+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 भारत VS पाकिस्तान

India vs Pakistan ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 19th Match

२०८१ जेठ २७, आइतबार
09:05 pm
भारत
११९/१०
१९.० overs
VS
पाकिस्तान
११३/७
२०.० overs
India beat Pakistan by 6 runs
Nassau County International Cricket Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Richard Illingworth, Rod Tucker
भारत पाकिस्तान

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
२० ओभर समाप्त - ११३ रन इमाद वासिम: १५ शाहिन शाह अफ्रिदी: ०
पाकिस्तान: ११३-७ लक्ष्यः १२०
१९.६
1

अर्शदीप सिंह को बलमा नसिम शाह - १ रन

१९.५
4

अर्शदीप सिंह को बलमा नसिम शाह - चौका

१९.४
4

अर्शदीप सिंह को बलमा नसिम शाह - चौका

१९.३
0lb

अर्शदीप सिंह को बलमा शाहिन शाह अफ्रिदी - लेग बाई

१९.३
0lb

अर्शदीप सिंह को बलमा शाहिन शाह अफ्रिदी - लेग बाई

१९.३
0lb

अर्शदीप सिंह को बलमा शाहिन शाह अफ्रिदी - लेग बाई

१९.३
0lb

अर्शदीप सिंह को बलमा शाहिन शाह अफ्रिदी - लेग बाई

१९.३
0lb

अर्शदीप सिंह को बलमा शाहिन शाह अफ्रिदी - लेग बाई

१९.२
1

अर्शदीप सिंह को बलमा नसिम शाह - १ रन

१९.२
1

अर्शदीप सिंह को बलमा नसिम शाह - १ रन

१९.२
1

अर्शदीप सिंह को बलमा नसिम शाह - १ रन

१९.२
1

अर्शदीप सिंह को बलमा नसिम शाह - १ रन

१९.२
1

अर्शदीप सिंह को बलमा नसिम शाह - १ रन

१९.२
1

अर्शदीप सिंह को बलमा नसिम शाह - १ रन

१९.२
1

अर्शदीप सिंह को बलमा नसिम शाह - १ रन

१९.१
W

अर्शदीप सिंह को बलमा इमाद वासिम - आउट

१९ ओभर समाप्त - १०२ रन इमाद वासिम: १५ इफ्तिखर अहमद: ५
पाकिस्तान: १०२-६ लक्ष्यः १२०
१८.६
W

जसप्रित बुमरा को बलमा इफ्तिखर अहमद - आउट

१८.५
1

जसप्रित बुमरा को बलमा इमाद वासिम - १ रन

१८.४
0lb

जसप्रित बुमरा को बलमा इफ्तिखर अहमद - लेग बाई

१८.३
.

जसप्रित बुमरा को बलमा इफ्तिखर अहमद - नो रन

१८.२
.

जसप्रित बुमरा को बलमा इफ्तिखर अहमद - नो रन

१८.१
1

जसप्रित बुमरा को बलमा इमाद वासिम - १ रन

१८ ओभर समाप्त - ९९ रन इमाद वासिम: १३ इफ्तिखर अहमद: ५
पाकिस्तान: ९९-५ लक्ष्यः १२०
१७.६
1

मोहम्मद सिराज को बलमा इमाद वासिम - १ रन

१७.५
w

मोहम्मद सिराज को बलमा इफ्तिखर अहमद - वाइड

१७.५
1

मोहम्मद सिराज को बलमा इफ्तिखर अहमद - १ रन

१७.४
1

मोहम्मद सिराज को बलमा इमाद वासिम - १ रन

१७.३
1

मोहम्मद सिराज को बलमा इफ्तिखर अहमद - १ रन

१७.२
0nb

मोहम्मद सिराज को बलमा इफ्तिखर अहमद - नो बल

१७.२
2

मोहम्मद सिराज को बलमा इफ्तिखर अहमद - २ रन

१७.१
1

मोहम्मद सिराज को बलमा इमाद वासिम - १ रन

१७ ओभर समाप्त - ९० रन इमाद वासिम: १० सादब खान: ४
पाकिस्तान: ९०-५ लक्ष्यः १२०
१६.६
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा इमाद वासिम - १ रन

