिंह: ३८
अमेरिका: १६७-५ लक्ष्यः १९५
१७.६
6

तबरेज शाम्सी को बलमा एन्ड्रिस गोस - छक्का

१७.५
w

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - वाइड

१७.५
6

तबरेज शाम्सी को बलमा एन्ड्रिस गोस - छक्का

१७.४
w

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - वाइड

१७.४
1

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - १ रन

१७.३
6

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - छक्का

१७.२
w

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - वाइड

१७.२
.

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - नो रन

१७.१
1

तबरेज शाम्सी को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१७ ओभर समाप्त - १४५ रन हर्मित सिंह: ३१ एन्ड्रिस गोस: ६०
अमेरिका: १४५-५ लक्ष्यः १९५
१६.६
w

कगिसो रबाडा को बलमा एन्ड्रिस गोस - वाइड

१६.६
1

कगिसो रबाडा को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१६.५
.

कगिसो रबाडा को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

१६.४
1

कगिसो रबाडा को बलमा हर्मित सिंह - १ रन

१६.३
4

कगिसो रबाडा को बलमा हर्मित सिंह - चौका

१६.२
1

कगिसो रबाडा को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१६.१
0nb

कगिसो रबाडा को बलमा हर्मित सिंह - नो बल

१६.१
1

कगिसो रबाडा को बलमा हर्मित सिंह - १ रन

१६ ओभर समाप्त - १३५ रन हर्मित सिंह: २५ एन्ड्रिस गोस: ५८
अमेरिका: १३५-५ लक्ष्यः १९५
१५.६
.

तबरेज शाम्सी को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

१५.५
1

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - १ रन

१५.४
1

तबरेज शाम्सी को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१५.३
4

तबरेज शाम्सी को बलमा एन्ड्रिस गोस - चौका

१५.२
1

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - १ रन

१५.१
6

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - छक्का

१३.५
1

तबरेज शाम्सी को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१३.४
.

तबरेज शाम्सी को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

१३.३
1

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - १ रन

१३.२
.

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - नो रन

१३.१
1

तबरेज शाम्सी को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ९९ रन हर्मित सिंह: १४ एन्ड्रिस गोस: ३३
अमेरिका: ९९-५ लक्ष्यः १९५
१२.६
1

केशव महाराज को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१२.५
1

केशव महाराज को बलमा हर्मित सिंह - १ रन

१२.४
6

केशव महाराज को बलमा हर्मित सिंह - छक्का

१२.३
1

केशव महाराज को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१२.२
2

केशव महाराज को बलमा एन्ड्रिस गोस - २ रन

१२.१
1

केशव महाराज को बलमा हर्मित सिंह - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ८७ रन शायन जहागिर: ३ एन्ड्रिस गोस: २९
अमेरिका: ८७-५ लक्ष्यः १९५
११.६
1

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - १ रन

११.५
4

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - चौका

११.४
1

तबरेज शाम्सी को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

११.३
4

तबरेज शाम्सी को बलमा एन्ड्रिस गोस - चौका

११.२
1

तबरेज शाम्सी को बलमा हर्मित सिंह - १ रन

११.१
W

तबरेज शाम्सी को बलमा शायन जहागिर - आउट

११ ओभर समाप्त - ७६ रन शायन जहागिर: ३ एन्ड्रिस गोस: २४
अमेरिका: ७६-४ लक्ष्यः १९५
१०.६
1

केशव महाराज को बलमा शायन जहागिर - १ रन

१०.५
.

केशव महाराज को बलमा शायन जहागिर - नो रन

१०.४
1

केशव महाराज को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

१०.३
1

केशव महाराज को बलमा शायन जहागिर - १ रन

१०.२
.

केशव महाराज को बलमा शायन जहागिर - नो रन

१०.१
.

केशव महाराज को बलमा शायन जहागिर - नो रन

१० ओभर समाप्त - ७३ रन कोरे एण्डरसन: १२ एन्ड्रिस गोस: २३
अमेरिका: ७३-४ लक्ष्यः १९५
९.६
w

एनरिक नोर्किया को बलमा शायन जहागिर - वाइड

९.६
1

एनरिक नोर्किया को बलमा शायन जहागिर - १ रन

९.५
.

एनरिक नोर्किया को बलमा शायन जहागिर - नो रन

९.४
.

