+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 श्रीलंका VS दक्षिण अफ्रिका

Sri Lanka vs South Africa ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 4th Match

२०८१ जेठ २१, सोमबार
08:15 pm
श्रीलंका
७७/१०
१९.१ overs
VS
दक्षिण अफ्रिका
८०/४
१६.२ overs
South Africa beat Sri Lanka by 6 wickets
Nassau County International Cricket Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Chris Brown, Richard Kettleborough
श्रीलंका दक्षिण अफ्रिका

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१६.२
4

वानिन्दु हसरंगा को बलमा डेविड मिलर - चौका

१६.१
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा हेनरिक क्लासेन - १ रन

१६ ओभर समाप्त - ७५ रन हेनरिक क्लासेन: १८ डेविड मिलर: २
दक्षिण अफ्रिका: ७५-४ लक्ष्यः ७८
१५.६
.

महेश थीक्षणा को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१५.५
1

महेश थीक्षणा को बलमा हेनरिक क्लासेन - १ रन

१५.४
.

महेश थीक्षणा को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

१५.३
1

महेश थीक्षणा को बलमा डेविड मिलर - १ रन

१५.२
1

महेश थीक्षणा को बलमा हेनरिक क्लासेन - १ रन

१५.१
.

महेश थीक्षणा को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

१५ ओभर समाप्त - ७२ रन हेनरिक क्लासेन: १६ डेविड मिलर: १
दक्षिण अफ्रिका: ७२-४ लक्ष्यः ७८
१४.६
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१४.५
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा हेनरिक क्लासेन - १ रन

१४.४
4

वानिन्दु हसरंगा को बलमा हेनरिक क्लासेन - चौका

१४.३
6

वानिन्दु हसरंगा को बलमा हेनरिक क्लासेन - छक्का

१४.२
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

१४.१
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

१४ ओभर समाप्त - ६१ रन हेनरिक क्लासेन: ५ डेविड मिलर: १
दक्षिण अफ्रिका: ६१-४ लक्ष्यः ७८
१३.६
1

मथीशा पाथिराना को बलमा हेनरिक क्लासेन - १ रन

१३.५
1

मथीशा पाथिराना को बलमा डेविड मिलर - १ रन

१३.४
1

मथीशा पाथिराना को बलमा हेनरिक क्लासेन - १ रन

१३.३
.

मथीशा पाथिराना को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

१३.२
.

मथीशा पाथिराना को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

१३.१
.

मथीशा पाथिराना को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

१३ ओभर समाप्त - ५८ रन हेनरिक क्लासेन: ३ ट्रिस्टन स्टब्स: १३
दक्षिण अफ्रिका: ५८-४ लक्ष्यः ७८
१२.६
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१२.५
W

वानिन्दु हसरंगा को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - आउट

१२.४
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

१२.३
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा हेनरिक क्लासेन - १ रन

१२.२
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

१२.१
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

१२ ओभर समाप्त - ५७ रन हेनरिक क्लासेन: २ ट्रिस्टन स्टब्स: १३
दक्षिण अफ्रिका: ५७-३ लक्ष्यः ७८
११.६
.

मथीशा पाथिराना को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

११.५
2

मथीशा पाथिराना को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - २ रन

११.४
1

मथीशा पाथिराना को बलमा हेनरिक क्लासेन - १ रन

११.३
1

मथीशा पाथिराना को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

११.२
0lb

मथीशा पाथिराना को बलमा हेनरिक क्लासेन - लेग बाई

११.१
.

मथीशा पाथिराना को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

११ ओभर समाप्त - ५२ रन क्विन्टन डीकक: २० ट्रिस्टन स्टब्स: १०
दक्षिण अफ्रिका: ५२-३ लक्ष्यः ७८
१०.६
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा हेनरिक क्लासेन - १ रन

१०.५
W

वानिन्दु हसरंगा को बलमा क्विन्टन डीकक - आउट

१०.४
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

१०.३
2

वानिन्दु हसरंगा को बलमा क्विन्टन डीकक - २ रन

१०.२
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

१०.१
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा क्विन्टन डीकक - १ रन

१० ओभर समाप्त - ४७ रन ट्रिस्टन स्टब्स: ९ क्विन्टन डीकक: १७
दक्षिण अफ्रिका: ४७-२ लक्ष्यः ७८
९.६
1

मथीशा पाथिराना को बलमा क्विन्टन डीकक - १ रन

९.६
w

मथीशा पाथिराना को बलमा क्विन्टन डीकक - वाइड

९.५
1

मथीशा पाथिराना को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

९.४
1

मथीशा पाथिराना को बलमा क्विन्टन डीकक - १ रन

९.३
.