१६.५
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१६.४
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा इफ्तिखर अहमद - १ रन

१६.३
W

हार्दिक पाण्डेय को बलमा सादब खान - आउट

१६.२
2

हार्दिक पाण्डेय को बलमा सादब खान - २ रन

१६.१
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा इमाद वासिम - १ रन

१६ ओभर समाप्त - ८५ रन सादब खान: २ इमाद वासिम: ८
पाकिस्तान: ८५-४ लक्ष्यः १२०
१५.६
1

अक्षर पटेल को बलमा इमाद वासिम - १ रन

१५.५
.

अक्षर पटेल को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१५.४
.

अक्षर पटेल को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१५.३
.

अक्षर पटेल को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१५.२
1

अक्षर पटेल को बलमा सादब खान - १ रन

१५.१
.

अक्षर पटेल को बलमा सादब खान - नो रन

१५ ओभर समाप्त - ८३ रन मोहम्मद रिजवान: ३१ इमाद वासिम: ७
पाकिस्तान: ८३-४ लक्ष्यः १२०
१४.६
.

जसप्रित बुमरा को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१४.५
2

जसप्रित बुमरा को बलमा इमाद वासिम - २ रन

१४.४
1

जसप्रित बुमरा को बलमा सादब खान - १ रन

१४.३
.

जसप्रित बुमरा को बलमा सादब खान - नो रन

१४.२
.

जसप्रित बुमरा को बलमा सादब खान - नो रन

१४.१
W

जसप्रित बुमरा को बलमा मोहम्मद रिजवान - आउट

१४ ओभर समाप्त - ८० रन मोहम्मद रिजवान: ३१ इमाद वासिम: ५
पाकिस्तान: ८०-३ लक्ष्यः १२०
१३.६
.

अर्शदीप सिंह को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१३.५
1

अर्शदीप सिंह को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१३.४
1

अर्शदीप सिंह को बलमा इमाद वासिम - १ रन

१३.३
.

अर्शदीप सिंह को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१३.२
4

अर्शदीप सिंह को बलमा इमाद वासिम - चौका

१३.१
0lb

अर्शदीप सिंह को बलमा मोहम्मद रिजवान - लेग बाई

१३ ओभर समाप्त - ७३ रन मोहम्मद रिजवान: ३० फखार जमान: १३
पाकिस्तान: ७३-३ लक्ष्यः १२०
१२.६
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१२.५
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१२.४
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१२.३
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१२.२
W

हार्दिक पाण्डेय को बलमा फखार जमान - आउट

१२.१
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ७२ रन फखार जमान: १३ मोहम्मद रिजवान: २९
पाकिस्तान: ७२-२ लक्ष्यः १२०
११.६
1

अर्शदीप सिंह को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

११.५
.

अर्शदीप सिंह को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

११.४
.

अर्शदीप सिंह को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

११.३
1

अर्शदीप सिंह को बलमा फखार जमान - १ रन

११.२
.

अर्शदीप सिंह को बलमा फखार जमान - नो रन

११.१
4

अर्शदीप सिंह को बलमा फखार जमान - चौका

११ ओभर समाप्त - ६६ रन उस्मान खान: १३ मोहम्मद रिजवान: २८
पाकिस्तान: ६६-२ लक्ष्यः १२०
१०.६
1

अक्षर पटेल को बलमा फखार जमान - १ रन

१०.५
.