एनरिक नोर्किया को बलमा शायन जहागिर - नो रन

९.३
W

एनरिक नोर्किया को बलमा कोरे एण्डरसन - आउट

९.२
6

एनरिक नोर्किया को बलमा कोरे एण्डरसन - छक्का

९.१
.

एनरिक नोर्किया को बलमा कोरे एण्डरसन - नो रन

९ ओभर समाप्त - ६५ रन कोरे एण्डरसन: ६ एन्ड्रिस गोस: २३
अमेरिका: ६५-३ लक्ष्यः १९५
८.६
1

केशव महाराज को बलमा कोरे एण्डरसन - १ रन

८.५
.

केशव महाराज को बलमा कोरे एण्डरसन - नो रन

८.४
1

केशव महाराज को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

८.३
1

केशव महाराज को बलमा कोरे एण्डरसन - १ रन

८.२
1

केशव महाराज को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

८.१
1

केशव महाराज को बलमा कोरे एण्डरसन - १ रन

८ ओभर समाप्त - ६० रन कोरे एण्डरसन: ३ एन्ड्रिस गोस: २१
अमेरिका: ६०-३ लक्ष्यः १९५
७.६
.

एनरिक नोर्किया को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

७.५
1

एनरिक नोर्किया को बलमा कोरे एण्डरसन - १ रन

७.४
1

एनरिक नोर्किया को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

७.३
1

एनरिक नोर्किया को बलमा कोरे एण्डरसन - १ रन

७.२
.

एनरिक नोर्किया को बलमा कोरे एण्डरसन - नो रन

७.१
.

एनरिक नोर्किया को बलमा कोरे एण्डरसन - नो रन

७ ओभर समाप्त - ५७ रन एन्ड्रिस गोस: २० आरोन जोन्स: ०
अमेरिका: ५७-३ लक्ष्यः १९५
६.६
.

केशव महाराज को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

६.५
1

केशव महाराज को बलमा कोरे एण्डरसन - १ रन

६.४
W

केशव महाराज को बलमा आरोन जोन्स - आउट

६.३
.

केशव महाराज को बलमा आरोन जोन्स - नो रन

६.२
1

केशव महाराज को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

६.१
2

केशव महाराज को बलमा एन्ड्रिस गोस - २ रन

६ ओभर समाप्त - ५३ रन नितिश कुमार: ८ एन्ड्रिस गोस: १७
अमेरिका: ५३-२ लक्ष्यः १९५
५.६
.

कगिसो रबाडा को बलमा आरोन जोन्स - नो रन

५.५
.

कगिसो रबाडा को बलमा आरोन जोन्स - नो रन

५.४
.

कगिसो रबाडा को बलमा आरोन जोन्स - नो रन

५.३
W

कगिसो रबाडा को बलमा नितिश कुमार - आउट

५.२
1

कगिसो रबाडा को बलमा एन्ड्रिस गोस - १ रन

५.१
1

कगिसो रबाडा को बलमा नितिश कुमार - १ रन

४.२
6

मार्को यानसन को बलमा नितिश कुमार - छक्का

४.१
.

मार्को यानसन को बलमा नितिश कुमार - नो रन

४ ओभर समाप्त - ३४ रन एन्ड्रिस गोस: ६ स्टेभेन टेलर: २४
अमेरिका: ३४-१ लक्ष्यः १९५
३.६
.

कगिसो रबाडा को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

३.५
.

कगिसो रबाडा को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

३.४
0lb

कगिसो रबाडा को बलमा नितिश कुमार - लेग बाई

३.३
W

कगिसो रबाडा को बलमा स्टेभेन टेलर - आउट

३.२
0lb

कगिसो रबाडा को बलमा एन्ड्रिस गोस - लेग बाई

३.१
4

कगिसो रबाडा को बलमा एन्ड्रिस गोस - चौका

३ ओभर समाप्त - २८ रन स्टेभेन टेलर: २४ एन्ड्रिस गोस: २
अमेरिका: २८-० लक्ष्यः १९५
२.६
.

मार्को यानसन को बलमा स्टेभेन टेलर - नो रन

२.५
.

मार्को यानसन को बलमा स्टेभेन टेलर - नो रन

२.४
4

मार्को यानसन को बलमा स्टेभेन टेलर - चौका

२.३
.