मथीशा पाथिराना को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

९.२
.

मथीशा पाथिराना को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

९.१
1

मथीशा पाथिराना को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

९ ओभर समाप्त - ४२ रन ट्रिस्टन स्टब्स: ७ क्विन्टन डीकक: १५
दक्षिण अफ्रिका: ४२-२ लक्ष्यः ७८
८.६
1

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

८.५
1

दासुन शानका को बलमा क्विन्टन डीकक - १ रन

८.४
1

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

८.३
.

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

८.२
.

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

८.१
.

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

८ ओभर समाप्त - ३९ रन ट्रिस्टन स्टब्स: ५ क्विन्टन डीकक: १४
दक्षिण अफ्रिका: ३९-२ लक्ष्यः ७८
७.६
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

७.५
6

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा क्विन्टन डीकक - छक्का

७.४
1

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

७.३
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

७.२
1

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा क्विन्टन डीकक - १ रन

७.१
1

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

७ ओभर समाप्त - ३० रन ट्रिस्टन स्टब्स: ३ क्विन्टन डीकक: ७
दक्षिण अफ्रिका: ३०-२ लक्ष्यः ७८
६.६
1

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

६.५
.

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

६.४
.

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

६.३
1

दासुन शानका को बलमा क्विन्टन डीकक - १ रन

६.२
1

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

६.१
.

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

६ ओभर समाप्त - २७ रन क्विन्टन डीकक: ६ ट्रिस्टन स्टब्स: १
दक्षिण अफ्रिका: २७-२ लक्ष्यः ७८
५.६
1

नुवान तुषारा को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

५.५
.

नुवान तुषारा को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

५.४
0lb

नुवान तुषारा को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - लेग बाई

५.३
1

नुवान तुषारा को बलमा क्विन्टन डीकक - १ रन

५.२
.

नुवान तुषारा को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

५.१
.

नुवान तुषारा को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

५ ओभर समाप्त - २३ रन एडेन मार्कराम: १२ क्विन्टन डीकक: ५
दक्षिण अफ्रिका: २३-२ लक्ष्यः ७८
४.६
.

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

४.५
.

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

४.४
.

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

४.३
.

दासुन शानका को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

४.२
W

दासुन शानका को बलमा एडेन मार्कराम - आउट

४.१
.

दासुन शानका को बलमा एडेन मार्कराम - नो रन

४ ओभर समाप्त - २३ रन एडेन मार्कराम: १२ क्विन्टन डीकक: ५
दक्षिण अफ्रिका: २३-१ लक्ष्यः ७८
३.६
.

नुवान तुषारा को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

३.५
.

नुवान तुषारा को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

३.४
1

नुवान तुषारा को बलमा एडेन मार्कराम - १ रन

३.३
2

नुवान तुषारा को बलमा एडेन मार्कराम - २ रन

३.२
6

नुवान तुषारा को बलमा एडेन मार्कराम - छक्का

३.१
.

नुवान तुषारा को बलमा एडेन मार्कराम - नो रन

३ ओभर समाप्त - १४ रन एडेन मार्कराम: ३ क्विन्टन डीकक: ५
दक्षिण अफ्रिका: १४-१ लक्ष्यः ७८
२.६
1

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा एडेन मार्कराम - १ रन

२.५
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा एडेन मार्कराम - नो रन

२.४
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा एडेन मार्कराम - नो रन

२.३
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा एडेन मार्कराम - नो रन

२.२
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा एडेन मार्कराम - नो रन

२.१
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा एडेन मार्कराम - नो रन

२ ओभर समाप्त - १३ रन क्विन्टन डीकक: ५ रिजा हेन्ड्रिक्स: ४
दक्षिण अफ्रिका: १३-१ लक्ष्यः ७८
१.६
1