अक्षर पटेल को बलमा फखार जमान - नो रन

१०.४
6

अक्षर पटेल को बलमा फखार जमान - छक्का

१०.३
1

अक्षर पटेल को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१०.२
1

अक्षर पटेल को बलमा फखार जमान - १ रन

१०.१
W

अक्षर पटेल को बलमा उस्मान खान - आउट

१० ओभर समाप्त - ५७ रन मोहम्मद रिजवान: २७ उस्मान खान: १३
पाकिस्तान: ५७-१ लक्ष्यः १२०
९.६
4

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद रिजवान - चौका

९.५
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

९.४
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

९.३
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

९.२
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा उस्मान खान - १ रन

९.१
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

९ ओभर समाप्त - ५१ रन मोहम्मद रिजवान: २२ उस्मान खान: १२
पाकिस्तान: ५१-१ लक्ष्यः १२०
८.६
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

८.५
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा उस्मान खान - १ रन

८.४
2

हार्दिक पाण्डेय को बलमा उस्मान खान - २ रन

८.३
4

हार्दिक पाण्डेय को बलमा उस्मान खान - चौका

८.२
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

८.१
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

८ ओभर समाप्त - ४२ रन उस्मान खान: ५ मोहम्मद रिजवान: २०
पाकिस्तान: ४२-१ लक्ष्यः १२०
७.६
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

७.५
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

७.४
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा उस्मान खान - १ रन

७.३
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

७.२
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

७.१
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा उस्मान खान - १ रन

७ ओभर समाप्त - ३८ रन उस्मान खान: ३ मोहम्मद रिजवान: १८
पाकिस्तान: ३८-१ लक्ष्यः १२०
६.६
1

मोहम्मद सिराज को बलमा उस्मान खान - १ रन

६.५
.

मोहम्मद सिराज को बलमा उस्मान खान - नो रन

६.४
1

मोहम्मद सिराज को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

६.३
1

मोहम्मद सिराज को बलमा उस्मान खान - १ रन

६.२
.

मोहम्मद सिराज को बलमा उस्मान खान - नो रन

६.१
.

मोहम्मद सिराज को बलमा उस्मान खान - नो रन

६ ओभर समाप्त - ३५ रन मोहम्मद रिजवान: १७ उस्मान खान: १
पाकिस्तान: ३५-१ लक्ष्यः १२०
५.६
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

५.५
w

हार्दिक पाण्डेय को बलमा उस्मान खान - वाइड

५.५
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा उस्मान खान - १ रन

५.४
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

५.३
6

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद रिजवान - छक्का

५.२
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

५.१
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

५ ओभर समाप्त - २६ रन मोहम्मद रिजवान: १० बाबर आजम: १३
पाकिस्तान: २६-१ लक्ष्यः १२०
४.६
.

जसप्रित बुमरा को बलमा उस्मान खान - नो रन

४.५
.

जसप्रित बुमरा को बलमा उस्मान खान - नो रन

४.४
W

जसप्रित बुमरा को बलमा बाबर आजम - आउट

४.३
4

जसप्रित बुमरा को बलमा बाबर आजम - चौका

४.२
.

जसप्रित बुमरा को बलमा बाबर आजम - नो रन

४.१
1

जसप्रित बुमरा को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

४ ओभर समाप्त - २१ रन बाबर आजम: ९ मोहम्मद रिजवान: ९
पाकिस्तान: २१-० लक्ष्यः १२०
३.६
1

मोहम्मद सिराज को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

३.५
.

मोहम्मद सिराज को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

३.४
.

मोहम्मद सिराज को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

३.३
0lb

मोहम्मद सिराज को बलमा बाबर आजम - लेग बाई

३.२
.

मोहम्मद सिराज को बलमा बाबर आजम - नो रन

३.१
.

मोहम्मद सिराज को बलमा बाबर आजम - नो रन

३ ओभर समाप्त - १९ रन मोहम्मद रिजवान: ८ बाबर आजम: ९
पाकिस्तान: १९-० लक्ष्यः १२०
२.६
.

जसप्रित बुमरा को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

२.५
1

जसप्रित बुमरा को बलमा बाबर आजम - १ रन

२.४
1

जसप्रित बुमरा को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

२.३
.

जसप्रित बुमरा को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

२.२
.

जसप्रित बुमरा को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

२.१
2

जसप्रित बुमरा को बलमा मोहम्मद रिजवान - २ रन

२ ओभर समाप्त - १५ रन बाबर आजम: ८ मोहम्मद रिजवान: ५
पाकिस्तान: १५-० लक्ष्यः १२०
१.६
1

मोहम्मद सिराज को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

१.५
.