मार्को यानसन को बलमा स्टेभेन टेलर - नो रन

२.३
w

मार्को यानसन को बलमा स्टेभेन टेलर - वाइड

२.२
4

मार्को यानसन को बलमा स्टेभेन टेलर - चौका

२.१
w

मार्को यानसन को बलमा स्टेभेन टेलर - वाइड

२.१
.

मार्को यानसन को बलमा स्टेभेन टेलर - नो रन

२ ओभर समाप्त - १८ रन स्टेभेन टेलर: १६ एन्ड्रिस गोस: २
अमेरिका: १८-० लक्ष्यः १९५
१.६
2

एडेन मार्कराम को बलमा एन्ड्रिस गोस - २ रन

१.५
1

एडेन मार्कराम को बलमा स्टेभेन टेलर - १ रन

१.४
.

एडेन मार्कराम को बलमा स्टेभेन टेलर - नो रन

१.३
4

एडेन मार्कराम को बलमा स्टेभेन टेलर - चौका

१.२
6

एडेन मार्कराम को बलमा स्टेभेन टेलर - छक्का

१.१
.

एडेन मार्कराम को बलमा स्टेभेन टेलर - नो रन

१ ओभर समाप्त - ५ रन स्टेभेन टेलर: ५ एन्ड्रिस गोस: ०
अमेरिका: ५-० लक्ष्यः १९५
०.६
.

मार्को यानसन को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

०.५
.

मार्को यानसन को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

०.४
.

मार्को यानसन को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

०.३
.

मार्को यानसन को बलमा एन्ड्रिस गोस - नो रन

०.२
1

मार्को यानसन को बलमा स्टेभेन टेलर - १ रन

०.१
4

मार्को यानसन को बलमा स्टेभेन टेलर - चौका

अमेरिका दक्षिण अफ्रिका
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
स्टेभेन टेलर
Out 24 14 4 1 171.43
एन्ड्रिस गोस
Not Out 80 47 5 5 170.21
नितिश कुमार
Out 8 6 0 1 133.33
आरोन जोन्स
Out 0 5 0 0 0
कोरे एण्डरसन
Out 12 12 0 1 100
शायन जहागिर
Out 3 9 0 0 33.33
हर्मित सिंह
Out 38 22 2 3 172.73
जसदिप सिंह
Not Out 2 6 0 0 33.33
बलिङ O M R W Econ
शौरभ नेत्रभाल्कर
4.0 0 21 2 5.25
अली खान
4.0 0 45 0 11.25
जसदिप सिंह
2.0 0 36 0 18
नोसथुस केन्जिगे
3.0 0 29 0 9.67
हर्मित सिंह
4.0 0 24 2 6
स्टेभेन टेलर
2.0 0 21 0 10.5
कोरे एण्डरसन
1.0 0 17 0 17

ब्यटिङ नगरेका

श्याडली भान श्यालवाएक
मिलिन्द कुमार
शौरभ नेत्रभाल्कर
अली खान
नोसथुस केन्जिगे
Gajanand Singh
निशर्ग पटेल
मोनक पटेल

विकेट गुमेका

स्टेभेन टेलर
नितिश कुमार
आरोन जोन्स
कोरे एण्डरसन
शायन जहागिर
हर्मित सिंह
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
क्विन्टन डीकक
Out 74 40 7 5 185
रिजा हेन्ड्रिक्स
Out 11 11 0 1 100
एडेन मार्कराम
Out 46 32 4 1 143.75
डेविड मिलर
Out 0 1 0 0 0
हेनरिक क्लासेन
Not Out 36 22 0 3 163.64
ट्रिस्टन स्टब्स
Not Out 20 16 2 0 125
बलिङ O M R W Econ
मार्को यानसन
3.0 0 32 0 10.67
एडेन मार्कराम
1.0 0 13 0 13
कगिसो रबाडा
4.0 0 18 3 4.5
केशव महाराज
4.0 0 24 1 6
एनरिक नोर्किया
4.0 0 37 1 9.25
तबरेज शाम्सी
4.0 0 50 1 12.5

ब्यटिङ नगरेका

रयान रिकेल्टन
ब्यूर्जोन फोर्टुइन
एनरिक नोर्किया
केशव महाराज
मार्को यानसन
ओट्निल ब्राटम्यान
जेराल्ड कोएट्जी
कगिसो रबाडा
तबरेज शाम्सी

विकेट गुमेका

रिजा हेन्ड्रिक्स
क्विन्टन डीकक
डेविड मिलर
एडेन मार्कराम

खेल तालिका र परिणाम