नुवान तुषारा को बलमा एडेन मार्कराम - १ रन

१.५
1

नुवान तुषारा को बलमा क्विन्टन डीकक - १ रन

१.४
1

नुवान तुषारा को बलमा एडेन मार्कराम - १ रन

१.३
W

नुवान तुषारा को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - आउट

१.२
1

नुवान तुषारा को बलमा क्विन्टन डीकक - १ रन

१.१
0nb

नुवान तुषारा को बलमा क्विन्टन डीकक - नो बल

१.१
2

नुवान तुषारा को बलमा क्विन्टन डीकक - २ रन

१ ओभर समाप्त - ६ रन क्विन्टन डीकक: १ रिजा हेन्ड्रिक्स: ४
दक्षिण अफ्रिका: ६-० लक्ष्यः ७८
०.६
4

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - चौका

०.५
w

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा क्विन्टन डीकक - वाइड

०.५
1

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा क्विन्टन डीकक - १ रन

०.४
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

०.३
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

०.२
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

०.१
.

एन्जिलो म्याथ्युज को बलमा क्विन्टन डीकक - नो रन

श्रीलंका दक्षिण अफ्रिका
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
पाथुम निसांका
Out 3 8 0 0 37.5
कुशल मेन्डिस
Out 19 30 1 0 63.33
कामिन्दु मेन्डिस
Out 11 15 1 0 73.33
वानिन्दु हसरंगा
Out 0 2 0 0 0
सदिरा समाविक्रमा
Out 0 1 0 0 0
चरिथ असलंका
Out 6 9 0 0 66.67
एन्जिलो म्याथ्युज
Out 16 16 0 2 100
दासुन शानका
Out 9 10 0 1 90
महेश थीक्षणा
Not Out 7 16 1 0 43.75
मथीशा पाथिराना
Out 0 4 0 0 0
नुवान तुषारा
Out 0 4 0 0 0
बलिङ O M R W Econ
एन्जिलो म्याथ्युज
3.0 0 16 0 5.33
नुवान तुषारा
3.0 0 18 1 6
दासुन शानका
3.0 1 6 1 2
मथीशा पाथिराना
3.0 0 12 0 4
वानिन्दु हसरंगा
3.2 0 22 2 6.6
महेश थीक्षणा
1.0 0 3 0 3

ब्यटिङ नगरेका

दुश्मन्था चमिरा
धनन्जय डि सिल्भा
दिलशान मदुशांका
दुनिथ वेलालागे

विकेट गुमेका

पाथुम निसांका
कामिन्दु मेन्डिस
वानिन्दु हसरंगा
सदिरा समाविक्रमा
कुशल मेन्डिस
चरिथ असलंका
दासुन शानका
एन्जिलो म्याथ्युज
मथीशा पाथिराना
नुवान तुषारा
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
क्विन्टन डीकक
Out 20 27 0 1 74.07
रिजा हेन्ड्रिक्स
Out 4 2 1 0 200
एडेन मार्कराम
Out 12 14 0 1 85.71
ट्रिस्टन स्टब्स
Out 13 28 0 0 46.43
हेनरिक क्लासेन
Not Out 19 22 1 1 86.36
डेविड मिलर
Not Out 6 6 1 0 100
बलिङ O M R W Econ
मार्को यानसन
3.1 0 15 0 4.74
कगिसो रबाडा
4.0 1 21 2 5.25
ओट्निल ब्राटम्यान
4.0 1 9 1 2.25
केशव महाराज
4.0 0 22 2 5.5
एनरिक नोर्किया
4.0 0 7 4 1.75

ब्यटिङ नगरेका

केशव महाराज
मार्को यानसन
ओट्निल ब्राटम्यान
ब्यूर्जोन फोर्टुइन
रयान रिकेल्टन
कगिसो रबाडा
जेराल्ड कोएट्जी
एनरिक नोर्किया
तबरेज शाम्सी

विकेट गुमेका

रिजा हेन्ड्रिक्स
एडेन मार्कराम
क्विन्टन डीकक
ट्रिस्टन स्टब्स

खेल तालिका र परिणाम