मोहम्मद सिराज को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

१.४
.

मोहम्मद सिराज को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

१.३
.

मोहम्मद सिराज को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

१.२
1

मोहम्मद सिराज को बलमा बाबर आजम - १ रन

१.१
4

मोहम्मद सिराज को बलमा बाबर आजम - चौका

१ ओभर समाप्त - ९ रन मोहम्मद रिजवान: ४ बाबर आजम: ३
पाकिस्तान: ९-० लक्ष्यः १२०
०.६
.

अर्शदीप सिंह को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

०.५
.

अर्शदीप सिंह को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

०.४
w

अर्शदीप सिंह को बलमा बाबर आजम - वाइड

०.४
.

अर्शदीप सिंह को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

०.३
1

अर्शदीप सिंह को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

०.२
3

अर्शदीप सिंह को बलमा बाबर आजम - ३ रन

०.१
3

अर्शदीप सिंह को बलमा मोहम्मद रिजवान - ३ रन

भारत पाकिस्तान
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रोहित शर्मा
Out 13 12 1 1 108.33
विराट कोहली
Out 4 3 1 0 133.33
ऋषभ पन्त
Out 42 31 6 0 135.48
अक्षर पटेल
Out 20 18 2 1 111.11
सूर्यकुमार यादव
Out 7 8 1 0 87.5
शिवम दुबे
Out 3 9 0 0 33.33
हार्दिक पाण्डेय
Out 7 12 1 0 58.33
रवीन्द्र जडेजा
Out 0 1 0 0 0
अर्शदीप सिंह
Out 9 13 1 0 69.23
जसप्रित बुमरा
Out 0 1 0 0 0
मोहम्मद सिराज
Not Out 7 7 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
अर्शदीप सिंह
4.0 0 31 1 7.75
मोहम्मद सिराज
4.0 0 19 0 4.75
जसप्रित बुमरा
4.0 0 14 3 3.5
हार्दिक पाण्डेय
4.0 0 24 2 6
रवीन्द्र जडेजा
2.0 0 10 0 5
अक्षर पटेल
2.0 0 11 1 5.5

ब्यटिङ नगरेका

युजवेन्द्र चहल
सन्जु सामसन
यशस्वी जयसवाल
कुलदीप यादव

विकेट गुमेका

विराट कोहली
रोहित शर्मा
अक्षर पटेल
सूर्यकुमार यादव
शिवम दुबे
ऋषभ पन्त
रवीन्द्र जडेजा
हार्दिक पाण्डेय
जसप्रित बुमरा
अर्शदीप सिंह
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
मोहम्मद रिजवान
Out 31 44 1 1 70.45
बाबर आजम
Out 13 10 2 0 130
उस्मान खान
Out 13 15 1 0 86.67
फखार जमान
Out 13 8 1 1 162.5
इमाद वासिम
Out 15 23 1 0 65.22
सादब खान
Out 4 7 0 0 57.14
इफ्तिखर अहमद
Out 5 9 0 0 55.56
शाहिन शाह अफ्रिदी
Not Out 0 1 0 0 0
नसिम शाह
Not Out 10 4 2 0 250
बलिङ O M R W Econ
शाहिन शाह अफ्रिदी
4.0 0 29 1 7.25
नसिम शाह
4.0 0 21 3 5.25
मोहम्मद आमिर
4.0 0 23 2 5.75
इफ्तिखर अहमद
1.0 0 7 0 7
इमाद वासिम
3.0 0 17 0 5.67
हरिस रौफ
3.0 0 21 3 7

ब्यटिङ नगरेका

अब्बास अफ्रिदी
आजम खान
मोहम्मद आमिर
सैम अयुब
अब्बार अहमद
हरिस रौफ

विकेट गुमेका

बाबर आजम
उस्मान खान
फखार जमान
मोहम्मद रिजवान
सादब खान
इफ्तिखर अहमद
इमाद वासिम

खेल तालिका र परिणाम